Egenreferat. Patienter med ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom) har svår trötthet med ansträngningsutlöst kollaps, smärta och sömnstörningar. Omkring 40 000 svenskar kan vara drabbade, och flertalet har svår funktionsinskränkning och låg livskvalitet. Orsaken har varit omstridd även om virusteorin är vanlig, dock utan specifika fynd. Symtomen vid ME/CFS liknar i hög grad dem vid följdtillstånd efter covid-19. Pandemin har gett ett unikt tillfälle pröva hypotesen att en återaktivering av latenta, slumrande virus kan utlösas av en tillkommande virussjukdom. Den långvariga tröttheten skulle då kunna bero på den kända mekanismen att virusinfektioner kidnappar energimaskineriet i cellens i mitokondrier och att återaktiveringen förlänger förloppet.

Vi inledde därför en studie tidigt under covid-19-pandemin, innan vaccin fanns tillgängligt. Den har omfattat 95 patienter med ME/CFS diagnostiserade vid specialistklinik och 110 friska kontrollpersoner. Försökspersonerna har lämnat blod och salivprov vid fyra tillfällen under ett år, vilka analyserats avseende sars-cov-2-antikroppar i plasma och saliv. En särskild »fingeravtrycksteknik« användes för att undersöka antikroppar i saliv för mycket vanliga herpesinfektioner, exempelvis körtelfeber utlöst av Epstein–Barr-virus (EBV) eller humant herpesvirus-6 (HHV6). Även humant endogent retrovirus-K (HERV-K) analyserades; detta tillhör en familj av medfödda virus, och och aktivering kan vara godartad, till exempel vid tidig fosterutveckling, eller skadlig, till exempel vid reumatisk ledsjukdom.

En stor del, 58 procent av patienterna med ME/CFS och 41 procent av kontrollpersonerna, visade sig ha antikroppar mot sars-cov-2-spikprotein. Mer än var tredje hade haft så lindrig covid-19 att de inte märkt några symtom. 

Huvudfyndet var att båda grupperna hade specifika antikroppar i saliven som tydde på stark återaktivering av slumrande virus (EBV, HERV-K och HHV6). Patienter med ME/CFS hade antikroppssvar som var signifikant starkare; särskilt gällde detta EBV-kärnproteinet EBNA1. 

Tolkningen är att patienter med ME/CFS får en skadlig återaktivering av slumrande virus även vid lindriga nya infektioner. Patienterna beskriver ofta återkommande infektioner och även stress och trauma som kan utlösa återaktivering, som i sin tur förlänger sjukdomen.

Det finns få studier med objektiva och signifikanta fynd vid ME/CFS, och denna kan bidra till viktig kunskap om sjukdomens orsak och diagnostisering i framtiden.