Egenreferat. Bröstcancerkirurgi är en av de vanligaste canceroperationerna i Sverige med ca 10 000 ingrepp per år. Per- och postoperativ smärtlindring är en viktig del av den perioperativa handläggningen, och ultraljud har de senaste åren revolutionerat möjligheterna till smärtlindring med perifera nervblockader. Samtidigt har fördelarna med opioidbesparande anestesi fått ökad uppmärksamhet.

Opioidbaserad smärtlindring har i många år varit standard vid dessa ingrepp, men numera finns många olika alternativ, framför allt ett antal nya och gamla nervblockader (epidural-, paravertebral-, erector spinae-, serratus- och PSP/IPP-blockad [pectoserratus/interpectoral, vilken tidigare benämnts PECS II-blockad] samt lokalanestesi).

Ingen rättvis jämförande studie hade tidigare publicerats där någon av de nyare blockadteknikerna jämförts med den opioidbaserade, traditionella strategin. Enbart studier där nervblockad jämförts med ingen eller undermålig smärtlindring hade publicerats, med det givna utfallet att nervblockad var överlägset bättre.

Vi genomförde därför en prospektiv, randomiserad, partiellt blindad studie på två svenska sjukhus med 199 deltagare där vi jämförde smärtlindring med PSP/IPP-blockad med alternativet långverkande intravenös opioid [1].

Resultatet blev en liten men signifikant fördel för PSP/IPP-blockad, det vill säga blockaden ger en något bättre smärtlindring än tidigare opioidregim. Om man dessutom adderar den peroperativa opioidbaserade smärtlindringen till kontrollgruppen i jämförelsen mellan grupperna är opioidbesparingen betydligt större och skillnaden mellan grupperna definitivt kliniskt relevant (Tabell 1).

Vi fann ingen signifikant skillnad i postoperativt illamående mellan grupperna, och inga komplikationer relaterade till blockaden inträffade under studien (allergi/anafylaxi, systemisk toxicitet efter lokalanastesi eller pneumotorax).

Blockaden förlängde den preoperativa fasen med 5 minuter.

Sammanfattningsvis är vår åsikt att man med fördel kan använda PSP/IPP-blockad tillsammans med paracetamol samt NSAID före bröstcancerkirurgi, i en regim med total intravenös anestesi helt utan peroperativa medel- eller långverkande opioider samt med adekvat profylax mot illamående.