Elektrokonvulsiv terapi (ECT) och intravenöst ketamin används i dag som metoder för behandlingsresistent svår depression. Nyligen publicerades en studie i New England Journal of Medicine där dessa behandlingsmetoder jämförts.

Patienter i åldern 21–75 år som remitterats till ECT-kliniker för behandlingsresistent svår depression utan psykos inkluderades. De lottades sedan i ett 1:1-förhållande till antingen ECT eller ketaminbehandling. Under en 3-veckorsperiod fick deltagarna antingen ECT 3 gånger i veckan eller 0,5 mg/kg ketamin under 40 minuter 2 gånger i veckan.

Det primära utfallsmåttet var behandlingssvar, vilket definierades som en minskning av ≥50 procent symtompoäng från baslinjen. Det beräknades utifrån poängen i ett självskattningsformulär (QIDS-SR-16), som används för gradering av depressiva symtom. Sekundära utfallsmått var poäng på minnestest och rapporterad livskvalitet.

Patienterna följdes upp efter 1, 3 och 6 månader. Totalt inkluderades 403 patienter i denna multicenterstudie. 200 patienter slumpades till ketamingruppen och 203 till ECT-gruppen. 35 patienter avbröt innan behandling påbörjats (4 i ketamingruppen och 31 i ECT-gruppen) och ytterligare 3 patienter hade inga uppföljningspoäng i QIDS-SR-16. Detta innebar att 195 patienter i ketamingruppen och 170 patienter i ECT-gruppen slutligen inkluderades.

Det visade sig att 55,4 procent av patienterna i ketamingruppen och 41,2 procent i ECT-gruppen svarade på behandlingen, en skillnad på 14,2 procentenheter (95 procents konfidensintervall 3,9–24,2; P < 0,001). ECT var förknippad med en försämring av minnet efter 3 veckors behandling, men med gradvis återhämtning under de senare uppföljningarna. Båda grupperna rapporterade förbättrad livskvalitet, och skillnaden mellan grupperna var försumbar. Vad gäller biverkningar konstaterades att ECT var förknippad med muskuloskeletala biverkningar, medan ketamin var förknippat med dissociation.

Forskarna menar att studiens styrka är att resultaten kan överföras till det dagliga kliniska arbetet, samtidigt som de lyfter fram att det finns begränsningar. Sammantaget indikerar studien att ketamin var ett icke-inferiort val som behandling till ECT vid behandlingsresistent svår depression hos patienter utan psykos.