Egenreferat. Hypertoni är den största orsaken till kardiovaskulär sjukdom och död i världen i dag. Associationen mellan blodtrycksnivå och risken för kardiovaskulär sjukdom hos medelålders och äldre individer är väl undersökt. Hur detta samband ser ut hos ungdomar och unga vuxna är ofullständigt studerat.

I en registerbaserad kohortstudie sammanlänkade vi blodtrycksdata om alla svenska män som mönstrat åren 1969–1997 med kardiovaskulära utfallsdata från Slutenvårdsregistret och Dödsorsaksregistret i syfte att undersöka associationen mellan blodtrycksnivå vid mönstring och risken för framtida kardiovaskulärt utfall. Deltagarna delades in i åtta kategorier baserat på systoliskt och diastoliskt blodtryck enligt rådande internationella riktlinjer. Som primärt sammansatt utfallsmått studerades kardiovaskulär sjukdom i form av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, ischemisk stroke, intracerebral blödning och kardiovaskulär död. Sekundärt analyserades delarna i det sammansatta utfallet separat, inklusive total mortalitet. Sambanden analyserades med hjälp av Cox-regression.

Totalt inkluderades 1 366 519 män. Medianuppföljningstiden var 35,9 år (totalt 48 923 273 personår). Risken för det primära utfallet ökade gradvis med stigande blodtryck, mer uttalat för diastoliska än för systoliska subgrupper. Högst risk observerades i gruppen med systolisk–diastolisk hypertoni (justerad hazardkvot 1,71; 95 procents konfidensintervall 1,58–1,84) jämfört med normalt blodtryck (<120/80 mm Hg). Den kumulativa incidensen för det primära utfallet vid 68 års ålder ökade från 14,7 procent vid normalt blodtryck till 24,3 procent vid blodtryck ≥140/90 mm Hg. Liknande samband observerades för samtliga sekundära utfall. Sammanfattningsvis ses gradvis ökande kardiovaskulär risk med stigande blodtryck från nivåer ≥120/80 mm Hg.

De huvudsakliga slutsatserna från studien är att förhöjt blodtryck i ungdomen är en signifikant riskfaktor för framtida kardiovaskulär händelse. 10 procentenheter fler ungdomar i gruppen med blodtryck ≥140/90 mm Hg vid mönstring drabbas av en hjärt–kärlhändelse före pensionsåldern än i gruppen med optimalt blodtryck (<120/80 mm Hg). Fynden talar för att tidig detektion och intervention mot högt blodtryck hos ungdomar och unga vuxna skulle kunna förebygga kardiovaskulär sjukdom, och förhoppningen är att dessa resultat kan bidra till att blodtrycket mäts hos ungdomar i större utsträckning än i dag.