Egenreferat. I höginkomstländer lider omkring vart åttonde barn av psykisk ohälsa. Ett flertal bakomliggande faktorer är kända, men mycket återstår att utforska. I tidigare studier har låga D-vitaminnivåer i den tidiga barndomen kopplats till ökad risk för psykisk ohälsa senare i livet. I denna randomiserade kliniska prövning har vi undersökt huruvida en högre dos D-vitamintillskott i den tidiga barndomen minskar risken för psykiska symtom vid 6–8 års ålder.

Studien är en del av den randomiserade kliniska prövningen VIDI (Vitamin D intervention in infants), som undersöker hur vitamin D3-intervention i tidig ålder påverkar barns tillväxt och utveckling. I studien randomiserades barn födda 2013–2014 till två grupper: den ena gruppen fick standarddos, 10 µg dagligen, medan den andra fick tre gånger så mycket, 30 µg dagligen. Barnen erhöll tillskottet dagligen från 2 veckors till 2 års ålder.

Barnen har återkommande följts upp, och vid den senaste uppföljningen, vid 6–8 års ålder, fick föräldrarna bedöma sina barns psykiska symtom med hjälp av frågeformuläret Child behaviour checklist. Sammanlagt 346 frågeformulär samlades in, 169 från 10 µg-gruppen och 177 från 30 µg-gruppen.

Studien visade att 11,8 procent av barnen som erhöll standarddos vitamin D3-tillskott hade kliniskt signifikanta internaliserande problem, jämfört med 5,6 procent hos dem som erhöll trippeldos (oddskvot 0,40; 95 procents konfidensintervall 0,17–0,94; P = 0,04). Med andra ord hade barn som fick den högre dosen lägre förekomst av nedstämdhet, ångest och tillbakadraget beteende jämfört med barn som fick standarddos. Vi hittade inga skillnader avseende externaliserande problem, såsom aggressivitet och regelbrytande beteende, och inte heller avseende den övergripande omfattningen av psykiska symtom.

Resultaten tyder på att en högre dos vitamin D3-tillskott under de första åren tycks kunna minska risken för internaliserande psykiska symtom under den sena förskole- och tidiga skolåldern. De potentiella implikationerna är intressanta, men ytterligare studier behövs för att bekräfta fynden. När resultaten tolkas bör man även ha i åtanke att enbart föräldrarapporterade psykiska symtom undersöktes. Vidare var studiedeltagarna av nordiskt ursprung, boende i Finland och hade goda D-vitaminnivåer.