Ungefär 3 miljoner människor levde med diagnosen multipel skleros (MS) över hela världen år 2022, och antalet ökar långsamt. Dominerande symtom är opitkusneurit, sensorisk påverkan, ataxi, muskelsvaghet, urinblåseproblematik och trötthet. Det är inte känt vad som orsakar MS, och botande behandling saknas. En nord–sydlig geografisk gradient har beskrivits, med ökad förekomst långt från ekvatorn och särskilt hög förekomst i de skandinaviska länderna. Den högsta incidensen i världen återfinns i västra Finland (Figur 1). Kan denna lokala anhopning av fall ge ledtrådar till vad som orsakar sjukdomen?

Svavelhaltiga marina sediment rika på organiskt material har under tusentals år bildat kustnära lager av jord på grund av landhöjningen. När jordlagren exponeras för syre i samband med dikning inom jordbruket bildas svavelsyra, som ur jordarna lakar metaller med neurotoxiska egenskaper. Dessa så kallade sura sulfatjordar kan nå ett pH <3, och från dem rinner surt vatten med höga koncentrationer av mangan, järn, aluminium, nickel, koppar och kadmium. Sura sulfatjordar förekommer framför allt i de västra och sydvästra delarna av Finland, och även i Sverige, mestadels på kustslätterna längs Bottniska viken.

Flera kartläggningar av utbredningen av MS i Finland har genomförts. Redan 1968 beskrev John F Kurtzke en anhopning av MS [1] som sträckte sig från de sydöstra högslätterna i Norge via Vänern och Vättern i Sverige över till västra Finland. Senare studier har bekräftat den lokalt ökade förekomsten av MS i västra Finland, som är stabil över tid. Områden med hög förekomst av MS överlappar med förekomsten av sura sulfatjordar i Finland, vilka karterats av Jukka Palko vid Uleåborgs universitet (Figur 1). Tydligast är denna överlappning runt staden Seinäjoki, som ligger mitt i den största utbredningen av sura sulfatjordar i landet och som har ett av de högsta incidenstalen för MS i världen (>300/105).

Aluminium ackumuleras i myelin och reducerar myelinets tjocklek. Järn har detekterats i de plack i hjärnan som är karaktäristiska för MS, speciellt runt venösa avflöden och intill de stora ventriklarna i hjärnan. En metaanalys har visat ökad mängd mangan i blod från MS-patienter. Koppar har återfunnits i förhöjda koncentrationer i cerebrospinalvätska och blod från patienter med MS. Möjliga exponeringsvägar för dessa metaller i områden med sura sulfatjordar är via grödor, dricksvatten och fisk. En detaljerad toxikokinetisk modell för uppkomst av MS presenteras i originalartikeln [2].