Patienter med screeningupptäckt kolorektalcancer har betydligt högre överlevnad än de med symtombaserad diagnos, konstaterar en av de första detaljerade studierna av populationsbaserade, etablerade screeningprogram i nio europeiska länder.

Drygt 228 000 patienter inkluderades, varav närmare 135 000 i åldrarna 60–69 år (ingår i alla länders program) analyserades gemensamt. 22,3 procent av kolorektalcancerpatienterna var screeningupptäckta. Av dessa var 65,6 procent i stadium I–II, jämfört med 43,6 procent av de symtombaserade (P < 0,0001), och för stadium III–IV var andelen 34,4 procent vs 56,4 procent (P < 0,0001). Resultaten bekräftar resultaten från tidigare pilotstudier: screening ger en förskjutning till de prognostiskt betydligt gynnsammare stadierna I–II.

Som förväntat ökar överlevnaden. Total 5-årsöverlevnad för screeningdiagnostiserade patienter var 83,4 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 82,9–83,9) vs 57,5 procent (95KI 57,2–57,8) för symtomatiska. Den cancerspecifika 5-årsöverlevnaden dominerade effekten, med 89,2 procent (95KI 88,8–89,7) för screenade jämfört med 65,7 procent (95KI 65,4–66,1) för symtomatiska.

Även vid subgruppsanalys av stadiespecifik överlevnad respektive överlevnad relaterad till tumörlokalisation var den intressant nog signifikant högre för screeningdiagnostiserade. Det gällde även de mer avancerade fallen, till exempel för stadium IV (metastaserad sjukdom), där den cancerspecifika 5-årsöverlevnaden var 38,1 procent (95KI 34,4–41,7) för screeningfallen vs 16,4 procent (95KI 15,5–17,4) för symtomupptäckta. Screening identifierar färre proximala kolorektalcancerfall jämfört med symtomatisk diagnostik, här 22,3 procent vs 29,1 procent (P < 0,0001), men ändå med högre överlevnad, 87,4 procent (95KI 86,4–88,4) jämfört med 63,9 procent (95KI 67,4–68,6).

Ovanstående mönster sågs i samtliga länder, även om screeningprogrammen skiljer sig något.

Författarna diskuterar de kända problemen att olika bias respektive patientselektion kan bidra till den gynnsammare prognosen för screeningpatienter. Min reflektion är dock att detta är marginellt och för övrigt svårligen kan studeras i detalj av metodologiska och etiska skäl. Man påpekar att studien inte är upplagd för att visa de kvantitativa resultaten av screening, men understryker att patienter och sjukvård måste informeras om att screeningupptäckt kolorektalcancer har en betydligt gynnsammare prognos.

Dessa data styrker vikten av att samtliga regioner i Sverige i september i år kommer att ha startat kolorektalcancerscreening. Med våra kvalitetsregister kommer vi att kunna göra motsvarande analyser med stor precision.