Egenreferat. Genom att använda diagnoskoder i det svenska patientregistret identifierade vi individer som fått diagnoserna Alzheimers sjukdom (AD), Parkinsons sjukdom (PD) och amyotrofisk lateralskleros (ALS) mellan 1970 och 2016. Dessa individer jämfördes sedan med kontroller från den allmänna befolkningen. Sammanlagt baserade sig studien på 290 000 AD-fall, 100 000 PD-fall och 10 000 ALS-fall.

Patienter med AD (oddskvot [OR] 1,16; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,15–1,18) och PD (OR 1,04; 95KI 1,02–1,06) hade oftare än andra jämngamla svenskar haft infektioner som krävt sjukhuskontakt (inläggning eller läkarbesök) 5 år eller mer före sin diagnos.

Sambanden var främst avhängiga sjukdom som diagnostiserats före 60 års ålder (OR 1,93; 95KI 1,89–1,98 för AD och OR 1,29; 95KI 1,22–1,36 för PD), medan inget samband sågs för individer som diagnostiserats vid 60 års ålder eller senare (OR 1,00; 95KI 0,98–1,01 för AD och OR 1,01; 95KI 0,99–1,03 för PD). Högst risk för AD och PD löpte individer med upprepade infektioner i början och mitten av livet (det vill säga före 40 års ålder) (OR 2,62; 95KI 2,52–2,72 för AD och OR 1,41; 95KI 1,29–1,53 för PD). Vi fann ingen koppling mellan sjukhusvårdade infektioner och ALS (OR 0,97; 95KI 0,92–1,03), oavsett ålder vid diagnos.

Riskökningen för AD och PD sågs efter såväl bakteriella som virala och icke-kategoriserade infektioner. AD och PD var vanligare efter infektioner från de flesta lokalisationer, inklusive mag–tarmkanalen och urinvägarna. Då vår studie är en observationsstudie så kan vi dock inte säkert säga att eventuella infektioner i sig orsakat AD och PD. Inte heller kan vi säga att eventuella samband mellan infektioner och neurodegenerativ sjukdom är specifika för särskilda typer av patogener eller att ett visst organ drabbas (såsom mag–tarmkanalen), men infektioner skulle till exempel kunna utlösa eller förstärka en redan existerande sjukdomsprocess, vilket leder till symtom på neurodegenerativ sjukdom (och diagnos) i relativt tidig ålder.

Ytterligare studier behövs dock för att replikera våra fynd, för att klargöra underliggande mekanismer och för att avgöra om bättre behandling av svåra infektioner kan förhindra eller fördröja uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar, särskilt sådana som debuterar relativt tidigt i livet.

Forskningen erhöll stöd av Vetenskapsrådet, Joint Program on Neurodegenerative Diseases samt Chinese Scholarship Council.