Egenreferat. En ny studie visar att långtidsöverlevnaden hos patienter med genomgången hjärtinfarkt är lägre vid låga blodnivåer av LDL-kolesterol och totalkolesterol. För ålders- och könsmatchade kontroller fann vi ingen signifikant relation mellan överlevnad och kolesterolnivåer. Studien stärker således evidensen för en kolesterolparadox vid akut hjärtinfarkt.

Blodkolesterol analyseras ofta rutinmässigt hos patienter med akut hjärtinfarkt. Vi jämförde kolesterolnivåer och överlevnad hos konsekutiva patienter med akut hjärtinfarkt som kom till hjärtkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås med fynden från matchade kontroller från patienternas upptagningsområde. Totalt inkluderades 1 015 patienter, högst 80 år gamla, under perioden november 2005 till maj 2010. Vår studie består av 737 (519 män och 218 kvinnor) patient–kontrollpar med en medianuppföljning på drygt 8 år. Det inträffade 199 dödsfall (3,4 dödsfall per 100 personår) bland patienterna och 84 dödsfall (1,4 dödsfall per 100 personår) bland kontrollerna, P < 0,001.

Cox-regressionsanalyser justerade för ålder, kön, diabetes, hypertoni och angina pectoris visade att låga LDL-kolesterolnivåer var relaterade till signifikant sämre långtidsöverlevnad hos hjärtinfarktpatienterna. För kontrollerna fann vi ingen signifikant relation. Liknande resultat erhölls för totalkolesterol.

Figur 1 visar LDL-kolesterolnivåns betydelse för långtidsöverlevnaden hos infarktpatienter respektive kontroller. Patienternas mortalitet avtog monotont med högre kvartil, medan kontrollernas avtog på samma sätt för att sedan öka i den översta kvartilen.

Nuvarande europeiska riktlinjer för vård av hjärtinfarktpatienter [2] rekommenderar högintensiv behandling med statin oberoende av LDL-kolesterol- och totalkolesterolnivåer. Som riktvärde för statinbehandlingen rekommenderas LDL-kolesterol <1,8 mmol/l eller minst 50 procents minskning av LDL-kolesterol om nivån vid intagningen är i intervallet 1,8–3,5 mmol/l. Vår studie visar att låga LDL-kolesterol- och totalkolesterolnivåer predicerar sämre överlevnad hos infarktpatienter, troligen på grund av omvänd kausalitet orsakad av den akuta infarkten per se. Andra skäl kan vara att låga LDL-kolesterol- och totalkolesterolvärden indikerar skörhet eller annan allvarlig sjukdom. Detta försvårar bedömningen av riktvärden för LDL-kolesterolnivåer vid statinbehandling av akuta infarktpatienter, eftersom låga nivåer i den akuta fasen kan peka på en patientpopulation i behov av särskild uppmärksamhet på grund av skörhet eller annan allvarlig sjukdom. Ytterligare forskning inom detta kliniskt viktiga fält behövs.