Inget stöd för CRP-diagnostik vid nedre luftvägsinfektion

Virusorsakade infektioner i nedre luftvägarna är betydligt vanligare än bakteriella pneumonier. Trots det behandlas de flesta nedre luftvägsinfektioner med antibiotika. CRP har föreslagits som lösning för att skilja bakteriella infektioner från virusutlösta. I denna systematiska översikt ville man värdera den diagnostiska precisionen av CRP för att spåra radiologiskt verifierade pneumonier och hur väl CRP skilde […]

Kost- och livsstilsförändringar bromsar prostatacancer

Mycket stort intresse har på senare tid riktats åt möjligheten att med kostfaktorer kunna förebygga sjukdomsuppkomst eller lindra redan uppkomna sjukdomar. I septembernumret av Journal of Urology redovisar Ornish och medarbetare (huvudsakligen vid Department of Preventive Medicine Research Institute vid University of California, San Francisco, USA) [1] att kost- och livsstilsförändringar tycks kunna påverka sjukdomsförloppet […]

Kan man lita på hälsoekonomiska utvärderingar?

I en nyligen publicerad artikel i BMJ jämförs resultaten av kostnad–effektanalyser som genomförts på uppdrag av National Institute for Clinical Excellence (NICE). Föga förvånande och i linje med tidigare erfarenheter påvisas signifikanta skillnader beroende på vem som ligger bakom analyserna. Marknadsförande företag redovisar gynnsammare resultat (lägre kostnad i relation till effekt) än oberoende akademiska utvärderare […]

Dekompression bra vid epidurala cancermetastaser

Ett av problemen med epidurala cancermetastaser är att tumörväxten ofta sker i kotkroppen och komprimerar ryggmärgen framifrån eller från sidan. Laminektomi, som tidigare varit den förhärskande kirurgiska behandlingen, avlastar ryggmärgen bakifrån men ger ingen dekompression. Det verkar heller inte som om resultaten av laminektomi följt av strålning är bättre än resultaten efter enbart strålbehandling. En […]

Fysiskt inaktiva flickor riskerar bli feta vuxna

Dubbelt så många flickor var feta vid 19 års ålder än vid 9 års ålder i en amerikansk longitudinell studie, där drygt 2000 svarta och vita flickor följts under tio års tid. Barnens fysiska aktivitet minskade avsevärt under dessa år. Bland vuxna finns ett dokumenterat samband mellan låg fysisk aktivitet och viktuppgång. Hos barn finns […]

Akut nedre luftvägsinfektion läker utan antibiotika

Akut nedre luftvägsinfektion är ett av de vanligaste tillstånden som behandlas i primärvården, och många läkare förskriver antibiotika. Systematiska genomgångar har funnit divergerande resultat om effekten av antibiotikabehandling, och den senaste Cochrane-sammanställningen visar måttlig effekt av antibiotika. Denna amerikanska randomiserade, kontrollerade studie syftade till att jämföra effektiviteten av tre behandlingsstrategier och av ett informationsblad om […]

Ingen effekt av solhattsextrakt mot förkylning – varför fler studier?

Bruket av Echinacea angustifolia (rudbeckia, solhatt) har sitt ursprung hos Nordamerikas indianer, som har använt växten mot ett flertal sjukdomstillstånd, från magvärk till ormbett. Även idag är Echinacea en populär huskur (örtmedicin) mot vanlig förkylning. Många studier har gjorts, dock med motstridiga resultat och utan att säkert kunna styrka effekt på virala luftvägsinfektioner. I en […]

Insulinresistens och inflammation – starka riskfaktorer för hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en viktig orsak till sjuklighet och död i världen, och sökandet efter modifierbara riskfaktorer är centralt för att minska lidandet vid denna folksjukdom. Huvudmålet med denna avhandling var att undersöka nya metabola riskfaktorer för hjärtsvikt, med fokus på insulinresistens och inflammation. Det sekundära målet var att undersöka hur hög validitet hjärtsviktsdiagnosen har i […]

Bön, musik och handpåläggning av tveksamt värde för hjärtpatienter

Tidigare studier av (för)bönens effektivitet inom medicinen har gjorts, dock oftast av tvivelaktig kvalitet. En nyligen publicerad studie av Micthell W Krucoff och medarbetare tycks dock fylla höga formella krav. 748 hjärtpatienter från nio olika centra i USA som skulle genomgå hjärtkateterisering eller PTA någon gång under åren 1999–2002 enrollerades i en studie, där de […]

Även låggradig albuminuri ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Mikroalbuminuri är en väldokumenterad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom, framför allt hos diabetiker och hypertoniker. Relationen mellan låggradig albuminuri (under gränsvärdet för mikroalbuminuri) och incidens av hjärt–kärlsjukdom hos individer utan vare sig högt blodtryck eller diabetes är dåligt belyst i tidigare forskning. I The Framingham Heart Study undersöktes relationen mellan albuminexkretion i urinen (morgonurinalbumin indexerat för kreatinin) […]

Nedsatt elasticitet i benvävnaden ökar risken för höftfraktur

Risken för höftfraktur multipliceras med stigande ålder. Frakturrisken påverkas av yttre faktorer, falltendens och benvävnadens egenskaper. Skelettets hållfasthet beror på mängden mineraliserad vävnad samt skelettets mikro- och makrostruktur. Skelettets hållfasthet är också relaterad till förmågan att motstå stress och belastning, varvid elasticiteten är en väsentlig komponent. I denna studie har man mätt kortikalistjockleken i collum […]

Läkemedel – bra alternativ för barn med lindrig obstruktiv sömnapné

Obstruktiva sömnapnéer (OSA) förekommer hos 2–3 procent av alla barn. I de flesta fall är andningsuppehåll under sömn associerade med adeno-tonsillär hypertrofi. OSA kan leda till kardiovaskulära och neurologiska avvikelser samt beteendestörningar. För att förebygga dessa är adeno-tonsillektomi den gängse behandlingen hos barn med svårare form av OSA (definerad som mer än fem episoder av […]

Musik har en semantisk komponent

Likheterna mellan musik och språk är tydliga. Båda är kommunikationssystem med rösten som primärt uttrycksmedel i sång eller tal. Båda är allmänmänskliga och finns i någon form hos alla kända folkslag och kulturer. Båda använder sig av hierarkiskt ordnade syntaktiska strukturer: Toner binds samman till motiv, fraser och melodier i musiken och språket kan sönderdelas […]

Betablockerare räddar liv under kirurgi

Vilka läkemedel skall patienten ha under kirurgiska operationer? För 30 år sedan var det regel att hoppa över all kronisk medicinering. Syftet var att slippa bryta den preoperativa fastan och förhindra interaktioner med anestesiläkemedlen. Från mitten av 1980-talet blev det dock uppenbart att »utsättning« av hjärtmediciner, särskilt av betablockerare, är olämpligt. En nyare tanke är […]

Ryggbesvär inte alltid psykosocialt betingat

Många epidemiologiska studier har visat att psykosociala faktorer har betydelse för förloppet vid ryggbesvär. I den här refererade studien har Jellema och medarbetare undersökt om tidig psykosocial intervention i primärvård vid akuta, ospecifika ländryggsbesvär kan förbättra utfallet i form av funktionsförmåga, upplevd förbättring och sjukskrivning på grund av ländryggsbesvär. Totalt 41 distriktsläkarmottagningar i Holland inkluderade […]

Vävnadsodling – plastikkirurgens nya verktyg

Vävnadsodling, tissue engineering (TE), är en ung men snabbt växande forskningsgren som syftar till att bibehålla, återställa eller förbättra vävnaders och organs funktioner. Vanligtvis betyder TE att man kombinerar autologa celler som odlats utanför kroppen med någon form av tredimensionell matrix eller mall och transplanterar denna cell–matrixenhet tillbaka till patienten. I teorin har TE många […]

Strålbehandling efter radikal prostatektomi minskar risken för recidiv vid lokalt avancerad prostatacancer

I och med att den nyligen avslutade studien SPCG-4 (Scandinavian Prostate Cancer Group) kunde visa på en betydande överlevnadsvinst med radikal prostatektomi jämfört med konservativ behandling har synen på behandling av prostatacancer förändrats världen över. Radikal kirurgi har nu alltmer kommit att bli förstahandsvalet för män med lokaliserad prostatacancer. Ett problem är dock den preoperativa […]

Laparoskopisk gastrisk bypass vinner i längden

Flera olika metoder har använts för att uppnå god och bestående viktnedgång hos personer med svår övervikt. Tyvärr har endast ett fåtal randomiserade studier jämfört olika tekniker, vilket gör att vi har begränsad kunskap om hur effektiva och säkra operationsteknikerna är. I en randomiserad klinisk studie gjorde vi en jämförelse mellan gastrisk bypass (magsäcken kopplas […]

Multisnitt-DT och kranskärlssjukdom

Det har under många år funnits ett ökande intresse av att visualisera kranskärlen med icke-invasiv diagnostik, framför allt beroende på att konventionell koronarangiografi är förenad med en potentiell komplikationsrisk och ett visst obehag för patienten. Den alltmer förbättrade tekniken och den allmänna tillgången till datortomografer har också bidragit. I JAMA redovisas en prospektiv singelcenterstudie på […]

Specifika biomarkörer kopplade till risken för förstagångshjärtinfarkt

Utvecklingen av förstagångshjärtinfarkt är associerad med en lång rad faktorer. Hög ålder, manligt kön, högt blodtryck, rökning, diabetes, högt BMI och hyperkolesterolemi anses vara etablerade riskfaktorer. I avhandlingen studerades om specifika biomarkörer kan förbättra riskbedömningen som tillägg till traditionella riskfaktorer. De studerade biomarkörerna var vävnadsplasminogenaktivator (tPA), plasminogenaktivatorinhibitor-1 (PAI-1), trombomodulin (TM), von Willebrands faktor (VWF), dehydroepiandrosteronsulfat […]