Egenreferat. Det är välkänt att vissa kombinationer av läkemedel och droger kan orsaka biverkningar som inte ses när ämnena intas var för sig. Mindre känt är att vissa drogkombinationer kan ge en förstärkt psykoaktiv effekt, genom att det bildas nya aktiva substanser. Kokain och etanol kan kombineras i levern av enzymet karboxylesteras och bilda kokaetylen (Figur 1), som är en lika potent drog som kokain. Kokaetylen har dessutom längre halveringstid,varför kombinerat kokain- och etanolintag ger både en förstärkt och en förlängd stimulerande effekt. I frånvaro av etanol hydrolyseras kokain till bensoylekgonin och metylekgonin, som är inaktiva metaboliter.

I en retrospektiv studie baserad på drogtestresultat i urinprov [1] undersöktes prevalensen av kombinerat etanol- och kokainintag, jämfört med etanol tillsammans med endera av två andra illegala droger: cannabis, som är vanligast, och amfetamin, som är näst vanligast i landet [2]. Användningen av kokain har ökat mycket under senare år [2], inte minst i olika nöjesmiljöer. Studien utnyttjade avidentifierade testresultat från två oberoende populationer, dels 30 781 urinprov från sjukvården som genomgått rutinmässig drogtestning, dels 2 627 prov från akuta drogförgiftningar i ett nationellt projekt om internetdroger (STRIDA). 

Av de urinprov som genomgått rutinmässig testning för både kokain (mätning av metaboliten benzoylekgonin) och alkohol (etanolmetaboliterna etylglukuronid och etylsulfat) var 43 procent positiva för båda substanserna, jämfört med 24 procent för cannabis (metaboliten delta-9-tetrahydrocannabinol-karboxylsyra) och etanol och 19 procent för amfetamin och etanol (Figur 1). Bland drogrelaterade förgiftningar var 60 procent av de kokainpositiva proven även positiva för etanol, jämfört med 40 procent för cannabis och etanol och 37 procent för amfetamin och etanol. I ett urval kokain- och etanolpositiva prov mättes förekomst av kokaetylen med en masspektrometrisk metod, och samtliga innehöll kokaetylen i varierande halt (1,3–150 µg/l).

Resultaten indikerar att kombinerat kokain- och etanolintag är vanligare än förväntat från aktuell drogstatistik [1]. Det kan bero dels på att alkohol och kokain är vanliga droger i olika nöjesmiljöer, dels på den förstärkta och förlängda drogeffekt som kokaetylen ger. Det senare är dock sannolikt inget som användarna är direkt medvetna om. Det ska påpekas att kombinerad kokain- och etanolanvändning även är en medicinsk riskfaktor för trauma, hjärtinfarkt, leverskada och död, vilket kan bero på den förstärkta drogeffekten av kokaetylen.