Egenreferat. En svensk kohortstudie baserad på 9 553 patienter från Swedeheart-registret [1] fann att användning av statiner och RAS-hämmare är associerad med lägre risk för död hos patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte på grund av aortastenos. Användning av betablockerare var associerad med högre risk för död.

Aortastenos är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen. Obehandlad symtomatisk aortastenos har en mycket dålig prognos. Behandlingen är insättande av en aortaklaffprotes, antingen med öppen kirurgi (SAVR) eller med kateterteknik (TAVI). Det finns i dag inga generella rekommendationer avseende läkemedelsbehandling efter aortaklaffbyte, bortsett från blodförtunnande behandling. Det finns inte heller några större randomiserade studier som har utvärderat läkemedelsbehandling efter aortaklaffbyte, eller populationsbaserade observationsstudier som visar hur patienterna behandlas.

Vi studerade läkemedelsanvändning efter kirurgiskt aortaklaffbyte och associationen mellan användning och mortalitet i en nationell studie med data från Swedeheart och tre andra nationella kvalitetsregister. Totalt inkluderades 9 553 aortastenospatienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte. Användning av tre grupper av läkemedel undersöktes: RAS-hämmare, statiner och betablockerare.

Sex månader efter operationen behandlades 49 procent av patienterna med statiner, 52 procent med RAS-hämmare och 80 procent med betablockerare. Färre kvinnor än män behandlades med statiner och RAS-hämmare, medan fler kvinnor behandlades med betablockerare. Efter 10 år var andelen behandlade oförändrad för statiner och RAS-hämmare, medan andelen behandlade med betablockerare sjunkit till 61 procent.

Statinbehandling var associerad med signifikant lägre risk för mortalitet (justerad riskkvot [aHR] 0,69; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,62–0,76). Behandling med RAS-hämmare var också associerad med lägre mortalitetsrisk (aHR 0,84; 95KI 0,75–0,93). Den lägre mortalitetsrisken var konstant i subgrupper baserade på kön, ålder och samsjuklighet. Betablockerare var associerade med högre risk för mortalitet både i hela populationen (aHR 1,17; 95KI 1,05–1,30) och i alla studerade subgrupper.

Sammantaget indikerar studien att behandling med statiner och RAS-hämmare är till fördel för patienter som genomgår kirurgiskt aortaklaffbyte på grund av aortastenos. Det bör påpekas att studien är observationell, och randomiserade studier krävs för att fastställa kausalitet mellan behandling och utfall.