Egenreferat. Sambandet mellan graviditetskomplikationer och hjärt–kärlsjukdom är beskrivet sedan tidigare, men inga tidigare studier har undersökt sambandet mellan fem allvarliga graviditetskomplikationer och kranskärlssjukdom hos kvinnor under en lång uppföljningstid.

Vi använde oss av Socialstyrelsens medicinska födelseregister för att studera fem allvarliga graviditetskomplikationer och inkluderade därifrån nära 2,2 miljoner kvinnor som födde ett första barn under tidsperioden 1973 till 2015. De fem graviditetskomplikationerna var för tidig födsel, tillväxthämning, havandeskapsförgiftning, högt blodtryck och graviditetsdiabetes. Därefter studerade vi kvinnorna som hade haft någon av dessa graviditetskomplikationer avseende deras risk för att drabbas av kranskärlssjukdom under som mest 46 års uppföljningstid. Diagnosen kranskärlssjukdom fick vi från Socialstyrelsens patientregister. Samtliga data var pseudonymiserade, det vill säga till exempel personnummer och namn hade ersatts av serienummer för att undvika identifiering av enskilda individer.

Under uppföljningstiden drabbades 83 881 kvinnor av kranskärlssjukdom. Samtliga fem graviditetskomplikationer var associerade med signifikant högre risker för att utveckla kranskärlssjukdom. Under de första tio åren varierade dessa risker mellan 2,09 (högt blodtryck) och 1,10 (tillväxthämning) uttryckt som så kallade  hazardkvoter (där värdet 2,09 motsvarar en mer än dubblerad, eller 109 procent ökad risk). Överriskerna kvarstod under så lång tid som 30–46 år efter förlossningen, och fler än en graviditetskomplikation ökade riskerna för kranskärlssjukdom ytterligare. Resultaten var kontrollerade för så kallade förväxlingsfaktorer (confounders) såsom andra sjukdomar och riskfaktorer för kranskärlssjukdom hos modern. Dessutom kontrollerades resultaten för arv och familjemiljö genom så kallade syskonanalyser hos systrar som också hade blivit mödrar, men dessa analyser kunde endast delvis förklara överriskerna.

Vi rekommenderar att graviditetskomplikationer tas i beaktande i samband med kliniska bedömningar av den framtida risken för kranskärlssjukdom hos kvinnor och att kvinnor som har haft en eller flera graviditetskomplikationer uppmuntras till en sundare livsstil (motion, kost, rökvanor etc) och att gärna ha lite extra koll på sitt blodtryck, blodsocker och blodfetter.