Valet av stent påverkar risk för skänkelocklusion

Val av stent påverkar risk för skänkelocklusion efter endovaskulär operation

Studien fann ingen enskild orsak till den över fem gånger förhöjda risken för skänkelocklusion hos patienter behandlade med Zenith Alpha. Samtliga studiecentrum har sedermera upphört att använda Zenith Alpha för behandling av infrarenala bukaortaaneurysm. (1 kommentar)

Med rätt stöd kan AT ge god möjlighet att växa in i läkarrollen

AT-läkare saknar ofta stöd i utveckling och lärande

I kontrast till internationella studier av underläkares erfarenheter av introduktionstjänstgöring visar vår studie att AT-läkares erfarenheter inte domineras av stress och utmattning, skriver författarna.

Sätesändläge – planerat kejsarsnitt eller planerad vaginal förlossning?

Sätesändläge – planerat kejsarsnitt eller planerad vaginal förlossning?

Planerat kejsarsnitt minskar risken för ovanliga men svåra komplikationer för barnet. Och den perinatala mortaliteten i både Sverige, Holland, Danmark och Norge sjunker i samband med att planerade kejsarsnitt ökar för barn i sätesändläge i fullgången tid. De absoluta riskerna är dock låga. (7 kommentarer)

Blodgivares kön och paritet påverkade inte mortalitet hos patienter i studie

Blodgivares kön och paritet påverkade inte mortalitet hos patienter

Ett antal observationsstudier har visat motsägelsefulla resultat när det gäller hur blodgivarens kön påverkar mottagarens överlevnad efter erytrocyttransfusion. Men i en nyligen publicerad studie sågs ingen skillnad i risk för död inom 2 år när patienter som fick blod från manliga blodgivare jämfördes med patienter som fick blod från kvinnliga blodgivare.

Patienter med infektionsdiagnos allt vanligare på svenska sjukhus

Patienter med infektionsdiagnos allt vanligare på svenska sjukhus

Resultaten av en studie, nyligen publicerad i Lancet Regional Health, indikerar en ökande incidens av infektionssjukdomar som kräver sjukhusvård. (3 kommentarer)

Sällan motiverat att åtgärda PIM/PPO enligt indikatorer

Sällan motiverat att åtgärda PIM/PPO enligt indikatorer

Indikatorer för potentiellt olämplig läkemedelsbehandling (PIM) eller potentiellt saknad behandling (PPO) används i sjukvården för att följa/mäta kvaliteten på läkemedelsbehandlingen hos äldre. I en studie visas att bara 1 av 7 PIM/PPO var kliniskt relevant, och hälften av dessa var inte prioriterade för medicinsk åtgärd.

Inte lägre mortalitet med restriktiv vätskebehandling vid septisk chock

Inte lägre mortalitet med restriktiv vätskebehandling vid septisk chock

Restriktiv vätskebehandling ledde inte till lägre 90-dagarsmortalitet hos vuxna intensivvårdspatienter i septisk chock jämfört med standardbehandling.

Samband mellan socioekonomi och blödning efter mekanisk aortaklaff

Samband mellan socioekonomi och blödning efter mekanisk aortaklaff

Studien påvisar ett starkt samband mellan socioekonomisk status och risk för blödning och dödlig intrakraniell blödning hos patienter som genomgått mekanisk aortaklaffimplantation. (4 kommentarer)

Hur många sjukdomar finns det egentligen?

Hur många sjukdomar finns det?

Resultatet av en studie visar att, när man tar med olika miljöfaktorer, tillsammans med såväl medfödda som förvärvade genetiska och epigenetiska varianter, det finns ofantligt många fler möjliga sjukdomar än det finns människor på vår planet. (1 kommentar)

Serummetaboliter var kopplade till grad av hjärnskada

Serummetaboliter var kopplade till grad av traumatisk hjärnskada

Resultaten visade att serummetabolomen uppnådde en klassificeringsnoggrannhet på 0,98 för att skilja mellan akut traumatisk hjärnskada och referenspatienter.

Riskfaktorer för MIS-C kartlagda i stor svensk kohortstudie

Riskfaktorer för MIS-C kartlagda inom en stor svensk kohortstudie

Den absoluta risken för MIS-C hos barn är mycket låg, även i de riskgrupper som identifierades. Det visar en svensk populationsbaserad kohortstudie med drygt 2,1 miljoner barn och ungdomar inkluderade. (2 kommentarer)

Nät påverkar reoperationsrisk efter laparoskopisk operation av ljumskbråck

Nät påverkar reoperationsrisk efter operation av ljumskbråck

De likvärdigt lägsta riskerna för omoperation korrelerade med ofixerat StdPPM, StdPPM med metallstift, StdPPM med fibrinlim och LWM med fibrinlim. Övriga LWM-kombinationer korrelerade med signifikant ökad risk.

Risk för klaffsjukdom högre vid diabetes

Risken för degenerativ klaffsjukdom högre för personer med diabetes

Diabetes var associerat med högre risk för vänstersidiga stenotiska lesioner, medan risken för insufficienser var lägre jämfört med kontroller.

Inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden

Studie: Inklusionskroppsmyosit förkortade överlevnaden

Den inflammatoriska myopatin inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden, och det finns könsskillnader i både prevalens och klinisk bild, skriver författaren bakom studien.

Låg inkomst och asylstatus var kopplad till brännskador hos barn

Låg inkomst och asylstatus var kopplade till barns brännskador

Det är känt sedan tidigare studier runt om i världen att risken för att få en brännskada är kopplad till låg socio­ekonomisk status. Detta stämmer, enligt studien, även i Sverige.  (1 kommentar)

Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom

Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom än FIT-test

Studien SCREESCO, som jämför engångskoloskopi eller högkänsligt avföringsprov med två års intervall hos svenska 60-åringar mot kontroller utan intervention, har avslutats vad gäller inklusion och intervention. Målet är att om 10 år analysera mortaliteten i tarmcancer.

Ökad risk för ADHD efter stroke hos barn

Ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke

Vår tolkning är att det finns en ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke och att barnläkare som följer upp dessa barn bör ha en ökad medvetenhet om ADHD, skriver författarna bakom studien.

Demensrisk inte påverkad av kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos

Demensrisk opåverkad av kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos

Kirurgi vid icke symtomgivande karotisstenos hade ingen effekt på demensutveckling, enligt en 20-årsuppföljning.

Covid-19 ökar risk för blödning och venös tromboembolism

Covid-19 ökar risken för venös tromboembolism och blödning

Covid-19 är en oberoende riskfaktor för venös tromboembolism och blödning, enligt en studie som omfattar hela svenska befolkningen. Resultaten indikerar att koagulationsrubbningar är vanliga manifesta­tioner till covid-19 och antyder vikten av vaccination mot covid-19.  (1 kommentar)

Fler fall av penil intraepitelial neoplasi de senaste tjugo åren

Fler fall av penil intraepitelial neoplasi de senaste tjugo åren

För att förebygga penil intraepitelial neoplasi, bör man uppmana till HPV-vaccination och behandla inflammatoriska hudsjukdomar samt vid kvarstående symtom på penis misstänka och utreda penil intraepitelial neoplasi.