En färsk dansk studie visar att menopausal hormonbehandling är kopplad till en ökad risk för demens och Alzheimers sjukdom.

Menopausal hormonbehandling med enbart östrogen eller en kombination av östrogen och progesteron kan användas för att lindra vanliga menopausala symtom, såsom värmevallningar och nattliga svettningar. Stora studier har tidigare visat att långvarig menopausal hormonbehandling är associerad med utveckling av demens, men effekterna av kortvarig behandling under menopaus har ännu inte studerats väl. Forskare i Danmark genomförde därför en studie för att primärt bedöma sambandet mellan kombinerad östrogen- och gestagenbehandling och utvecklingen av demens i relation till typ av hormonbehandling, behandlingens längd samt patienternas ålder vid behandling.

Genom ett nationellt register identifierades 5 589 fall av demens och 55 890 åldersmatchade kontroller utan demens mellan åren 2000 och 2018. Danska kvinnor i åldern 50–60 år utan tidigare demens eller kontraindikationer för hormonbehandling inkluderades. Forskarna tog också hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom utbildning, inkomst, hypertoni, diabetes och tyreoideasjukdom.

Den genomsnittliga åldern vid demensdiagnos var 70 år. Före diagnosen hade 1 782 fall (32 procent) och 16 154 kontroller (29 procent) fått kombinerad behandling med östrogen och gestagen. Fallgruppen hade i genomsnitt behandlats i 3,8 år och kontrollgruppen i 3,6 år.

Resultaten visade att studiedeltagare som fått kombinerad behandling med östrogen och gestagen hade 24 procent ökad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Detta gällde även de kvinnor som fick behandling vid eller före 55 års ålder. Risken för demensutveckling var signifikant högre med längre behandlingstid. Vid behandling under 12 månader var risken 21 procent eller lägre, medan risken var 74 procent vid mer än 12 års behandlingstid. Ökningen i demensförekomst var liknande vid både kontinuerlig (dagligt intag av östrogen och gestagen) och cyklisk (dagligt östrogen med gestagen var 10:e–14:e dag) behandlingsstrategi. Forskarna observerade också att enbart gestagen eller vaginal östrogenbehandling inte var associerad med ökad risk för någon form av demens.

Forskarna betonar att ytterligare studier är motiverade för att fastställa om den ökade risken för demens representerar en faktisk effekt av menopausal hormonbehandling eller om resultaten återspeglar en underliggande predisposition hos kvinnor som behöver dessa behandlingar.