Egenreferat. Myokardit förekommer efter sars-cov-2-mRNA-vaccination men är förhållandevis ovanligt. Flera studier, bland annat en nordisk, har visat att risken är högst för yngre män och efter andra dosen, samt högre efter vaccination med Modernas vaccin (elasomeran, Spikevax) än med Pfizer Biontech (tozinameran, Comirnaty) [1]. En ny studie från det nordiska samarbetet visar att det är ovanligt med allvarlig komplikation av myokardit efter sars-cov-2-mRNA-vaccination [2].

Gemensamma analyser gjorda av Läkemedelsverket och nordiska myndigheter har följt alla patienter i Danmark, Finland, Norge och Sverige som drabbats av myokardit under åren 2018–2022. Totalt rörde det sig om 7 291 patienter, varav 530 fått myokardit kort tid efter mRNA-vaccination, 109 kort tid efter covid-19 och resterande 6 653 av andra orsaker. Patienterna följdes i 90 dagar efter första sjukhusinläggning för myokardit, och deras risk att återinläggas på sjukhus, få en hjärtsviktsdiagnos eller avlida studerades. De myndigheter som deltagit i den nordiska studien – Statens Serum Institut i Danmark, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, Folkehelseinstituttet i Norge och Läkemedelsverket i Sverige – har utfört analyser i sina respektive befolkningsregister kopplade till nationella vaccinations- och hälsodataregister. Resultaten har sedan vägts samman.

För patienter med myokardit kort tid efter vaccination var risken för hjärtsvikt och död cirka 50 procent lägre jämfört med dem som fått myokardit av andra orsaker (Figur 1). Risken för återinläggning på sjukhus var cirka 20 procent lägre. Dock var de som fått myokardit kort tid efter vaccination yngre, vilket delvis skulle kunna förklara deras lägre risk för komplikationer.

När uppföljningen begränsades till patienter 12–39 år utan andra samtidiga sjukdomstillstånd var risken för hjärtsvikt och död fortsatt lägre för dem som fått myokardit kort tid efter vaccination. Det fanns ingen skillnad i risken för återinläggning på sjukhus. Då antalet unga patienter med komplikationer var förhållandevis litet är sambandet mer osäkert.

Vår studie visar att förekomsten av allvarliga komplikationer av myokardit efter sars-cov-2-mRNA-vaccination verkar vara lägre än vid myokardit efter covid-19 eller av andra orsaker.