Bröstcancerrisk påverkas ej av frukt och grönt

Det finns ett allmänt intresse av hur livsstilsfaktorer kan skydda eller förorsaka cancersjukdomar, bröstcancer inte undantaget. Flera undersökningar har antytt en förebyggande effekt av grönsaks- och fruktintag vad gäller risk för bröstcancer. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) har nu genomfört en kost- och livsstilsundersökning bland flera prospektivt följda europeiska populationer, inkluderande två […]

Tumörer i papilla Vateri bör behandlas med »kirurgisk aggressivitet«

Cancer i papilla Vateri är en ovanlig tumörform, studerad endast i begränsad omfattning. Långtidsöverlevnaden efter resektion har i allmänhet i flertalet redovisade patientserier varit bättre vid cancer i papilla Vateri än vid annan periampullär cancer. Detta har tyvärr resulterat i missuppfattningen att dessa tumörer kan behandlas med lokal excision, kirurgisk eller endoskopisk. I en nyligen […]

Behövs det en tredje person vid gynekologisk undersökning?

Traditionellt rekommenderas närvaro av tredje person vid gynekologisk undersökning av kvinnor. Syftet är att skydda kvinnor från övergrepp och läkare från orättvisa beskyllningar. En enkätstudie har kartlagt hur Royal Colleges rekommendation om tredje persons närvaro efterlevs bland allmänläkare i Storbritannien. Enkäten, som gick ut till 1813 geografiskt spridda brittiska allmänläkare visade att 54 procent av […]

Livsuppehållande behandling vid livets slut i sex europeiska länder

Modern medicin ger nya och bättre möjligheter till diagnostik och behandling. Dessa möjligheter utnyttjas inte alltid till att förlänga patientens liv. Rådande klinisk praxis för potentiellt livsförlängande behandling vid livets slut i sex europeiska länder är nyligen granskad. Med »potentiellt livsförlängande behandling« avses varje medicinsk åtgärd, teknik, procedur eller medicinering som ges till en patient […]

Sökstrategier för att hitta systematiska litteraturöversikter i Medline/PubMed

Tillgång till systematiska litteraturöversikter, systematic reviews, kan anses vara grunden för evidensbaserad praxis. Det är också viktigt med sökrutiner som gör det lätt att hitta systematiska översikter om en eftersökt klinisk problemställning. Det finns ingen indexeringsterm, varken MeSH eller Publication Type, som kan användas för att identifiera systematiska översikter i Medline och PubMed. I stället […]

Alltför långa arbetstider för utbildningsläkare i USA äventyrar patienternas hälsa och säkerhet

Diskussionen om läkarbetstider och dess betydelse för arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinska resultat är aktuell i både Europa och USA. I juli 2003 införde ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) i USA nya regler som begränsar veckoarbetstiden till 80 timmar för utbildningsläkare. Fletcher och medarbetare betecknar i en artikel i Annals of Internal Medicine denna […]

Kontroll över arbetstid och belastning kan motverka utbrändhet

Utbrändhet bland ST-läkare borde, på grund av stora arbetskrav och begränsade möjligheter till kontroll av arbetstider och arbetsbelastning, vara ett utbrett och omfattande problem. Det är utgångspunkten när Niku K Thomas i JAMA sammanfattar en genomgång av 15 artiklar baserade på sinsemellan mycket olika studier publicerade 1983–2004. De flesta av studierna har använt Maslachs Burnout […]

Oexploderad ammunition större hot än minor

Åren 2000–2002 hade Afghanistan det högsta antalet människor i världen som skadats av oexploderad ammunition och landminor. Bilukha och medarbetare ger i BMJ en beskrivning av FNs databas för minkontroll i Afghanistan [1]. Data kommer främst från Röda korsets arbete vid 390 hälsostationer och är klinikbaserade. Sensitiviteten för data bedöms till 50 procent. Man fann […]

Fortsatt strikta indikationer för tonsillektomi på barn med lindriga besvär

I en öppen randomiserad studie från Holland har värdet av adenotonsillektomi på barn med lätta till måttliga symtom undersökts. Studien är – vad gäller bakomliggande motiv – relaterad till de vida indikationer för tonsillektomi som tillämpas. Tonsillektomifrekvensen i Holland är så hög som 115/10000 barn och år jämfört med exempelvis England (65/10000) och USA (50/10000). […]

Amerikansk studie visar samband mellan brusten blindtarm och faktorer som etnicitet och typ av sjukförsäkring

Perforerad appendicit medför en ökad risk för postoperativa komplikationer såsom intraabdominella infektioner. För att undvika detta har tidigare en hög frekvens negativa laparotomier ansetts acceptabel. I Sverige har det under senare år förts en diskussion kring huruvida radiologisk diagnostik kan reducera antalet negativa appendektomier på barn. Kaiser och medarbetare [1] har visat att så är […]

Glitazoner – ny behandlingsprincip med frågetecken

Läkemedelsverket har publicerat en uppdatering av kunskapsläget om glitazoner, en ny behandlingsprincip vid typ 2-diabetes. I Sverige finns två glitazoner registrerade: rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos). Glitazonerna tillhör gruppen PPAR-gamma-agonister, och utövar sin effekt i cellkärnan på fettomsättning, kolhydratomsättning och insulinkänslighet. Behandlingsprincipen är intressant då centrala mekanismer vid typ 2-diabetes som insulinkänslighet och betacellsfunktion påverkas. […]

Försök med anti IL-12 vid aktiv Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner. I en randomiserad dubbelblindstudie undersöktes effekten av humana monoklonala antikroppar mot IL-12. Studiegruppen omfattade 79 patienter med medelsvår CD och – i flertalet […]

Manipulation av kotpelaren inte bättre än standardbehandling

En artikel från Cochrane utvärderar litteraturen om handläggning vid akut och kronisk ryggsmärta. Artikeln beaktar framförallt randomiserade kliniska studier [1]. I allt kunde 39 studier som fyllde inklusionskriterierna identifieras och konklusionen är helt entydig: Det finns ingen evidens för att manipulation av kotpelaren är effektivare än standardbehandling vid behandling av akut eller kronisk ryggsmärta. Varken […]

Epidemiologi, biologi och genetik vid astrocytära tumörer

I Sverige diagnostiseras årligen drygt 1000 tumörer som är primärt sprungna ur det centrala nervsystemet (CNS). Majoriteten primära CNS-tumörer klassificeras som maligna. Den dominerande undergruppen utgörs av astrocytära gliom som enligt WHOs klassifikation indelas i fyra malignitetsgrader, där grad IV kallas glioblastom (GB) som är mest malign och har sämst prognos, följt av grad III, […]

ACE-hämmare står sig som förstahandsval till typ2-diabetiker

Det är sedan länge känt att ACE-hämmare och angiotensin1-receptorblockerare förhindrar försämring av njurfunktion hos typ1-diabetiker med hypertoni och begynnande nefropati. Ett flertal studier visar positiva effekter på mikroalbuminuri och glomerulär filtration av sådan behandling jämfört med annan blodtrycksterapi och/eller placebo. ACE-hämmare visar dessutom effekt på mortalitet hos typ1-diabetiker [Strippoli GF, et al. BMJ. 2004;329:828]. Folksjukdomen […]

Samband mellan kognitiv förmåga och risken för självmord bland män

Få studier har undersökt sambandet mellan intelligens och självmord. Det är dock sedan tidigare känt att låg intelligens är associerad med vissa psykiska sjukdomar såsom psykos och depression, vilka i sin tur är välkända riskfaktorer för självmordsförsök och självmord. I en nyligen publicerad studie. har sambandet mellan mental allmänbegåvning och risken för självmord bland svenska […]

Merparten av all kronisk smärta en följd av vårdens tillkortakommanden

Flera aktuella studier visar att postoperativ smärta fortfarande är signifikant underbehandlad. Detta är generande för det medicinska samhället mot bakgrund av att all behandlingsbar smärta borde behandlas omgående för att undvika utveckling av långvarig smärta. Långvarig smärta är mänsklighetens största handikapp, epidemiologiskt sett. Strategin för smärtbehandling bör skräddarsys i förhållande till smärtdiagnosen, inte i förhållande […]

Postoperativ hypoxi kan förebyggas med övertrycksandning

Postoperativ hypoxi är vanligt efter större bukoperationer. En randomiserad studie från Italien undersökte om hypoxin och dess konsekvenser kan förhindras genom övertrycksandning under de första timmarna efter operationen. Studien avsåg att randomisera 600 patienter, men den första interimsanalysen visade en statistisk skillnad till övertrycksandningens fördel varför studien avbröts. Den primära resultatvariabeln, endotrakeal reintubation för andningssvikt […]

Kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av behandling med moderna läkemedel mot insulinresistens

Sedan ca 5 år har vi i Sverige tillgång till en behandlingsprincip mot typ 2-diabetes som via aktivering av kärnreceptorn PPAR(peroxisome proliferator-activated receptor)-gamma leder till ökad insulinkänslighet och förbättrad blodsockerkontroll. De registrerade läkemedlen är i dagsläget två, rosiglitazon respektive pioglitazon, och de tillhör klassen tiazolidindioner. Det har föreslagits att pioglitazon inte bara aktiverar receptorsubtypen gamma […]

Femton års uppföljning av en randomiserad studie av screening för prostatacancer i primärvården

Allmän screening för prostatacancer har diskuterats sedan mitten av 1980-talet när det blev möjligt att avbilda prostatan med ultraljud. När användningen av prostataspecifikt antigen (PSA) som blodprov och markör för tidig upptäckt av prostatacancer spreds allt mer i mitten av 1990-talet blev diskussionerna allt hetare. Ännu har dock ingen randomiserad studie entydigt visat på att […]