Egenreferat. Bristande följsamhet (»compliance« eller, med en modernare term, »adherence«) till förskriven läkemedelsordination är ett välkänt problem vid behandling av kronisk sjukdom med långtidsmedicinering [1]. Vid epilepsi är det en vanlig orsak till behandlingssvikt och medför risker för anfallsgenombrott, akuta sjukvårdskontakter, status epilepticus och dödsfall.

Vid besök till 5 av de 6 neurologmottagningarna i Västra Götalandsregionens regi tillfrågas patienter med epilepsi sedan 2021 om deltagande i Predict-projektet (Prospective regional epilepsy database and biobank for individualized clinical treatment). Projektet skapades för att studera ett brett register av frågeställningar kring epilepsi i en oselekterad kohort av patienter inom rutinsjukvård. Köns- och åldersfördelning samt fördelning av epilepsidiagnoser liknar dem som ses i Västra Götalandsregionen och i riket vid jämförelse med data från Socialstyrelsen [2].

När den aktuella studien genomfördes hade 398 deltagare aktuell förskrivning av anfallsförebyggande medicinering. Alla deltagare besvarar vid inklusion en enkät med frågor om sin epilepsi. Där ställs frågan: »Har du det senaste året glömt att ta dina läkemedel för epilepsi?« Fördelningen till de fyra svarsalternativen blev: »Aldrig« – 48 procent; »en gång« – 13 procent; »2–10 gånger« – 34 procent; »mer än 10 gånger« – 5 procent. För vidare statistiska analyser grupperades de två förstnämnda alternativen till »adherent« och de två sistnämnda till »icke-adherent«, vilka således utgör 39 procent av studiedeltagarna.

Vi jämförde en lång rad kliniska variabler i dessa grupper: aktuell behandling, epilepsityp, anfallstyp, anfallssituation, antalet parallella epilepsiläkemedel, läkemedelsbiverkningar samt demografiska variabler inklusive förekomst av partner, körkortsinnehav och födelseland. I multivariabel analys sågs att de faktorer som hade signifikant samband med icke-adherens var yngre ålder, förekomst av läkemedelsbiverkningar, pågående behandling med läkemedlet valproat och aktuell anfallsfrihet det senaste året. Det sågs ingen skillnad mellan könen, till skillnad från vad som beskrivits i tidigare studier, där män varit överrepresenterade i gruppen icke-adherenta. I övrigt överensstämmer resultaten i stort med fynd i tidigare studier.

Studien ger aktuell information om adherens vid neurologisk rutinsjukvård för personer med epilepsi i Sverige och visar att det fortsatt är en betydande andel som kan glömma att ta sina läkemedel. Den belyser vikten av kontinuerligt fokus på basala aspekter av epilepsisjukvård och ger viktig information till kliniker om vilka patienter som har störst benägenhet att glömma ta sina läkemedel.