Egenreferat. Malaria fortsätter att drabba ett oerhört stort antal människor varje år, främst barn i Afrika. Förutom den höga sjukligheten och dödligheten i malaria är bärarskap av malariaparasiter i blodet vanligt förekommande i endemiska områden. Upprepade malariainfektioner leder till en immunitet som skyddar mot allvarlig malaria och död, och med tiden även mot feber och andra symtom, vilket gör att parasiterna kan finnas i blodet utan att symtom uppstår. Infektionerna beskrivs oftast som asymtomatiska, men negativa hälsoeffekter av bärarskap finns beskrivna i ett antal studier; särskilt finns en stark koppling till anemi och komplikationer under graviditet.

I denna observationsstudie undersöktes förekomsten av malariaparasiter hos vuxna och barn födda i Afrika söder om Sahara som migrerat till Sverige [1]. Under perioden april 2019 till juni 2022 inkluderades 789 individer. Studiedeltagare rekryterades främst i samband med screening för andra infektioner på vårdcentraler med migranthälsouppdrag i Stockholm och i Västerås. Individer som sökte på grund av feber eller andra symtom på akut malaria inkluderades inte i studien. Blodprov analyserades med realtids-PCR och snabbtest (antigendetektion).

Totalt utföll 9,0 procent positiva för en eller flera Plasmodium spp med PCR och 2,3 procent med snabbtest. En hög prevalens av PCR-positiva, 53/187 (28,3 procent), detekterades bland migranter med Uganda som senaste vistelseland före ankomsten till Sverige, och prevalensen var särskilt hög bland barn från Uganda, där 29/81 (35,8 procent) var PCR-positiva för Plasmodium spp. I studien hade de PCR-positiva varit i Sverige mellan 6 och 386 dagar, och många (66,2 procent) var del av en familj där ytterligare minst en person testade positivt. Bland de PCR-positiva var merparten infekterade med P falciparum, följt av P ovale och P malariae. Blandinfektioner med flera arter förekom också.

Studien visar att subkliniskt bärarskap av malariaparasiter förekommer bland migranter i Sverige, med särskilt hög förekomst bland barn från ett högendemiskt land. Resultaten visar att bärarskapet kan bestå över 1 år från ankomsten till ett malariafritt land. Risk för negativa hälsoeffekter föreligger vid fortsatt bärarskap, och fortsatta studier pågår. Screening för malaria bör övervägas hos migranter från högendemiska länder samt hos anhöriga till malariapositiva personer som rest tillsammans i ett malariaendemiskt område.