Hög global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Omfattande global förekomst av funktionell mag–tarmsjukdom

Två stora epidemiologiska studier visade att personer med funktionella mag–tarmsjukdomar oftare var kvinnor, hade nedsatt livskvalitet och konsumerade mycket sjukvård. Vad gäller förekomst av olika funktionella mag–tarmsjukdomar sågs fler likheter än skillnader mellan länder i olika världsdelar.(3 kommentar)

Samband mellan inkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi

Samband mellan inkomst och överlevnad efter cancerkirurgi

I en registerbaserad populationsstudie påvisades en signifikant koppling mellan disponibel familjeinkomst och överlevnad efter lungcancerkirurgi. Sambandet kunde inte förklaras av skillnader i riksfaktorprofil, samsjuklighet eller andra socioekonomiska variabler.

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda

Apgarpoäng kopplat till dödlighet även hos för tidigt födda barn

En ny svensk studie visar tydligt att Apgarpoäng har ett prediktivt värde även hos för tidigt födda barn. Genom att optimera förlossningsförloppet och den initiala stabiliseringen, är det rimligt att anta att överlevnaden hos för tidigt födda barn kan öka ytterligare.

Kan man lita på att tidiga varningssystem ser försämring?

Kan man lita på att tidiga varningssystem upptäcker försämring hos patienter?

I en studie publicerad i BMJ visas att så kallade tidiga varningssystem (early warning scores, EWS) inte alltid presterar så väl som förväntat och i värsta fall har en negativ inverkan på patientvården.

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och kaliumkanalgen

Association mellan angioödem av ACE-hämmare och K-kanalgen

I en studie har man undersökt om genetiska faktorer är associerade med risk för angioödem under behandling med ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare.

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

Ökad risk för hypertoni efter njurdonation

I ett pågående forskningsprojekt på Rikshospitalet i Oslo där man tittat på förekomsten av hypertoni bland givare efter njurdonation har man sett en förhöjd risk hos givare jämfört med friska kontroller att utveckla hypertoni.

Ny radiologisk skala för utvärdering av normaltryckshydrocefalus

Ny radiologisk skala för normaltryckshydrocephalus

I en avhandling från Umeå universitet presenteras en skala, INPH radscale, för att bedöma radiologiska förändringar vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus, INPH.(2 kommentar)

Högre suicidincidens hos renskötande samiska män

Förhöjd suicidincidens hos renskötande samiska män

Ytterligare forskning kring suicidincidensen hos renskötande samiska män talar för att det finns anledning att utveckla suicidpreventiva strategier riktade särskilt till denna grupp.(1 kommentar)

Hög frekvens lungproblem vid operation och covid-19

Hög frekvens lungproblem vid operation av covid-19-patienter

I en internationell kohortstudie analyserades utgången för patienter som behövde operation av något slag under pågående eller genomgången sars-cov-2-infektion. Författarna drar slutsatsen att lungkomplikationer är vanliga hos patienter med perioperativ sars-cov-2-infektion.

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det nya vaccinationsregistret ger forskningsdata av god kvalitet

Det svenska vaccinationsregistret som etablerades 2013 har ett högt deltagande bland BVC-enheter och ger värdefull data för forskningsändamål.

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

En studie, där 7 423 patienter akutinlagda för divertikulit inkluderades, visar en ökad risk att diagnostiseras med kolorektalcancer inom ett år efter diagnos av DT-verifierad akut divertikulit.

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

Stor variation i resultat när olika forskare analyserade samma data

När 70 olika forskargrupper analyserade samma data från ett experiment med funktionell magnetkamerateknik och fick samma hypoteser att undersöka, valdes olika strategier och slutsatserna varierade mycket.

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceroperation

Sänkt livskvalitet hos många fem år efter kolorektalcanceringrepp

Cirka en tredjedel av patienter som har opererats för kolorektalcancer rapporterar sänkt livskvalitet fem år efter operationen, trots att cancern är botad.

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smittspridning

Nya studier om skolstängningars effekt för att begränsa smitta

Kunskapsläget gällande smittspridning i skolor och effekten av skolstängningar är fortfarande begränsat. Mer och mer data tyder dock på att barnens roll i smittspridningen av covid-19 är begränsad.(1 kommentar)

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Picornavirusantigen hittat i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Hos 18 av 18 undersökta patienter med Alzheimers sjukdom hittades fynd av picornavirusantigen.

Värderingssystem för EQ-5D-5L finns nu med svenska data

Värderingssystem för EQ-5D-5L nu med svenska data

Livskvalitetsinstrumentet EQ-5D-5L beskriver hälsan i 5 dimensioner och 5 allvarlighetsgrader. Under lång tid har det brittiska hypotetiska värderingssystemet varit det mest använda i Sverige, men nu har svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för EQ-5D-5L tagits fram.

Förlängd gångförmåga vid Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi – ataluren förlängde gångförmåga

En studie av långtidseffekten av Translarna (ataluren) för behandling av Duchennes muskeldystrofi visar att läkemedlet fördröjer mediantiden till förlust av självständig gångförmåga med 3,5 år.

Fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer

Allt fler behandlas för lokalt avancerad prostatacancer och allt färre dör

En studie visar att en del av minskningen av död i prostatacancer bland män med lokalt avancerad prostatacancer förklaras av en ökad användning av radikalbehandling. Samma studie visar också att svenska urologer och onkologer överlag följer rekommendationer i vårdprogram för prostatacancer.

Risk för återfall vid rektalcancer beror på resektionsmarginal

Risk för lokalt återfall vid rektalcancer är beroende av resektionsmarginal

Risken för lokalrecidiv vid rektalcancer är beroende på cirkumferent resektionsmarginal. Det visar en populationsstudie med patientdata från Svenska kolorektalcancerregistret.

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar komplikationer efter revaskularisering

Rivaroxaban minskar kardiovaskulära komplikationer efter revaskularisering vid benartärsjukdom. Det visar VOYAGER-studien, där 6 564 patienter ingick.