Egenreferat. Sjukligheten bland patienter med astma eller KOL är påtaglig trots att fungerande behandlingar finns. Socialstyrelsen rekommenderar minst en årlig uppföljning av patienter med KOL och astma med en regelbunden läkemedelsbehandling. En extra uppföljning bör ske inom 6 veckor efter en försämringsperiod (exacerbation).

Vi har nyligen publicerat två studier om uppföljning av patienter med astma och KOL [1, 2]. Journaldata från 2006 till 2017 om vuxna patienter med astma (n = 51 395) och KOL (n = 19 857) i Region Uppsala och Stockholm kopplades till data från Socialstyrelsens patient-, dödsorsaks- och läkemedelsregister för att studera hur ofta nydiagnostiserade patienter med astma och KOL följdes upp med ett besök inom hälso- och sjukvården. Även skillnaderna i läkemedelsbehandling mellan patienter med och utan uppföljningsbesök studerades, och för KOL-patienter studerades sambandet mellan multisjuklighet och besöksfrekvens.

Ett indexdatum definierades som datumet för första uttaget av inhalerad underhållsmedicinering efter att diagnosen astma eller KOL hade satts. Ett uppföljningsbesök var ett fysiskt besök inom sjukvården (ej akutmottagning) kopplat till en registrerad astma- eller KOL-diagnos. De primära utfallsvariablerna var antalet uppföljningsbesök på grund av astma respektive KOL inom 15 månader från index samt inom 6 veckor (KOL) och 15 månader (astma och KOL) efter en exacerbation. 

Vi fann att 37,4 procent av patienterna med astma och 39,1 procent med KOL hade ett uppföljande besök inom 15 månader, de allra flesta i primärvården. KOL-patienter med flera kroniska dia­gnoser följdes upp oftare än de med färre diagnoser. Patienter utan uppföljningsbesök hämtade ut perorala steroider och antibiotika oftare än de med ett besök. Sannolikheten för ett uppföljningsbesök ökade över tid, från ca 20 procent (2006) till ca 50 procent (2017). Cirka hälften av astmapatienterna och 75 procent av KOL-patienterna hade en exacerbation under hela observationstiden (10 år), vilket följdes upp inom 15 månader hos 31,0 procent av astma- och 29,7 procent av KOL-patienterna. Endast 7,0 procent av KOL-exacerbationerna följdes upp inom de rekommenderade 6 veckorna.

Det är alltid viktigt att planera för en uppföljning efter en akut exacerbation, då den talar för en bristande sjukdomskontroll och har en negativ inverkan på sjukligheten och prognosen. De senaste åren har strukturerad, interprofessionell astma/KOL-vård blivit vanligare i primärvården, vilket kan ha bidragit till de förbättringar vi fann över tid. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Arbetet initierades av läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Författarna har ingått i en styrkommitté till studierna, och en ersättning har utgått för det arbetet. Innehållet i detta egenreferat har helt utformats av författarna utan påverkan från företaget. Hanna Sandelowsky har deltagit i rådgivande grupper och/eller föreläst vid konferenser/utbildningar arrangerade av Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Glaxo Smith Kline, Novartis och ALK.