3D-analys av nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

3D-analys av enteriska nervsystemet kan förbättra diagnostik av nervskador

En 3D-analys visar att tekniken kan förbättra diagnostiken av nervskador, inte bara i enteriska nervsystemet, utan även i andra delar av nervsystemet för att mäta volym och uppskatta cell/vävnadsinteraktioner och patologiska inlagringar.(1 kommentar)

Ingen skillnad i överlevnad oavsett val av narkosmedel vid cancerkirurgi

Ingen skillnad i överlevnad med olika narkosmedel vid cancer

En stor japansk patientdatabas har använts för att retrospektivt studera frågan om valet av narkosmedel kan påverka långtidsöverlevnaden efter cancerkirurgi.

Kartläggning av långtidsprognos efter stroke visar på stora skillnader

Kartläggning av långtidsprognos efter stroke visar stora skillnader

I en avhandling från Lunds universitet med syftet att ge en heltäckande bild av långtidsprognos efter stroke, visas på stora skillnader i prognos, återinläggningsmönster och påverkan på anhöriga.

Förbättrad överlevnad och fler ingrepp hos patienter med aortadissektion

Förbättrad överlevnad och fler ingrepp vid aortadissektioner

En populationsbaserad registerstudie som inkluderat samtliga patienter som insjuknat i aortadissektion i Sverige under 15 år visar att fler patienter opereras och fler överlever, men att kvinnor har sämre prognos.

Överbelastning på akutmottagningar kopplad till ökad dödlighet

Överbelastning kopplad till ökad dödlighet på akutmottagningar

Två studier från Stockholm visar att en mycket hög belastning på akutmottagningar är kopplad till ökad dödlighet och att tillgången på vårdplatser är en viktig faktor för att påverka arbetsbelastningen.(4 kommentar)

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Vanligt att psykiatrer påverkas allvarligt av patients självmord

Det är vanligt att ansvarig psykiater blir allvarligt påverkad av att förlora en patient genom självmord, visar en enkätstudie. Känslor som sorg, oro, ångest, skuld och skam var vanligt, och författarna pekar på behovet av stöd från arbetsgivaren. (2 kommentar)

Enkel modell predicerar död efter höftprotesoperation

Enkel modell predicerar död efter elektiv höftprotesoperation

I en avhandling visas att vanliga samsjuklighetsindex inte predicerar död efter höftprotesoperation. I stället har man hittat en bättre modell som inkluderar en webbkalkylator som beslutsstöd inför operation.(2 kommentar)

Skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Patientens skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Tre av fyra patienter med covid-19 som vårdades på Tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset under våren 2020 överlevde, och risken att dö eller att inte bli utskriven till hemmet var främst kopplad till skörhet enligt Clinical frailty scale 6 eller däröver.

Höftundersökningar på BVC leder till förbättrad diagnostik av sent upptäckt höftluxation

BVC-undersökningar leder till bättre diagnostik av höftluxation

I en studie granskades sjukhusjournalerna hos samtliga barn som diagnostiserades med höftluxation senare än 2 veckors ålder i födelsekohorten 2000–2009 i Sverige. Man fann att BVC-screeningen fann 55 procent av alla barn som inte upptäcktes via screening på BB. (2 kommentar)

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

Stor variation av sjukdomar och läkemedel vid samsjuklighet

I en tvärsnittsstudie av hela befolkningen i Region Stockholm undersöktes samsjuklighet, läkemedelsanvändning samt ettårsmortalitet i 40 vanliga sjukdomsgrupper, och en klusteranalys gjordes utifrån materialet.

Statinbehandling kan ha positiv effekt vid allvarlig covid-19

Behandling med statiner kan ha positiv effekt vid svår covid-19

Resultatet från en metaanalys omfattande 8 990 covid-19-patienter i fyra studier talar för att statinbehandling skulle kunna ha en positiv effekt vid svår covid-19.

Minskad rökning bland högstadieelever med tobakspolicy

Minskad rökning bland elever efter införande av tobakspolicy

En skoltobakspolicy kan minska tobaksrökning och rökdebut när den införs under den tidiga tonårsperioden. Det visar en studie som undersökt effekten av införande av en skoltobakspolicy på fyra skolor i Stockholms innerstad.

Miljöfaktorer bakom neuropsykiatriska tillstånd – översikt av tvilling- och syskonstudier

Syskonstudier om miljöfaktorer och neuropsykiatriska tillstånd

I en omfattande systematisk översikt har man gått igenom alla 140 publicerade tvilling- eller syskonstudier som tittat på miljöfaktorer till och med sjätte levnadsåret för samtliga neuropsykiatriska funktionshinder.(6 kommentar)

App gav billigare behandling vid artros

Billigare behandling av artros med digital app

En studie gjord vid Lunds universitet som har jämfört kostnaderna för traditionell vård av patienter med artros med en digital vårdmodell, visar att det digitala programmet var betydligt billigare och hade bra behandlingsresultat.

Studie visar ökad dödlighet i cancer till följd av pandemin

Ökad cancermortalitet av coronaepidemin enligt modellstudie

I en modellstudie från England visas på ökad dödlighet till följd av minskad diagnostik när människor inte söker cancervård på grund av coronaepidemin. En kumulerad mortalitet sågs för fyra av de vanligaste cancerformerna.(1 kommentar)

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till psykisk sjukdom

Blindtarmsoperation i barndomen kopplat till senare psykisk sjukdom

I en svensk registerstudie påvisades en signifikant koppling mellan blindtarmsoperation i barndomen och humör och ångeststörningar i vuxen ålder. Sambandet kunde inte förklaras av kön, ålder, psykisk sjukdom hos biologiska föräldrar eller socioekonomiska faktorer. (4 kommentar)

Mikrovaskulär dysfunktion vanligt hos patienter med kranskärlssjukdom

Mikrovaskulär dysfunktion vanlig vid kranskärlssjukdom

En av fyra som remitterades till koronarangiografi för utredning av kroniskt koronart syndrom hade koronar mikrovaskulär dysfunktion.(4 kommentar)

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Sämre överlevnad i postkoloskopisk kolorektal cancer

Trots sjunkande andel postkoloskopisk kolorektal cancer över tid finns fortfarande förbättringspotential för svensk koloskopiverksamhet, i synnerhet för tillstånd med förhöjd risk för kolorektal cancer.

Tidig transnasal kylning skyddar hjärnan vid hjärtstopp

Tidig transnasal kylbehandling skyddar hjärnan vid hjärtstopp

En ny studie visar att metoden med transnasal kylning är säker och effektiv samt att tidig insatt kylbehandling under pågående HLR kan förbättra det neurologiska utfallet.

Ökning av metadonrelaterade dödsfall bland unga

En ökning av metadonrelaterade dödsfall ses i gruppen 15–29 år

I en nyligen publicerad studie identifierades 269 dödsfall kopplade till metadon i åldersgruppen 15–29 år under perioden 2006–2015. Frekvensen fall ökade under studieperioden.(10 kommentar)