Egenreferat. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning och blindhet i världen. Förekomsten av glaukom ökar med stigande ålder, och det uppskattas att prevalensen hos personer över 75 år är 5 procent. Primärt öppenvinkelglaukom är den vanligaste typen av glaukom och har beräknats utgöra tre fjärdedelar av alla fall. Primärt öppenvinkelglaukom och förhöjt intraokulärt tryck har visats vara vanligare hos patienter med hypertoni och diabetes. Med stigande ålder ökar samsjukligheten, och personer med glaukom besöker utöver ögonläkare också andra läkare, inte minst distriktsläkare.

Vi studerade data i Region Stockholms vårddatabas, VAL, som innehåller uppgifter om så gott som alla vårdbesök i primärvård, öppenvård och slutenvård i Region Stockholm. Vi analyserade data 2012–2018 med avseende på registrering av diagnosen primärt öppenvinkelglaukom; i en första studie fokuserade vi på den somatiska samsjukligheten [1], och sedan på den psykiska samsjukligheten, även innefattande demens [2].

Vid somatiska diagnoser var förekomsten av primärt öppenvinkelglaukom signifikant högre hos män och kvinnor med en registrerad diagnos av diabetes, cancer och hypertoni. För kvinnor var även de registrerade diagnoserna sköldkörtelsjukdom, KOL och inflammatorisk ledsjukdom vanligare vid samtidigt primärt öppenvinkelglaukom, med oddskvoter mellan 1,09 och 1,18. Vad gäller psykiska sjukdomar var depression vanligare hos kvinnor (oddskvot 1,16) medan psykoser var mindre vanligt hos kvinnor (oddskvot 0,48).

Förekomsten av demens var lägre (oddskvot 0,65 hos kvinnor och 0,71 hos män). I båda studierna var primärt öppenvinkelglaukom vanligare i områden med högre socioekonomisk status, vilket skulle kunna förklaras av en större medvetenhet hos personer med högre socioekonomisk status om glaukomsjukdomen och dess möjliga konsekvenser. En möjlig förklaring till det svagare sambandet mellan demens och glaukom kan vara att personer med demens inte undersöks med avseende på möjligt glaukom. Då glaukom kan leda till synnedsättning och därmed ytterligare försämra hälsotillståndet och livskvaliteten hos personer med demens är det viktigt att utföra adekvata ögonundersökningar av dessa personer.