Egenreferat. Rökning under graviditet ökar risken för postnatal mortalitet och plötslig spädbarnsdöd. Plötslig spädbarnsdöd (SIDS, sudden infant death syndrome) innebär plötslig och oväntad död hos spädbarn utan att dödsorsaken kan fastställas på grundval av anamnes, inspektion av dödsplatsen och rättsmedicinsk obduktion. Begreppet SUID (sudden unexpected infant death) inkluderar förutom SIDS även död orsakad av accidentell kvävning under sömn. Sedan 1990-talet, då rekommendationer infördes om att spädbarn bör sova på rygg och rökning under graviditet minskat, har incidensen av SIDS sjunkit drastiskt. Djurstudier med prenatal nikotinexponering tyder på att nikotin är involverat i mekanismen bakom kopplingen mellan rökning och SIDS. Snus innehåller nikotin, men inga förbränningsprodukter, varför studier på snus innebär en möjlighet att skilja på effekter av nikotin och av förbränningsprodukter.

Syftet med projektet var att studera om snusning under graviditet ökade risken för postnatal död, SUID och SIDS samt om snusstopp påverkade eventuella risker. Studien är en nationell registerstudie baserad på data från Medicinska födelseregistret och Dödsorsaksregistret och inkluderar alla barn (>2 miljoner) födda 1999–2019. Från Medicinska födelseregistret erhölls information om självrapporterad tobaksanvändning vid inskrivning på mödravården, definierad som »icke tobaksanvändare«, »rökare« (1–9 eller ≥10 cigaretter/dag) eller »snusare« (ja/nej). Logistisk regression användes för analyserna. I tidig graviditet snusade 1,1 procent av mödrarna och 7 procent rökte. Incidensen av SIDS var 0,2/1 000 barn. Snusning under graviditet var förknippad med 70 procent ökad risk för postnatal dödlighet (oddskvot [OR] 1,71; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,16–2,53), nästan trefalt ökad risk för SUID (OR 2,90; 95KI 1,75–4,80) och en mer än trefalt ökad risk för SIDS (OR 3,70; 95KI 2,06–6,65). Riskerna var jämförbara med dem som sågs vid rökning av 1–9 cigaretter/dag. Snus- och rökstopp i tidig graviditet var förenat med lägre risker.

Sammanfattningsvis befanns snusning under graviditet vara associerad med ökad risk för postnatal död, SUID och SIDS. Snusstopp i tidig graviditet minskade riskerna. Snusning anses betydligt mindre skadligt för hälsan än rökning, och snusning har ökat kraftigt bland unga kvinnor de senaste åren. Snus och andra nikotinprodukter under graviditet bör inte betraktas som riskfria alternativ till rökning.