Egenreferat. Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är en stark riskfaktor för matstrupscancer av den histologiska typen adenokarcinom. Baserat på endoskopisk undersökning kan GERD vidare klassificeras efter förekomst av erosioner (refluxesofagit) eller metaplasi (Barretts esofagus) i slemhinnan, där den senare är ett förstadium till matstrupscancer. Majoriteten av patienter med symtom på GERD har dock en helt normal slemhinna, så kallad icke-erosiv refluxsjukdom. Cancerrisken vid dokumenterad icke-erosiv refluxsjukdom har varit okänd.

I en befolkningsbaserad kohortstudie inkluderades alla patienter som genomgått gastroskopi för GERD i Sverige, Danmark eller Finland under åren 1987–2018. Icke-erosiv refluxsjukdom definierades som avsaknad av erosioner, metaplasi eller annan diagnos i matstrupen inom 12 månader efter endoskopin. Incidensen av adenokarcinom i matstrupen hos individer med icke-erosiv refluxsjukdom jämfördes med incidensen i befolkningarna av motsvarande ålder, kön, kalenderår och land.

Totalt inkluderades 285 811 patienter med endoskopiverifierad icke-erosiv refluxsjukdom, vilka följdes under upp till 31 år. Den standardiserade incidenskvoten för adenokarcinom i matstrupen var 1,04 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,91–1,18) och ökade inte med längre uppföljningstid (1,07; 95KI 0,65–1,65, 15–31 år efter indexgastroskopin) (Figur 1). I jämförande syfte analyserades också risken för adenokarcinom i matstrupen hos 200 745 patienter med refluxesofagit, vilket som förväntat visade en förhöjd risk som ökade med längre uppföljningstid jämfört med bakgrundsbefolkningen (Figur 1).

Cancerrisken hos patienter med dokumenterad icke-erosiv refluxsjukdom är jämförbar med risken i bakgrundsbefolkningen. Ytterligare endoskopiska undersökningar tycks därmed onödiga hos patienter med icke-erosiv refluxsjukdom i avsaknad av symtom som indikerar tumör, främst sväljningssvårigheter.