Runt om i världen diagnostiseras årligen fler än 2 miljoner kvinnor med bröstcancer i ett tidigt stadium. Mortalitetsrisken för dessa patienter har minskat över de senaste årtiondena, men det har varit oklart hur stor minskningen har varit.

I tidskriften BMJ publicerades nyligen en observationsstudie som undersökte långtidsrisken för att dö i bröstcancer efter att ha diagnostiserats med invasiv cancer i tidigt stadium. Studien utfördes i England och inkluderade 512 447 kvinnor från januari 1993 till december 2015 med invasiv bröstcancer i tidigt stadium. Tidigt stadium innebär att cancern är begränsad till bröstet och möjligtvis till axillära lymfknutor. För att inkluderas skulle kvinnorna inte ha haft någon annan cancer och initialt ha behandlats kirurgiskt. De följdes till december 2020.

Det som forskarna primärt studerade var årlig död i bröstcancer, kumulativ 5-årsrisk för död efter diagnos, tidsperiod för diagnos och olika karaktäristika såsom ålder, huruvida cancern upptäcktes genom screening, engagemang i lymfknutor samt tumörgrad och tumörstorlek.

Resultaten visade att kvinnor som fick diagnosen i någon av tidsperioderna 1993–1999, 2000–2004, 2005–2009 eller 2010–2015 hade högst risk för cancerrelaterad död under de fem första åren efter diagnos och att risken därefter minskade. Den justerade årliga mortaliteten minskade också jämfört med en senare tidsperiod i nästan alla patientgrupper: cirka 200 procent i gruppen med östrogenreceptorpositiv sjukdom och cirka 100 procent i gruppen med östrogenreceptornegativ sjukdom.

Den kumulativa 5-årsrisken för cancerrelaterad död var i genomsnitt 14,4 procent för kvinnor som fick diagnosen 1993–1999, men bara 4,9 procent för kvinnor som diagnostiserades 2010–2015. Den kumulativa 5-årsrisken för patienter som insjuknade under perioden 2010–2015 varierade dock beroende på olika karaktäristika, exempelvis ålder, cancerns storlek och grad och antal lymfknutor som var engagerade. För 62,8 procent av kvinnorna var den kumulativa 5-årsrisken för cancerrelaterad död <3 procent, men för 4,6 procent var den ≥20 procent. Forskarna kunde dock inte finna några specifika orsaker till denna skillnad.

Det finns begränsningar med studien. Exempelvis inkluderades inte kvinnor som fick neoadjuvant behandling eller kvinnor som diagnostiserats med mer än en cancerform.

Prognosen för kvinnor som drabbas av bröstcancer i tidigt stadium har förbättrats avsevärt sedan 1990-talet. De allra flesta kan förvänta sig att bli långtidsöverlevare, trots sin bröstcancerdiagnos. För vissa kvinnor, vid exempelvis östrogenreceptornegativ bröstcancer samt diagnos i 80-årsåldern, kvarstår dock en större cancerrelaterad mortalitetsrisk.