Immunterapi tycks kunna ha en roll vid malignt mesoteliom

Immunterapi tycks ha en roll vid malignt mesoteliom

Man har länge hoppats att immunterapi skulle kunna förbättra bilden vid malignt pleuramesoteliom. Nu har en större studie publicerats [1].

Rickettsia helvetica överlevde och replikerade sig i monocyter

Rickettsia helvetica infekterade och replikerade sig i monocyter

Rickettsia helvetica infekterar, överlever och replikerar sig i humana monocyter under stöd av en inducerad höjning av TNF-α, enligt fynden i en svensk studie. Dess låga cytotoxicitet och förmåga att överleva i monocyten, en egenskap utmärkande för kända patogena Rickettsiaarter, ger stöd för bedömningen av R helvetica som humanpatogen.

Ofiltrerat kaffe höjde LDL-nivån – medan tomater sänkte den

Ofiltrerat kaffe höjde LDL-nivån – medan tomater sänkte den

Ofiltrerat kaffe har en tydlig LDL-höjande och tomater en LDL-sänkande effekt. Det visar en svensk systematisk genomgång av olika livsmedels effekter på LDL-nivåer i blod. Livsmedel med gelbildande fibrer, hela linfrön och soja sänkte också nivåerna. Resultaten bör användas med försiktighet men kan bidra med underlag till framtida kostrekommendationer, enligt forskarna. (1 kommentar)

Barnamord kan ha varit naturliga dödsfall på grund av genmutation

Barnamord kan ha varit dödsfall som orsakades av genmutationer

År 2003 dömdes en kvinna från Australien till 30 års fängelse för att ha mördat fyra av sina barn. I en aktuell publikation beskrivs en tidigare okänd kalmodulinmutation som framkallar hjärtarytmi och som har identifierats hos den mordanklagade modern och två av hennes avlidna döttrar. (1 kommentar)

Omedelbar hud mot hud-kontakt ökade överlevnad hos tidigt födda

Omedelbar hud mot hud-kontakt ökade överlevnad hos tidigt födda

Hud mot hud-vård direkt efter födelsen för barn med födelsevikt 1–1,8 kg i låg- och medelinkomstländer minskade neonatal dödlighet med 25 procent jämfört med standardvård. (3 kommentarer)

Dålig följsamhet till föreskrifter vid beslut om att avstå från HLR

Dålig följsamhet till föreskrifter vid beslut om att avstå från HLR

En genomgång av nästan 3 600 dokument för »ej HLR«-beslut visade låg följsamhet till Socialstyrelsens föreskrifter rörande dokumentation vid beslut att avstå HLR. Totalt uppfyllde bara 10 procent av dokumenten alla delar av föreskrifterna. (10 kommentarer)

Ögonmelanom var redan tio år gamla eller mer vid diagnos

Ögonmelanom redan tio år gamla vid diagnos

En ny studie visar att ett uvealt melanom av genomsnittlig storlek har bildats ett decennium eller mer före diagnos. BAP1-mutationen inträffar 0,5 till 5 år efter att primärtumören bildats och detta sammanfaller med att mikrometastaser lämnar ögat. Resultaten belyser vikten av att utveckla och pröva adjuvant behandling för att förbättra överlevnaden i sjukdomen.

Vapenägare med demens oftare yngre, män och utan hemtjänst

Vapenägare med demens oftare yngre, män och utan hemtjänst

Personer med demens som ägde ett skjutvapen var övervägande yngre (under 79 år), män, ensamboende och utan hemtjänst, visar en svensk studie. Bland de viktigaste prediktorerna för att rapporteras till polisen som olämplig vapenägare fanns att leva med en annan person, frontotemporal demens och antipsykotikarecept.

MR hjärta bör göras tidigt vid MINOCA

MR hjärta bör göras tidigt vid MINOCA

Resultaten i en svensk studie talar för att det är av vikt att MR hjärta görs tidigt vid hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar (MINOCA) för att fler patienter ska få en diagnos.

Studie ifrågasätter HIPEC vid peritoneal metastasering av kolorektalcancer

Ny studie ifrågasätter HIPEC vid peritoneala metastaser av kolorektalcancer

En fransk randomiserade studie kunde inte påvisa någon överlevnadsvinst av HIPEC-tillägg vid peritoneala metastaser av kolorektalcancer, men man noterade en ökad frekvens sena komplikationer i gruppen som fått HIPEC. Studien är intressant men kan också kritiseras. Nu planeras en svensk studie.

»Kronisk borrelios« var inte unikt kopplad till borreliainfektion

»Kronisk borrelios« inte unikt kopplad till borreliainfektioner

Resultaten i en svensk studie tyder på att symtom som ofta kategoriseras som kronisk borrelios inte är unikt kopplade till borreliainfektion. Ytterligare studier behövs för att belysa bakomliggande orsaker och mekanismer.

Screening påvisade ökad risk för suicid dagarna efter akutbesöket

Screening påvisade ökad risk för suicid dagarna efter akutbesöket

En svensk studie talar för att en förkortad screeningversion av C-SSRS (Columbia suicide severity rating scale) kan vara av värde vid triage och för att värdera patientsäkerhetsaspekter vid ankomst till psykiatrisk akutmottagning. (2 kommentarer)

Sämre utfall för män än för kvinnor efter covid-19-vård på IVA

Sämre utfall för män efter intensivvård för covid-19

I en svensk studie med komplett 90-dagarsuppföljning av covid-19-patienter inlagda på IVA hade män högre mortalitet jämfört med kvinnor, även efter justering för relevanta förväxlingsfaktorer. Orsakerna är ännu inte fullständigt klarlagda.

ACE-2 och typ I-interferon var genmarkörer för svår covid-19

ACE-2 och typ I-interferon var genmarkörer för svår covid-19

I en omfattande analys undersöktes den genetiska skillnaden mellan individer som drabbades av svår covid-19-infektion och kontrollpersoner. Resultaten i studien ger stöd för att rekombinant ACE-2 och typ I-interferon bör utvärderas som terapi vid covid-19.

Biomarkörer vid bröstcancer – analyser behöver bli ännu bättre

Biomarkörer vid bröstcancer – analyser behöver bli ännu bättre

Vid ER-, PR- och HER2-analyser vid bröstcancer är variabiliteten mellan laboratorier och år begränsad. Vid de få laboratorier som sticker ut ses dock en kliniskt signifikant påverkan på andelen patienter som får behandling. Den höga variabiliteten i bedömningen av histologisk grad och Ki67 är också oroande, enligt forskarna bakom den svenska studien. (1 kommentar)

Barn födda i vecka 35–36 hade ökad risk för neonatal sjuklighet

Barn födda i vecka 35–36 hade ökad risk för neonatal sjuklighet

En svensk populationsbaserad kohortstudie tyder på att för tidig förlossning vid 35–36 graviditetsveckor är en oberoende riskfaktor för neonatal sjuklighet jämfört med förlossning vid 39–40 veckor. (1 kommentar)

Hög rupturrisk hos obehandlade med intakta bukaortaaneurysm

Hög rupturrisk hos obehandlade med intakta bukaortaaneurysm

Rupturrisken och mortaliteten är hög bland obehandlade patienter med intakta bukaortaaneurysm, visar en svensk studie. Rupturfrekvensen indikerar att många rupturer inte kan förhindras trots strukturerade uppföljningsprogram, och detta gäller särskilt kvinnor.

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

Barn bär och kommer att fortsätta att bära en oacceptabel stor del av sjukdomsbördan från klimatförändringarna, visar en bredare litteraturgenomgång av klimatförändringar och barns hälsa. En viktig slutsats är sammanställningen av det som saknas inom området, till exempel välgjorda longitudinella studier.

Ny metod avslöjade fler farliga plack än kranskärlsröntgen

Ny metod hittade fler farliga plack än kranskärlsröntgen

I en artikel som nyligen publicerats i Lancet kunde forskare från Sverige och USA visa att plack som inte kan upptäckas vid en kranskärlsröntgen, men som går att upptäcka med en ny metod, kan orsaka framtida hjärtinfarkter. Den nya metoden använder infrarött ljus och ultraljud.

Komplex kirurgi kan vara enklaste lösning vid basalcellscancer

Komplex kirurgi kan vara enklaste lösning vid basalcellscancer

Att utföra Mohs kirurgi oftare vid primär basalcellscancer med hög risk i stället för att använda det som en räddningsmetod möjliggör bättre resursutnyttjande och leder till mindre lidande för patienten. Det är slutsatsen av en retrospektiv studie från Göteborg.