Clostridioides difficile-infektion (CDI) är en av våra vanligaste vårdrelaterade infektioner och innebär stort lidande, långa vårdtider samt stora kostnader för sjukvården. Antibiotika utlöser oftast sjukdomen, och mellan 20 och 30 procent får även återfall efter avslutad behandling. Förstahandsbehandling har i Sverige under lång tid varit peroralt metronidazol 500 mg 1 × 3 i 10 dagar. Riskfaktorer för att få återfall har visat sig variera i studier från olika delar av världen.

Vår forskargrupp har nyligen publicerat en riskfaktoranalys för återfall av CDI i en svensk kontext i tidskriften Anaerobe [1]. Studien var en retrospektiv fall–kontrollstudie baserad på journalgranskning där de 138 fallen var patienter med sjukhusförvärvad CDI som fick återfall. Lika många kontroller randomiserades fram.

Riskfaktorer för återfall av CDI var (efter univariat analys) kronisk njursvikt, neutropeni, metronidazolbehandling av primärepisoden och lågt serumalbumin. Efter multivariat analys kvarstod metronidazolbehandling och kronisk njursvikt som riskfaktorer.

Längre behandlingsduration med både cefalosporiner och piperacillin/tazobaktam före primärinfektionen var associerad med ökad risk för återfall. Vid separat analys av dessa två antibiotika visade behandlingstid med cefalosporiner före primärinfektionen av CDI och risken för återfall ett tydligt dos–responssamband (P = 0,028), till skillnad från piperacillin/tazobaktam.

I materialet hade en överraskande hög andel av de inkluderade patienterna, 52 procent jämfört med 10–20 procent i tidigare studier, svår CDI enligt dåvarande svenska kriterier. Orsaken till detta var ofta enbart ett lågt serumalbumin. Journalgranskningen visade att det låga albuminvärdet i många fall var orsakat av andra faktorer än att CDI-episoden var svår. Förslaget från författarna var att albuminkriteriet borde tas bort i den svenska definitionen av svår CDI.

Den 25 maj 2023 kom Svenska infektionsläkarföreningen med ett nytt vårdprogram för CDI [2]. I detta vårdprogram är metronidazolbehandling endast rekommenderad om inga andra alternativ (vankomycin eller fidaxomicin) finns tillgängligt. Albuminkriteriet för svår CDI är också borttaget. Detta harmonierar väl med denna studie om riskfaktorer för återfall av CDI i en svensk kontext.