Egenreferat. Antibiotikaanvändning till nyfödda är vanlig och varierar mellan 1,2 procent och 14 procent hos lätt underburna och fullgångna barn [1]. Neonatal tidig sepsis är ett potentiellt livsfarligt tillstånd, varför klinisk misstanke ofta leder till antibiotikabehandling. Rädslan för att missa sepsis i kombination med suboptimala diagnostiska biomarkörer bidrar till att antibiotika är det vanligaste läkemedlet på neonatalavdelningar. Överanvändning av antibiotika är associerad med ökad risk för antibiotikaresistens. Antibiotikabehandling tidigt i livet påverkar även barnets mikrobiom och är associerad med en ökad risk för astma, allergi, övervikt, diabetes och inflammatorisk tarmsjukdom [1]. Överflödig antibiotikaanvändning till nyfödda medför även längre vårdtider och högre sjukvårdskostnader. Sammantaget finns det flera goda skäl att minska antibiotikaanvändningen.

Sweden neonatal antibiotic use study (Swenab) är en nationell observationsstudie som inkluderade alla barn födda i Sverige från 34 fulla gestationsveckor eller senare under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2020 [2]. Det primära utfallsmåttet var antibiotikaanvändning under den första levnadsveckan. Andra utfallsmått var behandlingslängd, incidens av tidig sepsis (dygn 0–2) och mortalitet. Data inhämtades från Svenskt neonatalt kvalitetsregister och Medicinska födelseregistret.

Totalt föddes 1 025 515 lätt underburna och fullgångna barn under studieperioden. 19 286 nyfödda (1,88 procent), varav 7 686
(39,9 procent) flickor (gestationsålder [median, Q1–Q3]: 40 [38–41] veckor; födelsevikt [median, Q1–Q3]: 3 610 [3 140–4 030] g), behandlades med antibiotika under första levnadsveckan, och av dessa hade 647 (3,4 procent) tidig sepsis. Antibiotikabehandlingslängden hos nyfödda utan tidig sepsis var (median, Q1–Q3) 5 (3–7) dagar.

Under studieperioden minskade incidensen av tidig sepsis per 1 000 nyfödda från 0,74 år 2012 till 0,34 år 2020 utan någon signifikant minskning i andelen barn som behandlades med antibiotika eller i antal behandlingsdagar per 1 000 nyfödda. Av 647 (0,63/1 000 nyfödda) barn med tidig sepsis dog 9 inom 28 dagars ålder. För varje barn med tidig sepsis behandlades 29 nyfödda barn och 173 antibiotikadagar administrerades.

Resultaten indikerar att en stor andel barn behandlas med antibiotika under första levnadsveckan utan att ha sepsis, varför det finns en potential att minska insättningen av antibiotika samt att förkorta behandlingslängden hos dem som inte har sepsis.