En nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine undersökte 15-årsutfall hos män med lokaliserad prostatacancer som behandlats med aktiv monitorering, kirurgi eller strålbehandling.

Studien utfördes i Storbritannien och inkluderade totalt 1 643 män i åldrarna 50–69 år. Den primära utfallsvariabeln var antalet dödsfall i prostatacancer. Sekundärt undersöktes död av annan orsak, sjukdomsprogression, initiering av långsiktig androgenhämmande behandling och metastasering.

Totalt inträffade 45 dödsfall som bedömdes vara orsakade av prostatacancern, varav 17 (3,1 procent) i gruppen med aktiv monitorering, 12 (2,2 procent) i prostatektomigruppen samt 16 (2,9 procent) i strålbehandlingsgruppen. Den prostataspecifika mortaliteten efter 15 år var ungefär densamma oavsett vilken behandling patienterna fått, och det fanns inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Forskarna uppmärksammade att en radikal behandling (prostatektomi eller strålbehandling) minskade risken för metastaser och lokal progression och risken att behöva långsiktig androgen deprivationsbehandling med 50 procent jämfört med aktiv monitorering. Dessa minskningar medförde dock ingen skillnad i mortalitet vid 15-årsuppföljningen.

Vidare fanns skillnader mellan grupperna vad gäller biverkningar som patienterna upplevde efter behandling. Forskarna såg att livskvaliteten var lägre bland deltagarna i grupperna som genomgått kirurgi eller strålbehandling. Männen i dessa två grupper rapporterade även en sämre sexuell funktion, mer besvär kopplade till urinvägarna samt mer allmänna psykologiska problem.

Resultaten av denna studie visar att patienterna hade en låg risk att dö i sin prostatacancer vid uppföljningen efter 15 år, oavsett vilken behandling de fick. Radikal behandling kan exempelvis ge fördelar i form av minskad risk för långsiktig androgen deprivationsbehandling. Forskarna poängterar att det är viktigt att läkare tillsammans med patienten noga överväger fördelarna och riskerna vid val av behandlingsmetod vid lokaliserad prostatacancer.