Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

v-TAC är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Resultaten från studien visar att v-TAC skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter.

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barn med IBD löper 1,6 gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med svenska barn i allmänhet. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt kopplingen mellan IBD och psykisk ohälsa. 

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

En studie visar att penicillin V 800 mg x 4 i fem dygn vid faryngotonsillit inte är sämre än penicillin V 1 000 mg x 3 i tio dygn. Studien, som nyligen publicerades i BMJ, var randomiserad och öppen med non-inferiority design. (2 kommentar)

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige

Prostataartärembolisering, PAE, är ett bra minimalinvasivt alternativ vid behandling av symtomgivande benign prostatahyperplasi. Det visar utfallet hos de första 37 konsekutiva patienterna som behandlades med PAE mellan januari 2015 och juni 2018.

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA

För att välja bästa möjliga behandling vid LADA är det viktigt att ta hänsyn till nivåerna av GADA (positivitet för antikroppar mot proteinet GAD). Det konstateras i en svensk-norsk studie som jämförde tidig behandling med insulin med behandling med sitagliptin hos 64 patienter under en 21 månader lång interventionsperiod.

Både akut och kronisk myokardskada associerade med dålig långtidsprognos

Både akut och kronisk myokardskada associerade med dålig långtidsprognos

De absoluta riskerna för död är desamma, men justerade risker något högre, bland patienter med akut myokardskada och T2MI jämfört med kronisk myokardskada. Lägst risk för död hade patienter med T1MI. Det visar en kohortstudie av 5 110 patienter med myokardskada som sökt akutsjukvård på Karolinska universitetssjukhuset.

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nytt WHO-reagens för mätning av autoantikroppar vid SLE

Nu finns ett nytt internationellt WHO-reagens för att mäta autoantikroppar vid systemisk lupus erythematosus, SLE. Det tidigare referenspreparatet, som har använts av kliniska laboratorier och företag som framställer anti-dsDNA-analyser, tog slut för tolv år sedan.

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros

Nya immunologiska mekanismer vid ateroskleros

Det har länge varit känt att ateroskleros är en inflammatorisk process i artärväggen, men frågan är vad som orsakar inflammation och immunologisk aktivering. För att studera denna immunologiska aktivering undersöktes på olika sätt humana aterosklerotiska plack från endarterektomi.

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

Första fallen av miyamotoi-borrelios med meningit i Sverige

För första gången rapporteras att två patienter i Sverige har drabbats av miyamotoi-borrelios med meningit. Sjukdomen kan vara svårdiagnostiserad och är därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad. Miyamotoi-borrelios, en typ av återfallsfeber, orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi och sprids av den vanliga fästingen Ixodes ricinus.

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm

Kraftig minskning av död i rupturerat aortaaneurysm

Risken att dö på grund av rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) går stadigt ner i Sverige. RAAA har minskat över tid hos män, men förekomsten är dock konstant hos kvinnor.

Lovande resultat av mikrobiota vid IBS

Lovande resultat av mikrobiota vid IBS

En studie där patienter med IBS gavs anaerobt odlad human fekal mikrobiota, ACHIM, visar att patienterna tolererade mikrobiotan väl. I de preliminära effektmåtten kan placeboeffekten vara betydande, men den positiva långtidseffekten hos vissa patienter talar mot detta.

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare

En svensk studie visar att den hälsorelaterade livskvaliteten var signifikant lägre för mångbesökare inom primärvård (≥ 5 läkarbesök under ett år) än för en ålders- och könsmatchad svensk normalpopulation och kontrollgrupp. Särskilt muskuloskeletal smärta och psykosocial stress var associerade med försämrad hälsorelaterad livskvalitet.

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

Under perioden 2012–2016 har det blivit en signifikant förbättring av både absolut och relativ överlevnad vid urinblåsecancer i Sverige, dock i olika utsträckning inom landet. Det visar en studie omfattande cirka 40 000 patienter.

Ökad risk för tromboembolism vid warfarin och flukloxacillin

Ökad risk för tromboembolism vid warfarin och flukloxacillin

För att undvika tromboemboliska komplikationer bör insättning av flukloxacillin hos warfarinbehandlade följas av noggrann monitorering av PK(INR). Det är en slutsats från en stor nationell, registerbaserad kohort syftande till att studera warfarinassocierade läkemedelsinteraktioner. (1 kommentar)

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Risken för våldsamma fullbordade självmord ökade markant vid bristande följsamhet till antipsykotiska läkemedel. Det visar en studie som på individnivå jämfört tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska data i den svenska befolkningen. (6 kommentar)

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

En avhandling ger ny kunskap om andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter. Resultaten förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt. (1 kommentar)

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Insatser i östra Kongo är troligen avgörande för att eliminera kolera nationellt. Det är en slutsats av författarna till en artikel i tidskriften Emerging infectuous diseases.

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal.

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter. (4 kommentar)