En randomiserad studie visar att hyperbar syrgasbehandling förbättrade kognitiv funktion och symtom vid postcovid. Kliniska resultat var associerade med förändringar synliga på MR hjärna.

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 är ett stort problem för individer, sjukvården och samhället i stort. Orsaken är fortfarande okänd, och hypoteser inkluderar kvarvarande virus, autoimmunitet och kärlinflammation. Hyperbar syrgasbehandling har sedan länge använts för kroniska inflammatoriska tillstånd såsom sena strålskador men har ifrågasatts, bland annat för att studier ofta varit små och sällan placebokontrollerade.

Studien från Israel är randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad med så kallad skenbehandling (sham treatment), det vill säga behandling i tryckkammare utan syrgas med lägre tryck. Patientgruppen var medelålders män och kvinnor, väsentligen friska; endast ett fåtal hade varit sjukhusvårdade. 73 personer lottades till antingen hyperbar syrgasbehandling eller skenbehandling och fick behandling 5 dagar i veckan under 8 veckor, det vill säga standardbehandling för de flesta inflammatoriska tillstånd. Grupperna var väl balanserade, och det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i baslinjevariabler. Grupperna fick genomgå ett validerat kognitivt test (NeuroTrax), fyllde i enkäter om symtom (PSQI, BSI-18 och BPI) och livskvalitet (SF-36) samt kontrollerades med MR hjärna före och 1–3 veckor efter behandlingarna.

De som fått behandling med hyperbar syrgas hade statistiskt signifikant bättre kognitiv funktion och exekutiv förmåga samt mindre trötthet och smärta jämfört med kontrollgruppen. MR hjärna visade förbättrad perfusion samt vissa mikrostrukturella skillnader som antyder neuroplasticitet och kan förklara det kliniska utfallet, menar författarna [1].

Studien är mycket välgjord och visar en korrelation mellan symtom, funktion och objektiva förändringar i hjärnan, vilket inger hopp för patienter med postcovid. En behandling med hyperbar syrgas kostar ca 5 000 kronor i Sverige, det vill säga en serie om 40 behandlingar kostar 200 000 kronor. Fler studier med andra huvudsakliga besvär än kognitiva, längre uppföljning samt en hälsoekonomisk utvärdering behövs innan behandlingen kan göras tillgänglig för alla postcovidpatienter i Sverige.

En randomiserad studie med längre uppföljningstid samt endast 10 behandlingar pågår på Karolinska universitetssjukhuset sedan september 2021. Studien är registrerad på Clinicaltrials.gov (NCT04842448), och protokollet finns tillgängligt på medrxiv.org [2].

Anders Kjellberg är ansvarig prövare för den pågående studien på Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande i Svensk förening för hyperbarmedicin.