Kolinesterashämmare kan lindra psykotiska symtom hos patienter med Alzheimers och Parkinsons sjukdom, enligt en nypublicerad studie [1].

Psykotiska symtom är vanligt förekommande vid många neurodegenerativa sjukdomar. Tidigare studier har visat att hallucinationer förekommer hos 23,0 procent (median) och vanföreställningar hos 36,5 procent (median) av patienter med Alzheimers sjukdom. Hos dem med Parkinsons sjukdom är prevalensen av psykotiska symtom 60,0 procent.

Tidigare studier som har undersökt kolinesterashämmare och neuropsykiatriska symtom har inte primärt fokuserat på dessa utfallsmått, vilket kan ha lett till en underskattning av effekterna av kolinesterashämmare som behandling för specifika psykotiska symtom. För att undersöka detta genomfördes en systematisk sökning på Pubmed (Medline), Embase och APA Psychinfo fram till 21 april 2022. Totalt inkluderades 17 randomiserade kontrollerade studier (12 om alzheimer och 5 om parkinson) med 6 649 patienter för att utvärdera behandlingseffekten. Hallucinationer och vanföreställningar var primära utfallsmått, och olika välkända poängskalor användes för att bedöma variablerna.

Resultaten visade signifikanta minskningar av både hallucinationer (–0,09; 95 procents konfidensintervall [95KI] –0,14 till –0,04; P = 0,003) och vanföreställningar (–0,08; 95KI –0,14 till 0,03; P = 0,006) hos patienter med Alzheimers sjukdom. En signifikant minskning av dessa symtom observerades också hos patienter med Parkinsons sjukdom. Inga signifikanta skillnader mellan olika typer av kolinesterashämmare hittades, men rivastigmin visade den största effekten på både hallucinationer (P = 0,03) och vanföreställningar (P = 0,01).

En begränsning i studien var att deltagarnas ålder varierade från 67 till 85 år, vilket påverkar generaliserbarheten till yngre patientgrupper. Dessutom var majoriteten av deltagarna i studierna om Alzheimers sjukdom kvinnor, medan män var överrepresenterade i studierna om Parkinsons sjukdom. Detta är dock förenligt med sjukdomarnas förekomst i den allmänna befolkningen.

Sammantaget indikerar denna metaanalys att behandling med kolinesterashämmare minskar vanföreställningar och hallucinationer vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Alternativa behandlingar av psykotiska symtom, såsom antipsykotika, har i litteraturen associerats med allvarliga biverkningar. Resultaten indikerar att dessa fynd kan ge anledning att överväga kolinesterashämmare som första linjens farmakoterapi för behandling av specifika psykotiska symtom i dessa patientgrupper.