Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning såväl i Sverige som i många andra länder och orsakar stora kostnader för individen och samhället. Arbetsmiljöns betydelse för psykisk ohälsa har kartlagts i mängder av studier, medan studier om sambanden mellan obetalt hemarbete och psykisk hälsa har varit relativt få – även om varje vuxen, i alla fall i genomsnitt, dagligen lägger ned tid på obetalt hemarbete. Det har också saknats validerade mått för obetalt hemarbete, och de flesta studier har varit baserade på tvärsnittsdata och/eller inkluderat endast kvinnor. Covid-19-pandemin gjorde betydelsen av det obetalda hemarbetet mer synlig på grund av stängningar av skolor, barnomsorg och arbetsplatser. Sedermera har flera studier tagit upp detta angelägna men underbeforskade ämne. Bland annat Seedat och Rondon [1] konstaterade att tiden för vård av anhöriga och hushållsarbete ökade för både män och kvinnor under covid-19-pandemin, men ökningen och intensiteten var mycket större för kvinnor.

Studien som Ervin och kollegor [2] nyligen publicerade i Lancet Public Health ger ett viktigt bidrag till detta forskningsfält. Baserat på en longitudinell, nationellt representativ återkommande enkätstudie (HILDA) analyserade de sambanden mellan obetalt hemarbete och psykisk hälsa bland 21 014 män och kvinnor i åldern 25–64 år i Australien åren 2002–2020. Psykisk hälsa bedömdes med hjälp av MHI-5-skalan i instrumentet SF-36.

Ökad tid i hushållsarbete var negativt associerad med psykisk hälsa hos både män och kvinnor enligt studien [2]. Även vård av vuxna (personer med funktionsnedsättning eller äldre) var negativt associerad med psykisk hälsa hos kvinnor. Däremot var ökad tid för att sköta barn för kvinnor och utomhusuppgifter för män positivt associerade med psykisk hälsa. Den totala kumulativa tiden för obetalt hemarbete hade inget samband med psykisk hälsa, vare sig hos män eller kvinnor, vilket troligen berodde på de motsatta effekterna av de enskilda typerna av obetalt hemarbete. Studien visade också en fortsatt ojämlikhet i fördelningen av obetalt hemarbete i hushållen, där kvinnor gör betydligt mer obetalt arbete än män.

Studien av Ervin och kollegor är den första som visar att sambanden mellan obetalt hemarbete och psykisk hälsa skiljer sig beroende på typ av hemarbete. Detta kan bero på att olika typer av hemarbete upplevs olika betungande.