Egenreferat. Trots en imponerande utveckling inom neurovetenskap har få framsteg gjorts för behandling av terapiresistenta psykiska sjukdomar. Immunologiska mekanismer har visats kunna bidra till att orsaka psykisk sjukdom. Auto­immunitet är mest övertygande visad vid anti-NMDAR-encefalit och pediatriskt akut neuropsykiatriskt syndrom (PANS); båda överlappar kliniskt med schizofreni och tvångssyndrom (OCD). Men även om förändrad cytokinreglering, aktivering av mikroglia och autoantikroppar också har påvisats vid schizofreni och OCD i sig, så har de begränsade behandlingsförsök som hittills genomförts med antiinflammatoriska eller immunmodulerande läkemedel givit föga övertygande resultat. Rituximab, som modulerar immunsystemet genom att minska B-lymfocyter, har inte tidigare studerats vid psykisk sjukdom, men är väletablerat vid autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, multipel skleros och anti-NMDAR-encefalit.

I en öppen pilotstudie undersökte vi om en infusion av rituximab (1 000 mg), som tillägg till pågående behandling med psykofarmaka, kunde förbättra markant sjuka, behandlingsresistenta patienter (18–39 år) med schizofreni eller OCD avseende symtom och funktion efter 5 månader. Vi ville också utvärdera behandlingens säkerhet och tolerabilitet.

Schizofrenisymtom mättes primärt med PANSS (Positive and negative syn­drome scale) och OCD-symtom med Y-BOCS (Yale–Brown obsessive compulsive scale). Dessutom användes CGI-I (Clinical global impression – improvement) som dia­gnosgemensamt utfallsmått. Deltagarna följdes under 1 år och rapporterade sitt generella mående på en visuell analog skala. Bland övriga utvärderingar ingick kognitiva test och självskattningsskalan PNISSI (Psychoneuroinflammatory related signs and symptoms inventory), nyligen utvecklad för att identifiera och mäta neuroinflammationsrelaterade symtom.

19 patienter erhöll en rituximab-infu­sion. Hos 7 av 9 patienter med schizofreni minskade resultatet på PANSS med >40 procent redan efter 3 månader, medan bara 2 av 10 OCD-patienter minskade >35 procent på Y-BOCS efter 5 månader. Skillnaden mellan diagnoserna framgår av CGI-I-resultaten (Figur 1). Schizofrenigruppens funktionsnivå höjdes påtagligt, och de rapporterade genomsnittligt en 78-procentig förbättring av sitt mående. En studiedeltagare rapporterade buksmärta och en annan studiedeltagare utvecklade postcovid. I övrigt rapporterades inga allvarliga biverkningar. En person med schizofreni får fortsatt rituximab var 6:e månad sedan 3 år.

Rituximabs lovande effekt mot schizofreni kan, om den bekräftas, ha stor klinisk betydelse och tyder på att B-celler deltar i sjukdomens komplexa patofysiologi. En nationell placebokontrollerad multicenterstudie startar våren 2023.