Kronisk reumatisk feber kan utvecklas efter bakterieinfektioner, oftast en streptokockinfektion, och har historiskt sett varit den ledande orsaken till hjärtklaffsjukdomar i Sverige. Aterosklerotisk sjukdom har på senare år tagit över som den vanligaste orsaken till klaffsjukdomar i Sverige. Samtidigt är kronisk reumatisk feber en vanlig orsak till hjärtklaffsjukdomar i många länder, särskilt i lågindustrialiserade delar av världen. Vi studerade förekomsten av hjärtklaffsjukdomar hos utlandsfödda personer och jämförde med förekomsten hos svenskfödda personer, för att se om internationella mönster kan speglas i olika invandrargrupper i Sverige. Nationella svenska register användes med uppgifter om diagnoser från sjukhus, specialiserad vård, sociodemografiska data och födelseland. Analyser gjordes med Cox-regression för att beräkna relativa risker (hazardkvoter med 99 procents konfidensintervall [99KI]) med justering för ålder, region i Sverige, utbildningsnivå, socioekonomiskt område och relevant samsjuklighet. Personer 18 år och äldre inkluderades. Tidsperioden som studerades var 1998–2012.

För klaffsjukdom generellt registrerades 124 054 fall totalt, 64 979 män och 59 075 kvinnor [1], varav bland utlandsfödda 6 471 män och 6 181 kvinnor. De fullt justerade relativa riskerna (99KI) för utlandsfödda var för män 0,86 (0,82–0,89) och för kvinnor 0,96 (0,92–1,00) jämfört med risken för svenskfödda. För kronisk reumatisk klaffsjukdom var den relativa risken för män 1,62 (1,37–1,92) och för kvinnor 1,75 (1,52–2,00) jämfört med svenskfödda. Den relativa risken för kronisk reumatisk klaffsjukdom beräknades även i invandrargrupper från olika regioner i världen och var hos män från södra, östra och centrala Europa mellan 1,99 och 2,19, medan män från Afrika och män från Asien hade relativa risker på 4,31 respektive 3,90 jämfört med risken hos svenskfödda män. Hos kvinnor från västra, östra och centrala Europa låg den relativa risken mellan 1,65 och 2,39, medan kvinnor från Afrika hade 9,82 gånger högre relativ risk och kvinnor från Latinamerika och Asien 4,32 respektive 4,81 högre relativ risk jämfört med svenskfödda kvinnor.

En viktig slutsats är att kronisk reumatisk klaffsjukdom är vanligare i framför allt vissa icke-europeiska invandrargrupper, och det är viktigt att upptäcka dessa fall i tid. Det är därför viktigt att vara mer vaksam på reumatisk klaffsjukdom hos invandrare, då ju hjärtklaffsjukdom är en operabel sjukdom som obehandlad oftast leder till hjärtsvikt.