Egenreferat. Andnöd (andfåddhet, dyspné) är mycket vanlig och orsakar stort lidande vid svår sjukdom såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Andnöd leder ofta till en ond spiral av minskad fysisk aktivitet (för att undvika andningsproblemen), försämrad kondition och mer lättutlöst andnöd. Studier har tytt på att behandling med morfin kan lindra andnöd, men evidensen är bristfällig.

Vi har gjort en dubbelblindad randomiserad klinisk fas III-studie av morfin mot andnöd vid svår KOL, publicerad i JAMA [1]. Patienter med KOL och svår andnöd (grad 3–4 på den modifierade Medical Research Council-skalan, mMRC) trots optimal behandling för sina sjukdom(ar) slumpades till daglig behandling med antingen långtidsverkande morfin 8 mg, 16 mg eller placebo under vecka 1, och därefter tillägg av antingen 8 mg långtidsverkande morfin eller placebo per dag utöver den tidigare behandlingen i början av vecka 2 och 3. De slutliga behandlingsdoserna var 0–32 mg. Deltagarna fick även laxativa (de med morfin) eller identisk placebo (de utan morfin) för att minska morfinrelaterad förstoppning.

Primärt utfallsmått var förändring i värsta upplevda andfåddhet efter 1 vecka, och ko-primärt utfall var förändring i antal steg/dygn efter 3 veckor mätt med aktigrafi. Sekundära utfallsmått inkluderade andra symtom, funktionsstatus, hälsorelaterad livskvalitet och oönskade händelser.

Totalt analyserades 156 patienter. Medianåldern var 72 år och 48 procent var kvinnor. Resultaten visade ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna jämfört med placebo för de primära utfallsmåtten värsta andfåddhet och fysisk aktivitet (steg/dygn) eller de sekundära utfallsmåtten. Däremot sågs ett dosrelaterat samband mellan morfinbehandlingen och ökad förekomst av oönskade händelser. Andelen som hade fått minst en oönskad händelse under första veckan var 48 procent i placebogruppen, 64 procent i morfin 8 mg-gruppen och 78 procent i morfin 16 mg-gruppen. Allvarliga oönskade händelser var vanligare under studien bland patienter behandlade med morfin i någon dos (33 procent) än med placebo (12 procent).

Sammantaget sågs ingen nytta av långverkande morfin i dessa doser mot andnöd vid svår KOL. Tidigare metaanalys har inte heller visat klar effekt av opioider mot andnöd vid svår cancer [2]. Opioider kan inte rekommenderas generellt för behandling av svår andnöd. Dock var studien inte utformad för att studera effekt på svår andnöd i vila eller i livets slutskede, och utesluter inte effekt av opioidbehandling i palliativ vård i livets slutskede.