Fakta och råd om sputumprov från patienter i primärvård med samhällsförvärvad pneumoni

I samband med en prospektiv studie [1] angående etiologin bakom samhällsförvärvad pneumoni – omhändertagen i primärvård – gjordes ökade insatser för erhålla sputumprov från berörda patienter [2]. De patienter som misstänktes ha pneumoni uppmanades att spontant hosta upp ett sputumprov. I de fall där detta misslyckades fick patienten inhalera nebuliserad hyperton (3-procentig) koksaltlösning för att […]

Primärvårdsstudie bekräftar: Hög dödlighet hos hypertonipatienter
med typ 2-diabetes

Hypertonipatienter har trots farmakologisk behandling en högre morbiditet och mortalitet än normotensiva individer. Det är mycket vanligt att hypertoni är kombinerad också med andra riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. Även typ 2- diabetes är vanligt förekommande hos hypertonipatienter. Vid vårdcentralen i Skara har en särskild diabetesmottagning funnits sedan 1975 och en hypertonimottagning sedan 1977. I slutet av […]

Bättre venfunktion vid bensår med ytlig venös kirurgi

I en studie som publicerades år 2004 randomiserades 500 patienter med venösa bensår till behandling med kompression med eller utan ytlig venkirurgi. Resultaten visade att sårläkningen var lika i grupperna men att recidivfrekvensen efter ett år var lägre efter kirurgi: 12 procent jämfört med 28 procent, [ESCHAR-studien, Lancet 2004;363:1854-9]. En uppföljande rapport från studien redovisar […]

Ambulanspersonal kan bli bättre på hjärtlungräddning. Viktigt med basala insatser och korta uppehåll för analys och defibrillering

Värdet av basal hjärt–lungräddning och tidig defibrillering är väl känt vid hjärtstopp. Väl utarbetade riktlinjer med ramar för såväl kompression, ventilation som fria intervall för analys och defibrillering finns tillgängliga. Det är dock min -dre känt huruvida dessa riktlinjer efterlevs i en verklig situation. En internationell forskargrupp med säten i Oslo, Stockholm och London har […]

Dansk registerstudie: Ingen ökad frekvens av neurologiska följdtillstånd hos IVF-barn

I en nyligen publicerad stor dansk registerstudie har man jämfört neurologiska sequelae hos barn födda efter assisterad befruktning med barn födda efter spontan konception [1]. Studien omfattar 5130 barn födda i enkelbörd, 3393 tvillingar födda efter in vitro-fertilisering (IVF) och – i en kontrollgrupp – 10239 tvillingar födda efter spontan konception. Studien visar att tvillingar […]

Rön från 1800-talets Edinburgh ger tänkvärda perspektiv på dagens debatt om samband mellan volym och resultat vid kirurgiska ingrepp

Man skulle kunna tro att den hetlevrade diskussionen om volymens betydelse för resultatet vid kirurgiska ingrepp är en ganska modern historia. Men så är inte fallet. Professor David Neuhauser i Cleveland har funnit en verklig föregångare i ämnet: James Y Simpson, professor i obstetrik i Edinburgh 1840–1870. Simpson, son till en bagare i en liten […]

Patientägd hälsobok – ett resurssnålt sätt att aktualisera frågor om prevention

Patientägd hälsodokumentation som komplettering till sjukvårdens journal är ett arrangemang med förhållandevis liten spridning i Sverige. Exempel där patientägd dokumentation ändå förekommer är föräldraägda barnhälsovårdsjournaler och häften som diabetiker använder för självtest. Patientägd hälsodokumentation in-begriper ett antal tänkbara positiva effekter: ökat patientansvar, ökad känsla av kontroll och som ett stöd för livsstilsförändringar. I Landstinget Dalarna […]

Omfattande amerikansk studie visar att rökning försvårar läkning av allvarliga öppna underbensfrakturer

Att rökningen har många negativa effekter på kroppen är väl känt. Inom ortopedin finns ett antal studier som visar på mer eller mindre starka samband mellan rökning och försenad frakturläkning, pseudartrosutveckling, ökad infektionsrisk och sämre läkning efter steloperation. En ny omfattande studie från Johns Hopkins-universitetet i Baltimore har på ett noggrant sätt undersökt effekterna av […]

»Steg per dag« metod för viktkontroll hos barn

Den ökade förekomsten av övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent i viktkontroll och i förlängningen kopplad till stora hälsovinster. Fysisk träning är avgjort viktig redan tidigt i åren, för att främja barns och ungdomars hälsa och för att förebygga övervikt. Men hur pass mycket rör egentligen barn och ungdomar […]

Samernas hälsa påverkas av svenska samepolitiken

Hälsosituationen för många ursprungsbefolkningar runt om i världen har påverkats negativt av mötet med den västerländska kulturen. Livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, övervikt och högt blodtryck har på många håll ökat dramatiskt. Även den mentala hälsan och självmordsfrekvensen har påverkats negativt av denna process. De svenska samernas hälsa verkar dock inte ha drabbats negativt […]

Hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgiska ingrepp vid spinal stenos och diskbråck i ländryggen

Få epidemiologiska studier på nationell grund finns publicerade angående operation vid spinal stenos och diskbråck. Detta trots att ingreppen utgör de vanligaste åtgärderna vid ryggkirurgi. Inga analyser om spinal stenos- och diskbråcksopererade patienters hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) mätt med EQ-5D-instrument har rapporterats. I ett nytt avhandlingsarbete har livskvaliteten – HRQoL med EQ-5D-data – hos ett antal […]

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi – riskfaktorer värda att beakta

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi är ofta svåra att diagnostisera och är även associerade med hög morbiditet och mortalitet. En studie har genomförts i syfte att identifiera riskfaktorer för denna typ av komplikation och för att analysera förekomsten bland hjärtopererade patienter. Prospektiva data samlades in från 6119 patienter som genomgått hjärtoperation under perioden 1996–2001. De gastrointestinala […]

Kan antiepileptika stoppa åldrandet?

En ny studie visar att antiepileptika förlänger livet hos Caenorhabditis elegans, en nematod som ofta används som försöksdjur inom forskningen. Forskarna har nu förhoppningar om att läkemedlen kan ha samma verkan på människor. I studien testades 19 preparat som verkar på kroppens neuromuskulära system och normalt används mot epilepsi. Forskarna hade tidigare utan framgång testat […]

Antibiotika mot neurodegenerativ sjukdom?

Upptäckten att penicillin är effektivt mot bakterieinfektioner är utan tvivel en av medicinhistoriens största. Sedan antibiotika började användas kliniskt på 1940-talet har många miljoner människors liv kunnat räddas genom antibiotisk behandling. Nu visar forskning att antibiotiska läkemedel även skulle kunna bli användbara vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar. I en studie publicerad i Science screenades 1040 […]

Samband mellan »fitnessgener« och fysisk prestationsförmåga

Känner du att du tränar och tränar men att ingenting händer? Det kan i sådana fall bero på dina gener. Enligt en stor amerikansk studie – The Heritage Family Study – har våra gener en väsentlig inverkan på förmågan att kunna tillgodogöra sig fysisk träning. Huvudsyftet med studien, som startade i början av 1990-talet, är […]

Läkares kommunikation med multisjuka patienter angående behandlingsalternativ

Hur bemöter läkare en multisjuk patient som har en akut åkomma med risk för dödlig utgång oavsett behandling? Får patienten information om behandlingsalternativen och deras konsekvenser? Ger läkaren råd? Involveras anhöriga? Vid ett australiskt sjukhus studerades hur 30 läkare på ST-nivå hanterar situationen. En skådespelare agerade en svårt sjuk man med symtom på aortaruptur. Samtalen […]

Screening för celiaki vid osteoporos

Varje år drabbas 70000 svenskar av osteoporosrelaterade frakturer. En screeningundersökning har påvisat celiaki hos 9 (3,4 procent) av 266 patienter med osteoporos jämfört med 0,2 procent av 574 kontroller [1]. Celiaki förekom hos 2,9 procent av de screenade kvinnorna och 7,4 procent av männen. Antikroppsnivåerna mot transglutaminas korrelerade med graden av osteoporos. Kalciumnivåerna låg normalt […]

Gemensam ärftlig faktor för hjärtinfarkt, reumatoid artrit och MS är identifierad

Många av våra folksjukdomar har inflammatoriska komponenter. De kännetecknas också av att sjukdomsmekanismen anses vara en komplex interaktion mellan ärftliga faktorer och miljö. Det har dock visat sig vara svårt att identifiera enskilda ärftliga komponenter med hjälp av traditionella kopplings- eller associationsstudier. Kartläggning av genetiska variationer i djurmodeller har föreslagits som en alternativ strategi för […]

Att kommunicera nytta-risk i dialogen mellan förskrivare och patient

Indragningen av rofecoxib och möjliga hjärt-kärlrisker med höga doser av celecoxib har aktiverat debatten om direktreklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. På basen av ett antal amerikanska exempel diskuteras temat i en översikt i New England Journal of Medicine. Vilken effekt har direktreklam till allmänheten på läkare–patientförhållandet? Vilken översyn gör läkemedelsmyndigheten FDA av annonsering av […]

Kan döende cancerpatienter »senarelägga« sin egen död på viljemässig grund?

Det hävdas ibland – och har även visats i mindre studier – att döende cancerpatienter viljemässigt kan överleva ett visst datum om det är viktigt för dem. För att studera denna fråga har man i USA genomfört en registerstudie, omfattande drygt 300000 personer som dött i cancer. Målet var att studera om det fanns en […]