Hårfärgning och risken för cancer

Alltsedan Ames år 1975 visade att aromatiska aminer i hårfärg var mutagena in vitro har djurförsök och epidemiologiska studier undersökt ifall ämnen i hårfärger kan leda till cancer hos människan. Trots flera sammanställningar av det vetenskapliga underlaget saknas en metaanalys över de studier som undersökt cancerrisken efter personlig användning av hårfärg. Efter sedvanlig kvalitetsgranskning kunde […]

Tidig transplantation med navelsträngsblod vid infantil Krabbes sjukdom förbättrar naturalförloppet

Krabbes sjukdom är en recessivt ärftlig, lysosomal, neurodegenerativ sjukdom orsakad av brist på eller avsaknad av enzymet galaktocerebrosidas. Den infantila formen av Krabbes sjukdom debuterar oftast före 6 månaders ålder med irritabilitet, spasticitet, kramper, mental retardation och död inom ett par år. Allogen stamcellstransplantation, som via donatorns leukocyter tillför det saknade enzymet till mottagaren, har […]

Förlänger ett gott skratt livet?

Människan är det enda djur som kan skratta, och ett gott skratt har påvisbara fysiologiska effekter genom att sänka muskelspänningen, öka syretensionen och ge hjärtat viss träning. Även om forskningen är otillräcklig finns det data som stöder att ett gott skratt har positiva hälsoeffekter vad avser skelett och muskler, hjärta och kärl samt de endokrina, […]

Smärtbehandling visar könsskillnader

Kvinnors upplevelse av smärta är starkare, mer frekvent och mer långvarig än mäns. Könsskillnaden har förklarats i olikheter i känslighet och uthållighet. Avsikten med studien var att undersöka om män och kvinnor med kronisk smärta svarar olika på multidisciplinär rehabilitering. På Royal National Hospital for Rheumatic Diseases i Bath, England, erbjöds 143 smärtpatienter att delta, […]

Osäkert om urinvägsutredning av nyfödda med en navelartär

Det är väl känt att nyfödda med kromosomavvikelser och andra missbildningar kan ha en navelartär. Vid prenatalt ultraljud rapporteras ungefär hälften ha bara en navelartär som isolerat fynd [1, 2]. Kompletterande utredning och uppföljning av denna grupp har föreslagits så att inte exempelvis hjärtmissbildningar förbises [2]. Det har också diskuterats vilken utredning som ska erbjudas […]

Magnesiumsulfat effektivt vid barnastma – men hur använda det?

Magnesiumsulfat är ett nygammalt läkemedel vid behandling av akut astma. Det anses ha effekt vid akut astma genom bronkdilatation, då magnesium hämmar bronkmuskelcellernas kalciumupptag. Hämmad degranulering av mastceller och minskad frisättning av acetylkolin från nervterminaler är andra föreslagna verkningsmekanismer. Den första studie som påvisade positiv effekt vid akut astma kom 1987. Fler studier har följt, […]

Mjölk ökar inte risken för hjärt-kärlsjukdom

Intag av mjölk och mjölkprodukter anses av många ha ogynnsamma effekter på hjärta och kärl. Olika stöd för hypotesen har använts; dels att mjölk höjer kolesterolvärdet, dels att epidemiologiska studier visat ett starkt samband mellan olika nationers intag av mjölk och samma länders hjärtmortalitet. Nyligen publicerade Elwood och medarbetare resultaten av en 20-årig prospektiv kohortstudie […]

Testosteron till kvinnor som saknar äggstockar har positiv effekt på sexualitet, välbefinnande och metabolism

Den förväntade livslängden för en västerländsk kvinna efter menopaus är omkring 30 år. Flera tidigare studier har visat att hormoner som östrogen och gulkroppshormon har effekt på livskvaliteten efter övergångsåldern. Androgener verkar på en mängd olika organ och vävnader i kroppen, men alltför lite är känt om deras betydelse hos kvinnor. När båda äggstockarna opereras […]

Acetylcystein gör ingen nytta vid KOL

Acetylcystein används ofta som mukolytikum vid kronisk bronkit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Långtidsbehandling med acetylcystein har i tidigare studier minskat antalet exacerbationer med cirka en fjärdedel, framför allt vid kronisk bronkit. Mycket talar för att oxidativ stress spelar en viktig roll för patogenesen vid KOL. Antioxidanter som acetylcystein skulle teoretiskt kunna minska den oxidativa […]

Psykisk sjuklighet och ökad dödlighet hos kvinnor med kosmetisk bröstförstoring

Epidemiologiska studier har påvisat ett samband mellan kosmetisk bröstförstoring och suicid. Tidigare studier har även visat att kvinnor som genomgått en sådan operation på flera sätt skiljer sig från andra kvinnor. Däremot har stöd för en underliggande psykopatologi före bröstförstoringen saknats. I denna registerstudie från Danmark av kvinnor som genomgick kosmetisk bröstoperation 1973–1995 inhämtades uppgifter […]

Preoperativ kolhydratrik dryck kan minska postoperativt illamående

Kolhydratrik dryck som ges preoperativt bryter katabolismen inför operationsstart och minskar den postoperativa insulinresistensen. Kolhydratbehandling har också visats kunna minska obehag som törst, hunger och oro under väntetiden före elektiv gastrointestinal kirurgi. Under de första 12 postoperativa timmarna sågs ingen signifikant skillnad i PONV-incidens. Under 12–24 timmar postoperativt var emellertid incidensen av PONV signifikant högre […]

Hjärtfrekvens som prediktor för plötslig död – det enkla väl så bra som det sofistikerade

Aktiviteten och balansen mellan vagus och sympatikus reglerar hjärtfrekvensen (HR) under mental stress, fysisk aktivitet och återhämtningen därefter. Det är också känt att förändringar i denna balans kan bidra till risken för plötslig död. Med den bakgrunden testades hypotesen att plötslig död inträffar oftare hos individer med avvikande mönster för HR i vila, under arbete […]

Gynnsam prognos vid tidig upptäckt av lokalrecidiv vid analcancer

Analcancer av skivepiteltyp utgör 1– 2 procent av all kolorektal cancer och har en incidens av omkring 100 nya fall per år i Sverige. Primärt behandlingsalternativ är radioterapi, som dock ofta kombineras med kemoterapi. Kirurgi, som regel abdominoperineal rektumresektion, är indicerad vid otillräcklig terapirespons, kvarvarande tumör efter fulldos radioterapi eller vid lokalrecidiv (»local disease failure«). […]

Att följa upp patienter med alkohol- eller kokainberoende per telefon fungerar lika bra som sedvanlig uppföljning

McKay och medarbetare erbjöd 359 patienter med alkohol- eller kokainberoende uppföljning under tolv veckor efter en fyra veckors intensiv behandling i öppen vård (tio timmar/vecka). Patienterna fördelades slumpvis till antingen telefonbaserad uppföljning (TEL), som dessutom inkluderade gruppmöten en gång per vecka under de första fyra veckorna, eller återfallsprevention (RP) med två besök per vecka eller […]

Kvinnlig könsstympning kan orsaka infertilitet

Flickor som genomgår könsstympning riskerar att bli infertila senare i livet. Detta visar en svensk-sudanesisk studie som nyligen publicerats i Lancet. Kvinnlig könsstympning är mycket vanlig i stora delar av Afrika och i vissa länder i Asien. Problemet existerar dock även i Europa bland flickor och kvinnor som emigrerat från länder där sedvänjan är utbredd. […]

Cannabinoidreceptorblockerare – ny behandlingsprincip vid fetma

RIO-Europe är en klassisk, dubbelblind, randomiserad, prospektiv, placebokontrollerad ettårsstudie, där man vid ett 60-tal överviktsenheter i Europa behandlat patienter med okomplicerad fetma med 5 mg eller 20 mg rimonabant. Rimonabant är en cannabinoidreceptorblockerare (CB1) med helt ny verkningsmekanism som tycks påverka energiomsättningen och födointaget genom socker- och kolhydratomsättningen via både centrala och perifera effekter. CB1 […]

Vaccinationer ökar inte risken för sjukhusvård vid andra infektioner

De allmänna vaccinationsprogrammen har en tendens att utökas och bli alltmer komplexa. Kombinationsvaccinerna har blivit fler, liksom de upprepade doserna för att upprätthålla ett gott skydd. De medicinska framgångarna är obestridliga – flera allvarliga sjukdomar har förvandlats till rariteter. Samtidigt finns ibland en oro för att ett massivt vaccinationsprogram skulle vara belastande för immunförsvaret och […]

Förtidspensionärer högkonsumenter av sjukvård

En stor del av den svenska arbetskraften är förtidspensionerad på grund av sjukdom. Hur de 540000 förtidspensionärerna mår är föga känt. 215 män i åldern 30–54 år som förtidspensionerades under 1981 respektive 1986 och en kontrollgrupp icke-pensionärer omfattande 620 män i motsvarande ålder, alla från Eskilstuna, enkätundersöktes 1989. 152 förtidspensionärer (70,7 procent) och 456 (73,5 […]

Bilddiagnostisk träffsäkerhet vid screening för ärftlig bröstcancer

Kvinnor med mutation i någon av de gener (BRCA1, BRCA2) som predisponerar för bröst-/ovarialcancer löper en beräknad livstidsrisk på 60–80 procent att få bröstcancer jämfört med den 10-procentiga risken hos kvinnor utan känt ärftlighetsmönster. Magnetisk resonanstomografi (MRT) kan påvisa bröstcancer som inte syns på mammografi och är därför ett komplement vid bröstdiagnostik. Sensitiviteten är hög, […]

Pisksnärtsskada annorlunda än annan nackvärk

Det har varit svårt att dokumentera den kliniska erfarenheten att sjukdomsbilden vid pisksnärtsskada skiljer sig från annan nackvärk. Scott och medarbetare har dock visat att skillnad föreligger mellan nackvärk efter pisksnärtstrauma och annan nackvärk. Författarna har studerat 29 kroniska pisksnärtsskadade patienter av grad WAD 2, dvs utan neurologiska symtom, med 20 patienter med kronisk nackvärk […]