Egenreferat. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en immunmedierad sjukdom som innefattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit. IBD försämrar ofta livet påtagligt och ökar samtidigt risken för cancer, död och omfattande kirurgi. Under de senaste decennierna har förekomsten av IBD ökat kraftigt, och 1 av 40 svenskar kommer någon gång i livet att få sjukdomen [1]. Den snabba ökningen av IBD pekar på betydelsen av faktorer från den omgivande miljön, bland annat tidigt i livet.

Särskilt amning har föreslagits ha en skyddande effekt på senare IBD-risk, men sambandet har främst baserats på retrospektivt insamlade data från utvalda patientgrupper. Kopplingen mellan amning och IBD har inte kunnat bekräftas i kohortstudier, som dock har varit av bristande kvalitet och för små för att utesluta ens måttliga effekter på IBD-risk.

Den aktuella studien [2] har analyserat prospektivt insamlade enkätdata från tre nordiska födelsekohorter: Alla barn i sydöstra Sverige (ABIS), Bedre sundhed i generationer (BSIG, Danmark) och Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa, Norge). Totalt följdes närmare 170 000 barn från födseln (1996–2009) fram till år 2021, varav 543 barn konstaterades ha en IBD-diagnos i nationella patientregister. I en gemensam, poolad analys justerad för bland annat socioekonomiska och perinatala faktorer var hazardkvoten (HR) för IBD 1,07 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,86–1,32) och 0,94 (95KI 0,72–1,22) hos barn som delammades <4 månader respektive 4–5 månader, jämfört med ≥6 månader. Poolad HR för IBD var 1,24 (95KI 0,94–1,62) och 1,02 (95KI 0,85–1,21) för barn som helammades ≥6 månader respektive <4 månader, jämfört med helamning 4–5 månader. Vi fann liknande noll-fynd för ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt i kohortspecifika analyser.

Studiens storlek till trots kan små effekter av amning eller mer extrema nivåer av amningslängd på IBD-risk inte uteslutas. Som i alla observationsstudier kan påverkan av förväxlingsfaktorer inte heller uteslutas.

Även om amning ger flera hälsofördelar för barnet och mamman både på kort och lång sikt fann denna första storskaliga kohortstudie ingen koppling mellan amning och senare risk för IBD. Andra livsstilsfaktorer tidigt i livet, inklusive andra kostmönster, bör undersökas för att identifiera påverkbara faktorer kopplade till IBD-risk.