Egenreferat. Symtomlindrande effekt av antibiotika vid halsfluss ses främst hos patienter med mer uttalade symtom och påvisade grupp A-streptokocker i svalget. Enligt svenska behandlingsrekommendationer begränsas förskrivningen av penicillin V därför till patienter med minst 3 Centorkriterier (feber, ömmande svullna lymfkörtlar i käkvinklarna, rodnade tonsiller med beläggningar och frånvaro av hosta) och positivt antigentest för grupp A-streptokocker (Strep A-test).

Det har funnits en misstanke om att kvarvarande antigen från avdödade grupp A-streptokocker kan ge falskt positivt Strep A-test hos patienter efter penicillinbehandling för streptokocktonsillit. I en ny studie har vi därför undersökt Strep A-test och svalgodling hos patienter som nyligen behandlats med penicillin V för tonsillit [1]. Studien gjordes inom en randomiserad kontrollerad prövning av 5 och 10 dagars penicillinbehandling av streptokocktonsillit [2]. Vi inkluderade 316 patienter som alla hade 1) minst 3 Centorkriterier, positivt Strep A-test samt positiv svalgodling för grupp A-streptokocker vid start, och 2) kom på ett uppföljningsbesök inom 21 dagar efter behandlingsstart där nya svalgpinnar togs för Strep A och odling.

Vi fann att Strep A-test och svalgodling vid uppföljningsbesöket stämde överens i 91 procent (286/316) av fallen. Log rank-test visade ingen skillnad mellan utfall av snabbtest och svalgodling. Endast 3 av patienterna hade negativt Strep A-test när odlingen var positiv. 27 patienter hade positivt snabbtest och negativ odling. Vi fann ingen association mellan överenstämmelse av testresultaten och behandlingens längd (5 eller 10 dagar med penicillin V), tid mellan behandlingsstart och uppföljningsbesök, eventuella svalgsymtom vid uppföljningen, kön eller ålder över/under 15 år. Både Strep A-test och svalgodling indikerade en något förhöjd nivå av bärarskap av grupp A-streptokocker hos friska personer i efterförloppet.

Våra resultat stämmer överens med tidigare studier som visat att antigentest för grupp A-streptokocker har högre sensitivitet än konventionell svalgodling, men vi kan inte utesluta att enstaka positiva Strep A-test orsakades av kvarvarande material från avdödade bakterier. Vår slutsats är att Strep A-test är tillförlitligt även efter nyligen genomgången penicillinbehandling för tonsillit. Eftersom antibiotika ofta förskrivs i väntan på resultat från svalgodling kan ett negativt snabbtest för grupp A-streptokocker göra att patienter slipper få onödiga antibiotikabehandlingar vid återkommande halsinfektioner.