Cannabinoidreceptorblockerare – ny behandlingsprincip vid fetma

RIO-Europe är en klassisk, dubbelblind, randomiserad, prospektiv, placebokontrollerad ettårsstudie, där man vid ett 60-tal överviktsenheter i Europa behandlat patienter med okomplicerad fetma med 5 mg eller 20 mg rimonabant. Rimonabant är en cannabinoidreceptorblockerare (CB1) med helt ny verkningsmekanism som tycks påverka energiomsättningen och födointaget genom socker- och kolhydratomsättningen via både centrala och perifera effekter. CB1 […]

Vaccinationer ökar inte risken för sjukhusvård vid andra infektioner

De allmänna vaccinationsprogrammen har en tendens att utökas och bli alltmer komplexa. Kombinationsvaccinerna har blivit fler, liksom de upprepade doserna för att upprätthålla ett gott skydd. De medicinska framgångarna är obestridliga – flera allvarliga sjukdomar har förvandlats till rariteter. Samtidigt finns ibland en oro för att ett massivt vaccinationsprogram skulle vara belastande för immunförsvaret och […]

Förtidspensionärer högkonsumenter av sjukvård

En stor del av den svenska arbetskraften är förtidspensionerad på grund av sjukdom. Hur de 540000 förtidspensionärerna mår är föga känt. 215 män i åldern 30–54 år som förtidspensionerades under 1981 respektive 1986 och en kontrollgrupp icke-pensionärer omfattande 620 män i motsvarande ålder, alla från Eskilstuna, enkätundersöktes 1989. 152 förtidspensionärer (70,7 procent) och 456 (73,5 […]

Bilddiagnostisk träffsäkerhet vid screening för ärftlig bröstcancer

Kvinnor med mutation i någon av de gener (BRCA1, BRCA2) som predisponerar för bröst-/ovarialcancer löper en beräknad livstidsrisk på 60–80 procent att få bröstcancer jämfört med den 10-procentiga risken hos kvinnor utan känt ärftlighetsmönster. Magnetisk resonanstomografi (MRT) kan påvisa bröstcancer som inte syns på mammografi och är därför ett komplement vid bröstdiagnostik. Sensitiviteten är hög, […]

Pisksnärtsskada annorlunda än annan nackvärk

Det har varit svårt att dokumentera den kliniska erfarenheten att sjukdomsbilden vid pisksnärtsskada skiljer sig från annan nackvärk. Scott och medarbetare har dock visat att skillnad föreligger mellan nackvärk efter pisksnärtstrauma och annan nackvärk. Författarna har studerat 29 kroniska pisksnärtsskadade patienter av grad WAD 2, dvs utan neurologiska symtom, med 20 patienter med kronisk nackvärk […]

Screening för Downs syndrom med tidigt ultraljud tycks inte oroa kvinnor – men bättre riskinformation behövs

Med en ny metod för ultraljudsscreening kan möjligen fler foster med Downs syndrom upptäckas och antalet fostervattensprov minska, jämfört med dagens rutin. Samband har visats mellan ökad vätskespalt i fostrets nacke (nackuppklarning, NUPP), synlig i graviditetsvecka 11–14, och kromosomavvikelser och även andra missbildningar. Tillsammans med moderns ålder och graviditetsvecka kan en riskbedömning för att fostret […]

Cannabismissbruk i unga år ökar risken för psykossjukdom hos predisponerade individer

Alltsedan 1987 då Andréasson och medarbetare publicerade en registerstudie runt cannabismissbruk vid mönstring till militärtjänstgöring och senare psykosinsjuknande har en association mellan cannabis och psykossjukdom varit allmänt accepterad [1]. En fråga som varit föremål för desto mer debatt har varit om cannabismissbruk är en orsaksfaktor till eller en konsekvens av en psykossjukdom. I en nyligen […]

Viktigt biverkningsregister svårtolkat rörande SSRI under graviditet och utsättningssyndrom hos nyfödda

Sanz och medarbetare publicerar i en studie resultaten från WHOs biverkningsdatabas rörande rapporterade neonatala komplikationer associerade med moderns intag av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) under graviditet. SSRI är förstahandspreparat vid behandling av depressioner, svåra ångestsjukdomar, tvångssyndrom och social fobi. Vid snabb seponering av SSRI hos vuxna är utsättningssymtom kliniskt och vetenskapligt väldokumenterade. Under en eventuell graviditet […]

Folat och vitamin B12 minskade risken för höftfraktur efter slaganfall

Hög plasmakoncentration av homocystein är en riskfaktor för både stroke och benskörhetsfraktur. Plasmakoncentrationen av homocystein är dessutom omvänt relaterad till plasmakoncentrationen av kobalamin (vitamin B12) och folat, och behandling med kobalamin och folat sänker plasmakoncentrationen av homocystein. Med denna kunskap framkom hypotesen att behandling med folat och kobalamin skulle kunna användas i frakturpreventivt syfte hos […]

Patofysiologi, diagnostik och behandling vid septisk chock – bred översiktsartikel sammanfattar nuvarande kunskap

En översiktsartikel i Lancet [1] har sammanfattat patofysiologi, diagnostik och behandling av septisk chock. Artikeln, som finns med på Lancets 12-i-topp-lista, ger en översiktlig och bra överblick av nuvarande kunskap inom området. I ett avsnitt om patofysiologi beskrivs mekanismer och roller för receptorer, leukocyter, endotel och samspelet mellan pro- och antiinflammatoriska mediatorer, organdysfunktion samt betydelsen […]

Unik longitudinell studie har följt familjer med hög respektive låg risk att drabbas av depression över tre generationer

Att depression går i släkten är välkänt. Risken att insjukna i depression är dubbelt så stor hos förstagradssläktingar till deprimerade individer som hos kontroller. Faktorer som tidigt insjuknande och återkommande depressioner är associerade med en ökad anhopning av egentlig depression inom en familj. En amerikansk longitudinell, retrospektiv familjestudie har undersökt psykisk funktionsförmåga och förekomst av […]

Ifrågasatt synträning vid hemianopsi

Homonyma synfältsskador är vanliga hos patienter som drabbats av stroke. Vardagslivet kan då påverkas drastiskt på grund av orienterings- och lässvårigheter. Viss spontan förbättring kan förekomma men specifik terapi har saknats. En kommersiellt tillgänglig synträningsmetod vision restoration therapy (VRT) – framtagen av en forskargrupp i Tyskland – har under senaste månaderna varit föremål för intensiv […]

Skador på alarligamenten är associerade med besvär efter pisksnärtsvåld

Kråkenes har tidigare beskrivit skador som kan ses på MRI i nackens övre segment efter pisksnärtsvåld, och jämfört med ett kontrollmaterial. I en aktuell artikel analyseras vilka strukturer som är sammankopplade med de skadades besvär. Man har studerat 92 kroniska pisk- snärtskadade patienter av grad WAD 2, samt 30 kontrollpersoner. Samtliga har besvarat ett frågeformulär, […]

Vem eller vad ska läkaren vara lojal emot vid intygsskrivning: Samhället, vetenskapsidealet eller patienten?

Enligt den amerikanska sociologen Paul Starr är det i kraft av sitt utbildnings- och vetenskapsideal som läkarkåren har uppnått sin kulturella auktoritet och professionella suveränitet [1]. På den grunden har legitimerade läkare blivit de som ställer diagnoser och förklarar patienter friska eller sjuka enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Doktorer antas sålunda vara lojala mot samhället […]

Klinisk effekt eller placebo när magnetarmband uppges lindra smärta vid artros?

Vetenskapliga studier visar att patienter av idag är medvetna och kunniga och mindre traditionella i sitt tänkande än vad vi i sjukvården är. Många personer med ledbesvär använder olika typer av komplementära eller alternativmedicinska metoder som komplement till den etablerade medicinska behandlingen. Om vinsterna överväger nackdelarna bedöms ofta behandlingen som värdefull oavsett vetenskaplig evidens. Magnetiska […]

Ökad risk för uterusruptur efter tidigare kejsarsnitt, särskilt vid induktion med prostaglandiner

Incidensen av uterusruptur och perinatal död hos 35854 kvinnor i Skottland som genomgått sectio och som planerade vaginal förlossning nästa gång analyserades i en populationsbaserad retrospektiv kohortstudie. Data är från åren 1985–1998. Man uteslöt kvinnor med mer än ett tidigare sectio, tvillinggraviditet, prematuritet och överburenhet från analysen. Resultatet visade att 74 procent födde vaginalt. Uterusruptur […]

Betalaktamer förstahandsval vid lindrig till måttlig samhällsförvärvad pneumoni

Den optimala antibiotikabehandlingen vid samhällsförvärvad pneumoni är oklar. Det beror bland annat på svårigheterna att ställa etiologisk diagnos. Det är också omdiskuterat i vilken utsträckning primär behandling av pneumoni, förutom för Streptococcus pneumoniae, också bör täcka atypiska patogener (Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp och Chlamydophila pneumoniae). I en metaanalys inkluderades alla randomiserade, dubbelblinda studier av vuxna […]

Psykiska symtom minskade efter gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen

Enligt studier under 1990-talet är förekomsten av sexuella barndomsövergrepp bland kvinnor i normalbefolkningen 15–30 procent (Fergusson och Mullen, 1999), och studier bland kvinnliga psykiatriska patienter visar en förekomst på 25–77 procent. Risken att som vuxen drabbas av psykiska svårigheter, som depression, ångest, fobi, ätstörningar och missbruk, är stor. Också självmordsförsök och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har […]

Angiogeneshämmare vid neovaskulär åldersrelaterad makula degeneration – lovande terapi eller risk för oönskade effekter?

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är ett betydande problem för de äldre i samhället med risk för svår synnedsättning, särskilt vid den neovaskulära formen av sjukdomen. Vid denna form växer korioidala kärlnybildningar (CNV) in under näthinnan eller dess pigmentepitel. Blodkärlen är sköra – med vätskeläckage och blödningar – och läker så småningom med ärrbildning. När nybildade blodkärl […]

När skall intensivvårdspatienter trakeotomeras?

I en metaanalys [1] har frågan om tidig eller sen trakeotomi hos intensivvårdspatienter utvärderats. Tidig trakeotomi definierades som start inom sju dygn efter ankomst till intensivvårdsavdelning och påbörjad respiratorbehandling. Fem studier ingår i metaanalysen (totalt 406 patienter). Enligt analysen hade tidpunkt för trakeotomi ingen signifikant påverkan på vare sig mortalitet eller pneumonifrekvens. Däremot innebar tidig […]