Komplikationsrisk efter stor pankreaskirurgi kan minskas

Komplikationsrisk efter stor pankreaskirurgi kan minskas

Bland äldre läkare har stor pankreaskirurgi haft dåligt rykte på grund av komplikationer och hög mortalitet. Nu kan man visa i ett stort, landsomfattande program att komplikationsrisken visserligen fortfarande är hög, men att den når hanterbara dimensioner, skriver Åke Andrén Sandberg.

Strukturerat omhändertagande av äldre leder till bättre ADL-förmåga

Strukturerat omhändertagande av äldre ger bättre ADL-förmåga

Studien CGA-Swed utvärderade effekterna på sköra äldre personers ADL 12 månader efter strukturerat omhändertagande av äldre i samband med akut sjukhusvård. I interventionsgruppen hade 15,4 procent förbättrats i ADL efter 12 månader och i kontrollgruppen 5,2 procent.

Sjukhusskillnader i traumamortalitet relaterad till skillnad i död i hjärnskada

Skillnad i traumamortalitet mellan sjukhus beror på död i traumatisk hjärnskada

Det är oklart om skillnader i mortalitet mellan sjukhustyper och länder förklaras av skillnader i behandlingsresultat eller i patientselektion, men oavsett bör en genomlysning av hjärnskadevården ske i Sverige. 

Hjärtstopp på akutmottagningen

Hjärtstopp på akutmottagningen

Hjärtstopp som sker på akutmottagningen utgör 10–20 procent av alla hjärtstopp på sjukhus. Trots detta saknas nästan helt studier på området. Denna studie är en av de första i världen att som beskriver hjärtstopp på akutmottagningen.

Elever lär sig och rör sig med fysisk aktivitet och lektion i kombination

Elever lär och rör sig med FALK

FALK bedöms vara ett användbart och praktiskt genomförbart arbetssätt, givetvis anpassat till elevernas ålder, för att integrera fysisk aktivitet i den teoretiska undervisningen.

Nytt skörhetsindex kan underlätta riskbedömningar av äldre patienter

Nytt svenskt skörhetsindex kan underlätta riskbedömningar

Det är tänkt att användas för att identifiera patienter som skulle dra nytta av en komplett geriatrisk bedömning, för att beskriva en individs hälsotillstånd och kommunicera det till andra vårdgivare och för att beskriva hälsotrender på gruppnivå.

Slopad rutin med antibiotikaprofylax tycks inte ha påverkat endokarditrisk

Slopad profylaxrutin tycks inte ha påverkat risk för endokardit

Beslutet att inte längre rutinmässigt rekommendera antibiotikaprofylax mot endokardit inför odontologiska ingrepp tycks inte ha påverkat risken för endokardit. (2 kommentarer)

Vårdpersonals vaccinationsgrad varierar utifrån födelseland

Vårdpersonals vaccinationsgrad varierar beroende på födelseland

Hälso- och sjukvårdspersonal född i Sverige av svenskfödda föräldrar har en högre vaccinationsgrad än hälso-och sjukvårdspersonal född utanför riket.

Oxikodonrelaterade dödsfall allt fler i Sverige 2006–2018

Allt fler oxikodonrelaterade dödsfall i Sverige 2006–2018

De oxikodonrelaterade dödsfallen skilde sig från övriga opioidrelaterade dödsfall i Sverige då de ofta inträffade i äldre åldersgrupper med en hög andel kvinnor. Över hälften (51 procent) hade recept på oxikodon senaste året.

Fler bakteriella tarminfektioner med stigande temperatur

Fler bakteriella tarminfektioner väntas med stigande temperatur

Om Shigella gynnas mer än andra bakterier av stigande temperatur kan det vara klokt att prioritera forskning kring Shigella-vaccin, skriver författarna.

Enkel riskkalkylator syftar till att förutsäga protesinfektion

Kalkylator som ska förutsäga risk för protesinfektion framtagen

En riskkalkylator som kan användas vid läkarbesök inför höftproteskirurgi har utvecklats, baserad på data från Ledprotesregistret och information om medicinsk samsjuklighet och socioekonomiska faktorer från andra register.

Patienter med gikt ofta otillräckligt behandlade

Patienter med gikt ofta otillräckligt behandlade

Patienter med gikt var otillräckligt behandlade och gikt var starkt associerad med samsjuklighet för många sjukdomar. Det visar en avhandling som studerat förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götaland.

Nya risker identifierade för blodgivning och blodtransfusion

Nya risker identifierade för blodgivning och blodtransfusion

Kvalitetssäkringssystem för blodsäkerhet bör snarast inkorporera användningen av hälsoregister för att kunna systematiskt bevaka långtidseffekter för blodgivning och blodtransfusion. Det är uppmaningen i en avhandling. (1 kommentar)

Dags att ompröva mikrobiologiska kriterier för ledprotesinfektion

Dags att ompröva mikrobiologiska kriterier för ledprotesinfektion

Resultaten av denna retrospektiva kohortstudie belyser tydligt de problem som finns med att använda fenotypisk karakterisering av SE som diagnostisk metod vid ledprotesinfektion och de risker som finns att fynden feltolkas som hudkontamination.

Fler med högrisk-basalcellscancer i ansiktet bör erbjudas Mohs kirurgi

Mohs kirurgi bör erbjudas fler med högrisk-basaliom i ansiktet

Återfallsrisken är större med vanlig kirurgi jämfört med Mohs kirurgi. Trots att ca 9 000 fall av högrisk-basalcellscancer i ansiktet dia­gnostiseras varje år behandlas endast cirka 5 procent med Mohs kirurgi i Sverige.  (6 kommentarer)

Höga temperaturer innebär kraftigt ökad risk för hyponatremi

Höga temperaturer – kraftigt ökad risk för hyponatremi

Under de närmsta årtiondena kan stigande temperaturer, till följd av klimatförändringarna öka belastningen på sjukvården till följd av hyponatremi med 14 procent.

Avancerade molekylära studier öppnade för precisionsbehandling

Avancerade molekylära studier väg till precisionsbehandling

Barn med neuroblastom och ALK-aktivering på proteinnivå, även utan ALK-mutation, bör beaktas för behandling med ALK-hämmare. (2 kommentarer)

Kranskärlsröntgen och PCI bör ges fler äldre med NSTEMI

Kranskärlsröntgen och PCI bör erbjudas fler äldre med NSTEMI

Kranskärlsförträngningar är en stark prediktor för dödlighet hos äldre patienter med NSTEMI. PCI-behandling är associerat med ökad överlevnad i denna grupp, och kranskärlsröntgen och PCI-behandling bör erbjudas till fler. (2 kommentarer)

Sjukdomsbörda och kostnader för TBE har nu tagits fram

Sjukdomsbörda och kostnader för fästingburen encefalit har beräknats

Kostnaderna av sjukdomsbörda och död under det första året efter insjuknande var i genomsnitt ca 745 000 kronor per TBE-fall. (1 kommentar)

Hur förändrar nytt kunskapsunderlag diagnostiken?

Hur förändras diagnostiken med nytt kunskapsunderlag?

Minskningen av diagnoser under de senaste fem åren kan indikera en början på de-implementering av icke-evidensbaserad praktik för barnaskydd, men den har varit betydligt långsammare än när ny kunskap infördes i förebyggande av plötslig spädbarnsdöd och celiaki under tidigt 1990-tal.