Under pandemin har individer med och utan tidigare historia av psykiska besvär drabbats av en påverkad mental hälsa, och primärvården har haft en central roll i omhändertagandet. I en ny studie har forskare undersökt hur pandemin påverkat vårdbesök relaterade till dessa besvär i primärvården i nio länder; Argentina, Australien, Kanada, Kina, Norge, Peru, Singapore, Sverige och USA.

Studien utgick från data från den 1 januari 2018 till den 31 december 2021. Primärt undersökte forskarna förändringar i vårdbesök månatligen under dessa 48 månader. Subgruppsanalyser utfördes baserat på besökstypen (fysiskt/digitalt) och på sex kategorier av psykiska hälsotillstånd (ångest/depression, bipolär sjukdom/schizofreni/andra psykotiska störningar, sömnstörningar, demens, ADHD/ätstörningar och substansmissbruk).

Totalt inkluderades mer än 11 miljoner primärvårdsbesök. Resultaten visar att frekvensen av besök relaterade till psykisk ohälsa ökade efter pandemins början i de flesta länder. I en majoritet av länderna var den vanligaste orsaken till ökningen besvär med ångest/depression. I Argentina, Kanada, Kina, Norge, Peru och Singapore var ökningen av besvären omedelbar och framträdde redan när forskarna jämförde den första månaden av pandemin med trenderna före pandemin. Incidensraten varierade från 1,118 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,053–1,187) till 2,240 (95KI 2,057–2,439). För Sverige var raten 1,054 (95KI 1,001–1,109). Forskarna menar att denna initiala ökning kan tillskrivas de förhöjda stressfaktorerna, ångesten och osäkerheten vid pandemins start, vilket understryker det omedelbara behovet av insatser under krävande perioder. Det är också värt att notera att virtuella besök utgjorde upp till 40 procent av de totala besöken för psykisk ohälsa i Australien, Kanada, Norge, Peru, Sverige och USA.

Resultaten från denna studie tyder alltså på en generell ökning av antalet besök för psykisk ohälsa, främst driven av ångest-/depressionsbesvär, under covid-19-pandemin. Forskarna betonar primärvårdens centrala roll för att hantera psykisk ohälsa under perioder av kris.