Egenreferat. Patienter som insjuknar i stroke på sjukhus utgör i tidigare studier 2,2–17 procent av strokepopulationen. Det är en grupp med sämre prognos jämfört med dem som insjuknar i samhället. Färre behandlas med reperfusion och behandlingen är fördröjd, trots att patienterna redan är inlagda. Det är även färre som läggs in på strokeenhet.

Man kan anta att sjukdomen som föranlett sjukhusvården också kommer att påverka utfallen. Trots detta saknas information om vad som föranlett vårdtillfället hos majoriteten av patienterna i tidigare studier. Publicerade fall återfinns på enskilda universitetssjukhus, där upp till 69 procent är opererade, oftast med ett kardiovaskulärt eller neurokirurgiskt ingrepp.

Genom samkörning av Riksstroke och Patientregistret har vi studerat inläggningsorsaker hos patienter som fått stroke på sjukhus i Sverige [1]. Totalt inkluderades 12 551 patienter (5,4 procent av alla strokepatienter) med stroke på sjukhus enligt Riksstroke, där ett motsvarande vårdtillfälle fanns registrerat i Patientregistret. Vi undersökte även förekomsten av besök i sluten- och öppenvård samt förekomst av »invasiva« åtgärdskoder inom 30 dagar före strokeinsjuknandet.

91 procent av patienterna hade ischemisk stroke och 46,7 procent hade genomgått minst ett invasivt ingrepp inom 30 dagar före insjuknandet. I 18,0 procent av fallen i kohorten hade ett kardiovaskulärt eller neurokirurgiskt ingrepp gjorts. För den del av kohorten som inte hade stroke som huvuddiagnos var kardiovaskulära sjukdomar den vanligaste huvuddiagnosen vid utskrivning, följt av trauma och respiratoriska sjukdomar.

Jämfört med tidigare studier var prevalensen av invasiva ingrepp lägre. Prevalensen av invasiva ingrepp var dock högre på universitetssjukhus, vilket kan förklara resultaten från tidigare studier.

De huvudsakliga slutsatserna är att andra ingrepp än kardiovaskulära och neurokirurgiska kan föregå ett inneliggande strokeinsjuknande samt att majoriteten av patienterna som fått stroke på sjukhus inte hade genomgått något invasivt ingrepp, vilket borde innebära att det finns andra viktiga orsaker till ett strokeinsjuknande på sjukhus.

Uppskattningsvis får dagligen 3–4 patienter på sjukhus i Sverige stroke, motsvarande ungefär ett inneliggande strokeinsjuknande per 1 100 inskrivningar i slutenvården [2]. Det behövs mer kunskap om hur vi snabbt hittar och bäst behandlar dessa patienter för att minska risken för död och funktionshinder.

Studien är finansierad av Strokefonden, Strokeforskning i Norrland, Visare Norr och Region Norrbotten.