Orsaksbedömningar styrde prevalensen av läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar

Orsaksbedömningar påverkade prevalensen av läkemedelsrelaterade inläggningar på sjukhus

Bedömningar av orsakssamband var avgörande för rapporterad prevalens av läkemedelsrelaterade inläggningar på sjukhus, som varierade stort. Det visar en svensk litteraturgenomgång.

App minskade ångest vid kirurgi

App minskade ångest vid kirurgi

I en svensk studie kunde en mobilapp minska ångestsymtomen hos patienter som opererades för bukaortaaneurysm. Appen innehöll individanpassad information om sjukdomen, egenvård och den kirurgiska behandlingen.

Brister i rapportering av etikgodkännande

Brister i rapportering av etikgodkännande

Rapporteringen av etikgodkännande är någorlunda god, men långtifrån strikt, i svenska hälsovetenskapliga artiklar med känsliga personuppgifter. Inom samhällsvetenskaplig forskning är det cirka tre gånger vanligare att information om etikgodkännande saknas. (5 kommentarer)

Covid-19 ökade risk för hjärtinfarkt och ischemisk stroke

Covid-19 ökade risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke

Risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke ökade 3–7-faldigt den första veckan och trefaldigt den andra veckan efter insjuknande i covid-19. Det visar en svensk studie som är en av de största hittills som undersöker risken för kardiovaskulära komplikationer efter covid-19.

Aldosteronism ännu underdiagnostiserad

Aldosteronism ännu underdiagnostiserad

Trots stigande incidens är primär aldosteronism fortfarande kraftigt underdiagnostiserad i Sverige. (3 kommentarer)

Skydd efter heterolog vaccination var bättre

Heterolog vaccination gav bättre skydd

Resultaten i en svensk studie talar för att heterolog vaccination med mRNA-vaccin som andra dos efter adenovirusvektorvaccin mot covid-19 är säker och effektiv.

Längre utbildning hade samband med låg barnadödlighet

Utbildning – en framgångsfaktor för minskad barnadödlighet

12 års utbildning hos modern respektive fadern är associerade med en ökning av barns 5-årsöverlevnad med 31,0 respektive 17,3 procent jämfört med förälder utan utbildning. Det visar en stor global metaanalys publicerad i Lancet.

Mobilapp hade effekt vid urininkontinens

Mobilapp var effektiv vid bland- och trängningsinkontinens

En app som innehåller bäckenbotten- och blåsträningsprogram, psykologisk självhjälp och livsstilsråd var effektiv för behandling av bland- och trängningsinkontinens, visar en svensk studie.

Drönare användes för att flyga ut hjärtstartare vid misstänkt hjärtstopp

Drönare kom med hjärtstartare via 112 – ofta före ambulansen

Det är möjligt att integrera drönarsystem via SOS Alarm och att leverera en hjärtstartare i skarpa fall av misstänkta hjärtstopp, ofta före ambulansens ankomst. Det visar en säkerhets- och genomförbarhetsstudie. (1 kommentar)

Många fallgropar i opioidstatistik

Många fallgropar i opioidstatistik

2017 rapporterades i Läkartidningen att förskrivningen av opioider i Sverige 2000–2015 minskat. FN-organet INCB har däremot rapporterat en närapå tredubbling av opioidanvändningen i Sverige under 10-årsperioden fram till 2011–2013. För att ta reda på vad diskrepansen beror på genomförde författarna till artikeln i Läkartidningen en studie som nu publicerats. (1 kommentar)

Få poäng för kunskap om levnadsvanor på AT-skrivningarna

Få poäng för kunskap om levnadsvanor på AT-skrivningar

I både Sverige och USA föreligger en påfallande skillnad mellan hur många poäng kunskap om levnadsvanor och kunskap om läkemedel kan ge i skrivningar inför legitimation. Det är slutsatsen av en svensk studie.

Övervikt var kopplad till lägre dödlighet vid bakterieinfektioner

Övervikt var kopplad till lägre dödlighet vid svår bakteriell infektion

En studie av drygt 2 000 patienter, som vårdats för misstanke om svår bakteriell infektion på Skaraborgs sjukhus i Skövde, visade att chanserna till överlevnad ökade vid högre BMI.

Tidigare intravitreal injektion var en av ett flertal riskfaktorer vid kataraktkirurgi

Tidigare intravitreal injektion var en av riskfaktorerna vid kataraktkirurgi

Patienter som tidigare genomgått intravitreal injektion har en ökad risk för skada på linskapseln eller zonula vid kataraktkirurgi. Risknivån befanns vara större än för pseudoexfoliation och hög ålder, dock mindre än vid låg visus. Det visar en svensk studie.

Låg dos narkosmedel gav bättre ECT-effekt

Låg dos narkosmedel vid ECT mot depression gav bättre utfall

Resultatet av en studie från Karolinska institutet tyder på att en ytlig sövning vid elektrokonvulsiv terapi ökar chansen för bättre behandlingsutfall vid depression. Ytterligare studier i ämnet krävs dock.

Borreliaart som kan vara humanpatogen har hittats i svenska fladdermusfästingar

Misstänkt humanpatogen art av Borrelia påvisad i fladdermusfästingar i Sverige

24 procent av 92 individer av kortbent fladdermusfästing i Uppland och Småland var infekterade med en eller flera borreliaarter i gruppen som orsakar återfallsfebrar. Vissa av fästingarna var positiva för en art som tidigare påvisats i Storbritannien och Frankrike. Borrelia burgdorferi kunde inte påvisas hos någon av de undersökta fästingarna.

Autoimmun encefalit med katatoni följde efter lindrig covid-19

Autoimmun encefalit med katatoni uppkom efter lindrig covid-19

Svenska resultat indikerar att sars-cov-2 är ännu ett neurotropt virus som kan stimulera autoimmunitet mot hjärnan, vilket kan manifestera sig med psykiska symtom. (1 kommentar)

Acceptans nyckel för livstillfredsställelse hos parkinsonpatient

Acceptans var nyckel till livstillfredsställelse vid parkinson

Vid djupintervjuer kunde personer med Parkinsons sjukdom i ett tidigt stadium av sjukdomen delas in i två ganska tydliga grupper, en där deltagarna accepterade och en där de kämpade emot sjukdomen och dess konsekvenser. Acceptans var en nyckel till adaption och livstillfredsställelse hos patienterna.

Återhämtning under arbetsdagen viktig för välmående hos primärvårdsanställd

Återhämtning under arbetsdagen viktig för välmående hos primärvårdsanställda

Återhämtning under arbetsdagen, oberoende av återhämtning utanför arbetet, påverkade välmåendet hos anställda inom primärvård i södra Sverige, visar en avhandling. Där framkommer också att möjligheten till reflektion – såväl egen som tillsammans med andra – var starkast kopplad till upplevd återhämtning. (1 kommentar)

Ökad restid till förlossningen ökade risken att föda utanför sjukhus

Restid till förlossningen kopplad till risk att föda utanför sjukhus

Ökad restid till förlossningen ökar risken att föda oplanerat utanför sjukhus. Men en majoritet av dessa förlossningar sker i tätort med mindre än 30 minuter till förlossningen. Risker för barnet kan delvis förklaras av andra faktorer än just restid. Det visare en svensk studie.

Säkrare uppskattning av tidpunkt för döden utifrån förruttnelse

Säkrare uppskattning av tidpunkt för döden vid förruttnelse

I en avhandling från Uppsala universitet presenteras nya sätt att kvantifiera, analysera och bedöma resultat från förruttnade mänskliga kvarlevor med syfte att förbättra uppskattningen av dödstidpunkten hos människor som legat döda länge inomhus.