Sköldkörtelsjukdom hör till de endokrina folksjukdomarna. Subklinisk hypotyreos med ökat TSH och normalt fritt T4 ska ibland behandlas om diffusa symtom föreligger. I Japan har Yamada och medförfattare undersökt sköldkörtelhormoner i samband med hälsokontroller hos 14 860 personer med Siemens-metoden och 8 132 med Abbott-metoden. De jämförde tillverkarnas referensvärden med dem som erhölls om dessa räknades om till ålders- och könsmatchade referenser. En tvärsnittsanalys genomfördes. Könsspecifika referensvärden med 95 procents konfidensintervall uppdelades på åldersgrupper. Alla deltagare var tyreoideafriska. De som hade en medicinering som kunde påverka tyreoideaprov exkluderades.

Nivåer av fritt T4 var konstanta hos kvinnor men sjönk gradvis något hos män med ökande ålder. Ett liknande mönster sågs för fritt T3. Avseende TSH sågs en gradvis ökning av nivån med ålder, mer blygsam ökning hos män. Författarna fann påtagliga skillnader mellan fabrikantens generella referensvärden och dem som erhölls vid uppdelning på kön och olika åldrar.

Hos kvinnor 30–39 år kunde 50 procent som med fabrikantens referensvärden hade subklinisk hypotyreos klassificeras om till biokemiskt friska. För kvinnor i åldern 60–69 år kunde 78 procent omvärderas på motsvarande sätt. Hos män i åldern 30–39 år var det ingen som omklassificerades. Hos 60–69-åriga män sågs en liknande bild som hos jämnåriga kvinnor, och 62 procent omklassficerades.

Sammanfattningsvis fann författarna en påtaglig överdiagnostik hos kvinnor, medelålders och äldre. Att TSH-nivån stiger med ålder har visats förut, men könsspecifika nivåer av hormonet har inte studerats i stor omfattning tidigare. Den eventuella nyttan med att behandla subklinisk hypotyreos hos äldre >65 år har inte visats i prospektiva studier; att undvika överdiagnostik är därför extra viktigt för dessa. De äldre är också mer sårbara för överbehandling med levotyroxin, som inte är ovanlig. Mer än 95 procent av deltagarna var av japansk etnicitet, vilket kan ha bidragit till resultaten. Man hade också för få patienter <30 och >70 år för att kunna dra några slutsatser för dessa. Studien manar till eftertanke kring hur sköldkörtelprov ska bedömas i olika åldrar. Det har tidigare diskuterats att ta fram trimesterspecifika referensvärden för sköldkörtelhormoner då nivån kan påverka fertilitet, graviditet och foster. På motsvarande sätt kanske ålders- och könsspecifika referensvärden bör tas fram i Sverige för att säkrare ta kunna ställning till en medicinering som oftast är livslång.