Egenreferat. Utebliven, sparsam och gles menstruation liksom riklig, frekvent och oregelbunden menstruation har rapporterats efter vaccination mot sars-cov-2 med mRNA-baserade vacciner. Läkemedelsverket ha fått in ca 8 000 rapporter om misstänkta biverkningar i form av menstruationsstörningar och blödningar efter sars-cov-2-vaccination. Flera enkätstudier och studier som använt hälsoappar för menstruationscykler visar en ökad förekomst av förändring i menstruationscykeln efter sars-cov-2-vaccination.

En ny studie från ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Läkemedelsverket visar inte på någon ökad risk, mätt som läkarkontakt på grund av menstruationsrubbningar efter sars-cov-2-mRNA-vaccination. En liten förhöjd risk för läkarkontakt på grund av postmenopausala blödningar noterades dock [1].

Totalt inkluderades 2 946 448 svenska kvinnor i åldrarna 12–74 år. Inläggning eller besök i specialiserad öppenvård under uppföljningstiden från 27 december 2020 till 28 februari 2022 för menstruationsrubbning eller blödning före eller efter menopaus efter sars-cov-2-vaccination studerades. För en delmängd av befolkningen (ca 40 procent) studerades även läkarbesök i primärvård.

Risken efter sars-cov-2-vaccination för menstruationsrubbning eller blödning före eller efter menopaus studerades per vaccinprodukt och dos under två tidsfönster: 1–7 dagar, betraktat som kontrollperiod, och 8–90 dagar, jämfört med förekomsten bland ovaccinerade. Studiedeltagarna bidrog med ovaccinerad persontid fram till vaccination och därefter med exponerad persontid i maximalt 90-dagarsfönster efter första, andra och tredje dos. Analysen justerades för bland annat ålder, socioekonomiska faktorer och tidigare sjukvårdskonsumtion.

Totalt 2 580 007 kvinnor (87,6 procent) fick minst en sars-cov-2-vaccination, och 1 652 472 (64,0 procent) av de vaccinerade kvinnorna fick tre doser innan uppföljningens slut. Den högsta risken för postmenopausal blödning, efter justering för kovariater, observerades efter den tredje dosen, i riskfönstret 1–7 dagar (kontrollperiod) (hazardkvot [HR] 1,28, 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,01–1,62) och i riskfönstret 8–90 dagar (HR 1,25, 95KI 1,04–1,50). Ingen ökad risk för menstruationsrubbningar eller premenopausal blödning noterades efter justering för kovariater.

Fynden ger inte något tydligt stöd för ett samband mellan sars-cov-2-vaccination och läkarbesök för menstruationsrubbning eller pre- eller postmenopausal blödning. Våra fynd motsäger inte nödvändigtvis de rapporter som utifrån självrapporterade uppgifter visat en ökad förekomst av menstruationsrubbningar efter sars-cov-2-mRNA-vaccination. Det vi visat är att symtom visserligen kan ha förekommit och varit besvärande för kvinnan men inte har varit så allvarliga att de föranlett läkarbesök.