Egenreferat. Endovaskulär behandling (EVAR) utgör förstahandsalternativet vid bukaortaaneurysm. En nackdel jämfört med öppen kirurgi är högre komplikationsfrekvens samt behov av reintervention. En allvarlig komplikation efter EVAR är skänkelocklusion, det vill säga trombos i ena eller bägge skänklarna med risk för extremitetsischemi. Hammond et al fann i en metaanalys skänkelocklusion hos 5,6 procent av patienterna som genomgått EVAR. Inga större jämförelser avseende risk för skänkelocklusion mellan typer av endograft har publicerats, vilket var huvudmålet med vår studie [1].

I studien undersöktes patienter som genomgått EVAR för infrarenalt bukaortaaneurysm mellan åren 2012 och 2018 från ett antal sjukhus (n = 924). 315 patienter hade behandlats med Cook Zenith Alpha endograft, 152 med Gore Excluder och 457 med Medtronic Endurant. Skiktröntgenbilder och ytterligare kliniska data studerades genom fall–kontrollanalys.

Under uppföljningstiden (genomsnitt 37 månader) skedde totalt 55 skänkelocklusioner (5,9 procent): 39 hos patienter behandlade med Zenith Alpha (12,4 procent), 15 med Endurant (3,3 procent) och en med Excluder (0,7 procent) (Figur 1). En multivariat logistisk regressionsmodell fann tre faktorer kopplade till signifikant ökad risk för skänkelocklusion: landning med skänkeln i arteria iliaca externa (EIA) (oddskvot [OR] 5,91; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,30–26,7), EIA-diameter <10 mm (OR 4,99; 95KI 1,46–16,9) samt endografttypen Zenith Alpha (OR 5,31; 95KI 1,97–14,3).

Studien fann ingen enskild orsak till den över fem gånger förhöjda risken för skänkelocklusion hos patienter behandlade med Zenith Alpha. Morfologisk analys bekräftade likvärdig patientanatomi. Samtliga studiecentrum har sedermera upphört att använda Zenith Alpha för behandling av infrarenala bukaortaaneurysm. Efter vår publikation har en dansk studie med liknande resultat publicerats [2].

Endograftproducenten Cook Europe (Bjæverskov, Danmark) klargjorde i januari 2020 att korta skänklar (längd 42 mm respektive 59 mm) inte ska fixeras med mer än minimal överlappning på grund av risken för att den distala skänkeldelen expanderar inuti huvudgraftet och reducerar lumen.

Studiens medförfattare uppmanar till försiktighet kring användningen av detta endograft och vill framhålla vikten av långtidsuppföljning av medicintekniska produkter genom oberoende nationella samarbeten.