Egenreferat. I takt med att förlossningsenheter stängs runt om i Sverige ökar restiden för en del gravida kvinnor till närmaste förlossningsenhet. Vi har tidigare visat att ökad restid från hemmet till förlossningsenheten ökar risken att föda oplanerat utanför sjukhus [1]. Samtidigt har det spekulerats i att ökad restid till förlossningen skulle kunna öka antalet igångsättningar (induktioner) och planerade kejsarsnitt på grund av oro över att inte hinna fram till förlossningsenheten i tid.

I en populationsbaserad studie av 364 630 förlossningar rapporterade i Graviditetsregistret 2014–2017 undersökte vi sambandet mellan restid från hemmet till förlossningsenheten och förlossningsstart (spontan, n = 271 451; induktion, n = 64 254; planerat kejsarsnitt, n = 28 925) genom multinomial logistisk regression. Vi undersökte även sambandet mellan restid och postpartumblödning (>1 000 ml, n = 29 880) samt sfinkterruptur (n = 9 396) genom logistisk regression [2].

Mer än 75 procent av kvinnorna hade ≤30 minuters restid till förlossningen (mediantid 14 minuter). Kvinnor med längre restid hade dock ökat odds för planerat kejsarsnitt (31–59 minuter: justerad oddskvot [OR] 1,11; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,07–1,16; ≥ 60 minuter: OR 1,25; 95KI 1,16–1,36). Det fanns viss indikation om att kvinnor med en restid på 31–59 minuter hade minskat odds för induktion (OR 0,95; 95KI 0,92–0,98), men ingen skillnad noterades för dem med ≥60 minuters restid (OR 1,00; 95 KI 0,95–1,06).

Kvinnor med spontan förlossningsstart i fullgången tid (≥37 graviditetsveckor) med ≥60 minuters restid till förlossningen hade minskat odds för postpartumblödning (OR 0,84; 95KI 0,76–0,94) och sfinkterruptur (OR 0,79; 95KI 0,66–0,94) jämfört med kvinnor med ≤30 minuters restid.

Sammanfattningsvis födde gravida med längst restid i studien oftare med planerat kejsarsnitt. Kvinnor med lång resväg sågs samtidigt ha minskad förekomst av stor blödning och allvarlig bristning, vilket delvis kan förklaras av att de var yngre, hade ett högre BMI och var av nordisk härkomst. På grund av att data saknades för en av Sveriges mest avlägsna regioner, med långa restider från hem till förlossningsenhet, krävs dock fler studier med fokus på gravida med de mest extrema restiderna.