Avhandling. Tidigt under pandemin uppmärksammades att sars-cov-2 kan påverka det kardiovaskulära systemet, men de initiala studierna var små och inkluderade uteslutande individer med svår covid-19. Målet med avhandlingen var att undersöka om covid-19 ökar risken för kardiovaskulär sjukdom.

I avhandlingen inkluderades samtliga individer som testades positivt för viruset i Sverige från den 1 februari 2020 till den 25 maj 2021, samt en grupp av icke-exponerade individer utan positivt test. Data från ett flertal nationella register analyserades, bland annat Nationella patientregistret, från vilket individer med kardiovaskulär sjukdom identifierades. Två epidemiologiska studiedesigner användes. I den självkontrollerade fallserien (self-controlled case series study) jämförde vi förekomst av kardiovaskulär sjukdom under en riskperiod direkt efter covid-19 och en annan period före eller långt efter infektionen. I den matchade kohortstudien jämförde vi förekomst av kardiovaskulär sjukdom hos individer med covid-19 och individer utan covid-19.

Över 1 miljon individer med covid-19 samt över 4 miljoner icke-exponerade individer inkluderades i de olika studierna. Efter covid-19 var risken ökad i upp till 14 dagar för akut hjärtinfarkt, 28 dagar för ischemisk stroke, 2 månader för djup ventrombos, 6 månader för lungemboli, 2 månader för blödning och för förmaksflimmer/förmaksfladder, 6 månader för paroxysmal supraventrikulär takykardi och 14 dagar för bradyarytmier. Under de första 14 dagarna efter covid-19, var risken ökad ca 3,5 gånger för akut hjärtinfarkt och för ischemisk stroke. Under de första 30 dagarna efter covid-19 var risken ökad ca 33 gånger för lungemboli, 5 gånger för djup ventrombos, 2 gånger för blödning, 12 gånger för förmaksflimmer/förmaksfladder, 5 gånger för paroxysmal supraventrikulär takykardi, och 3 gånger för bradyarytmier. Generellt var riskerna högre vid stigande ålder, hos individer med samsjuklighet eller svår covid-19, hos ovaccinerade personer och under den första pandemivågen jämfört med den andra och den tredje.

Sammanfattningsvis innehåller denna avhandling några av de största hittills publicerade studierna inom området och visar att covid-19 är en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Studierna antyder vikten av vaccination och av förebyggande åtgärder, såsom profylaktisk antikoagulation till högriskindivider med covid-19.