Opioider används ofta inom sjukvården för att behandla akuta smärtor i ländryggen, trots att det saknas vetenskaplig evidens som stödjer denna praxis. I en nyligen genomförd studie från Australien, känd som OPAL-studien, undersöktes effekten och säkerheten av kortvarig behandling med opioidanalgetika för akuta smärtor i både nacke och ländrygg.

Denna studie, som var både randomiserad och placebokontrollerad, genomfördes i Sydney och inkluderade vuxna patienter med akut smärta i ländryggen eller nacken av måttlig svårighetsgrad som besökte vårdcentraler eller akutmottagningar. I studien randomiserades 347 deltagare till två grupper där 174 fick opioider (oxikodon, upp till 20 mg per dag) och 173 erhöll placebopiller i upp till 6 veckor. Det primära utfallet var patientens upplevda smärtnivå på en 10-gradig skala (Brief pain inventory scoring) efter 6 veckor.

Resultaten av studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i smärtintensitet mellan de två grupperna vid uppföljningen efter 6 veckor. Medelvärdet för smärtintensitet var 2,78 i gruppen som fick opioider, jämfört med 2,25 i gruppen som endast fick placebopiller. Studien visade även att deltagarna i opioidgruppen rapporterade in fler biverkningar, till exempel förstoppning.

Slutsatsen av denna studie är således att opioider inte bör rekommenderas som behandling av akut ländryggs- eller nacksmärta.