Egenreferat. Kvinnor med reumatiska sjukdomar kan ha större risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning. För kvinnor med axial spondylartrit har tidigare studier dock inte kunnat visa på ett tydligt samband, bland annat för att studierna varit små och ofta utan kontrollgrupp. Det senaste decenniet har stora förändringar ägt rum inom vården av axial spondylartrit i form av introduktion av biologiska läkemedel, främst så kallade tumörnekrosfaktorhämmare. Hur detta har påverkat de graviditetsrelaterade riskerna är inte känt.

För att öka kunskapen om riskerna för komplikationer i samband med graviditet och förlossning hos kvinnor med axial spondylartrit genomförde vi en kohortstudie [1], baserad på data från svenska nationella register. Födslar hos kvinnor som diagnostiserats med axial spondylartrit matchades mot 10 gånger så många födslar hos kvinnor med samma ålder, paritet och förlossningsår, men utan kronisk inflammatorisk artrit. Studien omfattade födslar åren 2007–2020. Med Poisson-regression jämförde vi förekomsten av komplikationer mellan grupperna, justerat för bland annat moderns BMI, rökning och socioekonomi. Vi studerade även hur andelen förlossningar med komplikationer och den antireumatiska behandlingen i samband med graviditet förändrats under studieperioden.

Bland 1 580 födslar hos kvinnor med axial spondylartrit fann vi en ökad risk för preeklampsi (relativ risk [RR] 1,44; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,08–1,92), förtidsbörd (RR 1,43; 95KI 1,13–1,80) och allvarliga infektioner hos barnet under första levnadsåret (RR 1,29; 95KI 1,05–1,59) jämfört med 15 792 födslar i allmänbefolkningen. Även andelen som förlösts med kejsarsnitt var signifikant högre (RR 1,39; 95KI 1,24–1,55). Vi kunde dock se att riskerna för förtidsbörd, infektioner och kejsarsnitt minskade under studieperioden till en liknande nivå som hos befolkningen i stort. Under samma tidsperiod har andelen kvinnor som behandlats med tumörnekrosfaktorhämmare året före och under graviditet ökat stadigt.

Även om det inte går att fastställa ett kausalt samband mellan behandling och den minskande risken för komplikationer, tyder resultaten på att en välbehandlad axial spondylartrit i enlighet med rådande riktlinjer [2] inte behöver innebära en ökad risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning.