Egenreferat. Klusterhuvudvärk, tidigare kallad Hortons huvudvärk, kännetecknas av oerhört smärtsamma attacker som varar 15–180 minuter. Under besvärsperioder kan attackerna komma upp till 8 gånger per dag. Patofysiologin är inte klarlagd, men en kombination av en aktivering av det trigeminovaskulära systemet, trigeminusreflexen och hypotalamus anses ligga bakom. Tillståndet behandlas vid individuella attacker och med förebyggande behandling. Den attackkuperande behandlingen består främst av snabbverkande triptaner i form av injektion eller nässprej. Vid fler än 2 attacker per dygn ska syrgas i högt flöde erbjudas. Första linjens förebyggande behandling är verapamil. Behandlingen och dess effekt kan dock variera stort.

I en ny studie från Karolinska institutet har 318 patienter med klusterhuvudvärk svarat på frågor om sin behandling [1]. Det framkom att 46,5 procent är nöjda med sin behandling av enskilda attacker. Störst upplevd effekt gav triptaninjektioner. På andra plats kom syrgas, som drygt hälften provat. Biverkningar rapporterades ha lett till avslutande av annars fungerande attackkuperande behandling hos 18,5 procent.

Studien visade vidare att 40,0 procent av dem med episodisk och 17,1 procent av dem med kronisk klusterhuvudvärk inte hade provat förebyggande behandling. Av dem som provat det rapporterade 27,4 procent att de var nöjda. Endast 45,2 procent hade provat verapamil, som gav en uppfattad effekt hos 68,0 procent. Få hade provat botulinumtoxin A och CGRP-antikroppar, men dessa rapporterades ha bättre effekt än till exempel topiramat och litium, som rekommenderas för klusterhuvudvärk.

Det finns rapporter om att patienter tar till illegala substanser för att lindra smärtan. I vår enkät rapporterade ett fåtal studiedeltagare att de använt illegala substanser: 0,6–8,0 procent beroende på substans. Cannabis var den vanligaste substansen. Psilocybin, som i tidigare artiklar visats ha en effekt mot klusterhuvudvärk, hade provats av 2,5 procent vid anfall respektive 3,8 procent i förebyggande syfte. Alla utom 1 rapporterade en upplevd effekt av psilocybin.

Studien understryker behovet av optimerad behandling för att minimera bördan av klusterhuvudvärk. Vi ser att större vikt bör läggas vid förebyggande behandling och optimering av dos med tanke på den stora andel patienter som inte har förebyggande läkemedel och som är missnöjda med sin behandling. Patienter bör därtill erbjudas snabbverkande triptaner och/eller syrgas. Fortsatt utredning av substanser som visar behandlingspotential för klusterhuvudvärk uppmuntras, däribland botulinumtoxin A och CGRP-antikroppar, som borde kunna provas innan mer invasiva metoder övervägs.