Egenreferat. Varje år genomförs i Sverige drygt 2 500 robotassisterade radikala prostatektomier på grund av prostatacancer. Urinläckage är en av de vanligaste biverkningarna efter prostatektomi och sänker livskvaliteten för många män under decennier. Vid många kirurgiska ingrepp har man visat ett samband mellan hög operationsvolym och bra resultat. I den aktuella studien undersöktes därför om detta samband fanns mellan operatörsvolym och urinläckage efter prostatektomi.

Studien baserades på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) och omfattade alla män som genomgick robotassisterad radikal prostatektomi i Sverige mellan 2017 och 2019 [1]. Sedan 2018 sker elektronisk insamling av så kallade patientrapporterade utfallsmått (ePROM) i NPCR, och användning av denna förespråkas av Nationella vårdprogrammet [2]. Före och ett år efter operation och strålbehandling ombeds männen besvara en ePROM-enkät med frågor om allmänt hälsotillstånd, vattenkastningsbesvär, tarmbesvär samt sexualfunktion. Med multivariabel regressionsanalys studerades om kirurgens genomsnittliga antal operationer per år var associerat med urinläckage efter justering för patient- och tumörfaktorer.

Drygt hälften av männen besvarade enkäten (4 668/8 326), och av dem uppgav 14 procent att de hade urinläckage ett år efter operationen. Totalt var det 83 kirurger som utfört operationerna i studien, och andelen patienter som hade urinläckage varierade från 0 till runt 40 procent mellan enskilda kirurger. 15 kirurger hade en lägre förekomst av urinläckage än förväntat, medan 6 av kirurgerna hade en högre förekomst (Figur 1). Det fanns inget samband mellan antal operationer som kirurgen utförde årligen och risken för urinläckage. Hög patientålder och hög samsjuklighet ökade risken för läckage, medan nervsparande operationsmetod inte oväntat minskade risken.

Bristen på samband mellan operatörsvolym och urinläckage samt den stora spridningen mellan kirurger, även mellan kirurger som utför många prostatektomier, visar att en centralisering av robotkirurgin för prostatacancer inte är hela lösningen för att förbättra utfallet efter prostatektomi. Patientrapporterade utfallsmått behövs för att förbättra vårdkvaliteten, och varje sjukhus bör skapa rutiner för att förbättra insamlingen av ePROM samt för att kontinuerligt följa upp enskilda kirurgers resultat.