LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter. (4 kommentar)

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld

Spädbarn med subdurala blödningar, ögonbottenblödningar, frakturer i revben eller de långa rörbenen var en liten del av de spädbarn som omhändertogs av socialtjänsten 1997–2014, men har ökat i antal och andel. Dessa barn har omhändertagits enligt kriterier för skakvåld. (4 kommentar)

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet

Epilepsins varaktighet är den enda kända prediktorn för anfallsfrihet efter epilepsikirurgi som är möjlig att påverka. Den slutsatsen drar författarna till en litteraturgenomgång publicerad i Neurology. Samtidigt talar resultaten för att nyttan med epilepsikirurgi kvarstår även om epilepsin har varat under många år.

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män

En studie baserad på semistrukturerade intervjuer uppmärksammar sexuella förändringar vid behandling av prostatacancer hos homosexuella män. Studiens resultat kan användas vid sexuell rehabilitering för att synliggöra hur sexuella förändringar kliniskt kan framstå som identiska men ha olika betydelser för män.

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte

Patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte hade en kortare förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen, visar en nationell kohortstudie. Yngre patienter hade en signifikant högre förlust av förväntad livslängd jämfört med äldre patienter. (2 kommentar)

Lägre risk för demens hos invandrare

Lägre risk för demens hos invandrare

I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda.

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt.  (1 kommentar)

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie.

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression

En avhandling från Göteborgs universitet visar att internetbaserad KBT är lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. En vårdsamordnarorganisation ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser och visade sig också vara kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig primärvård.

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

En studie som har utvärderat sambandet mellan hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser påvisar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta.

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk.

Ökad dödlighet vid inflammatorisk tarmsjukdom

Ökad dödlighet vid inflammatorisk tarmsjukdom

En nyligen publicerad studie visar att inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, hos vuxna svenskar de senaste 50 åren är kopplade till en 50 procent ökad dödlighet.

Vanliga genvarianter kan påverka utfall efter stroke

Vanliga genvarianter kan påverka utfall efter stroke

Det finns en stor individuell variation i återhämtning efter stroke, som inte fullt förklaras av kliniska faktorer. I en ny studie har genetiska faktorers roll undersökts.

Fler markörer kopplade till Pandemrixorsakad narkolepsi

Fler markörer kopplade till Pandemrixorsakad narkolepsi

Pandemrixorsakad narkolepsi är associerad med gener för immunitet och nervcellsöverlevnad. Det visar en studie med syfte att identifiera predisponerande markörer för Pandemrixorsakad narkolepsi i svensk befolkning.

Stöd för förenklade riktlinjer vid hjärt–lungräddning

Stöd för förenklade riktlinjer vid hjärt–lungräddning

Förenklad hjärt–lungräddning med enbart bröstkompressioner är associerad med ökad HLR-frekvens och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar en studie baserad på data från svenska Hjärt–lungräddningsregistret.

Lägre smittorisk av mässling vid genombrottsinfektion

Lägre smittorisk av mässling vid genombrottsinfektion

För att studera skillnaden mellan genombrottsinfektioner och naiva infektioner genomfördes en studie av mässlingutbrottet i Göteborg 2017/2018 där skillnaden i virusmängd i nasofarynxprov undersöktes. Resultatet visade låg virusmängd och frånvaro av hosta hos patienter med genombrottsinfektioner. 

Pediatrisk hematohidros en ovanlig men kliniskt distinkt diagnos

Pediatrisk hematohidros en ovanlig men kliniskt distinkt diagnos

En nioårig pojke sökte Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning med svår huvudvärk och blödningar från panna och nacke utan föregående trauma. I artikeln beskrivs ett fall av pediatrisk hematohidros som belyser hur svårt det kan vara för sjukvården att känna igen ovanliga tillstånd.(4 kommentar)

Ökad risk för analinkontinens även efter kejsarsnitt

Ökad risk för analinkontinens även efter kejsarsnitt

En svensk studie visar en högre risk för analinkontinens hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt än hos kvinnor som inte föder barn alls, även om risken är lägre än efter en vaginal förlossning.

Stigande HbA1c kopplat till risk för reinfarkt vid typ 1-diabetes

Stigande HbA1c kopplat till risk för reinfarkt vid typ 1-diabetes

I en registerbaserad studie fann man ett starkt samband mellan stigande nivåer av HbA1c och risk för reinfarkt hos individer med typ 1-diabetes efter en första hjärtinfarkt.(3 kommentar)

Upprepade prov före diagnos kan hitta biomarkörer av klinisk relevans

Upprepade prov före diagnos kan hitta biomarkörer av klinisk relevans

Upprepade prospektiva prov kan användas för att identifiera potentiella biomarkörer av klinisk relevans. Det visar en avhandling från Umeå universitet.