Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar rapporteras från Kina

I en studie från Kina har man sammanställt data om alla barn (ålder 0–18 år) som rapporterats in till kinesiska smittskyddsinstitutet under perioden 16 januari till 8 februari. (3 kommentar)

Brister i informationsöverföring vid vårdövergångar för äldre

Brister i informationsöverföring vid vårdövergångar för äldre

I en avhandling från Lund visas på brister avseende informationsöverföring mellan slutenvård och primärvård, vilket kan påverka läkemedelssäkerheten negativt för äldre i vårdövergångar.

Ny vårdrutin kan minska risken för upprepade frakturer

Ny vårdrutin minskar risken för upprepade frakturer

Vid användande av frakturkedjor får fler patienter med frakturer bentäthetsmätning och behandling med osteoporosläkemedel, och risken för upprepad fraktur minskar med 18 procent.

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

En studie av 2 084 554 besök av 816 832 patienter på sex akutmottagningar i Region Stockholm under åren 2012–2016 viar att sjukvårdssystem under perioden kunde hantera en relativt hög beläggningsgrad utan att risken för mortalitet ökade.(3 kommentar)

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer

I en svensk-dansk studie undersöktes risken för kolorektal cancer och död i kolorektal cancer bland 47 000 patienter med Crohns sjukdom. Resultatet visade på 40 procent ökad risk för insjuknande och 74 procent ökad dödlighet.

Hög överlevnad hos tidigt födda barn med svåra hjärtfel

Hög överlevnad hos tidigt födda barn med svåra hjärtfel

I en studie av för tidigt födda barn med hjärtfel visas att 4 av 5 barn med svårt hjärtfel överlevde till utskrivning från sjukhus utan att drabbas av svåra neonatala komplikationer i högre utsträckning än barn utan hjärtfel.

Föräldrar anklagade för skakvåld upplevde långvarig stress

Föräldrar anklagade för skakvåld upplevde långvarig stress

Kvalitativa forskningsintervjuer gjordes med sex föräldrapar vars barn blivit undersökta enligt pm för utredning av misstänkt spädbarnsmisshandel där datortomografi och skelettröntgen visat subduralblödning eller frakturer i rörben eller revben. (10 kommentar)

Ny riskmarkör för kammararytmi vid hypertrofisk kardiomyopati

Ny riskmarkör för kammararytmi vid hypertrofisk kardiomyopati

I en studie undersöktes 25 patienter med hypertrofisk kardiomyopati och implanterbar defibrillator med positronemissionstomografi i syfte att hitta fler metoder för att värdera risken för kammararytmi.

Goda resultat av behandling utan drän vid spontanpneumotorax

Goda resultat av behandling utan drän vid spontanpneumotorax

I en australisk/nyzeeländsk randomiserad studie undersöktes konservativ behandling kontra intervention vid spontanpneumotorax. Nästan 85 procent av patienterna i den konservativa gruppen klarade sig utan dränage, vilket inte var sämre än i interventionsgruppen. (3 kommentar)

Hälften med hjärtinfarkt behöver PCSK9-hämmare enligt nya riktlinjer

Hälften med hjärtinfarkt behöver PCSK9-hämmare enligt nya riktlinjer

I en studie inkluderande över 25 000 patienter med hjärtinfarkt beräknades att hälften av patienterna skulle behöva PCSK9-hämmare för att uppnå de nya europeiska behandlingsmålen, trots behandling med statin och ezetimib.

Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Om lokaliserad prostatacancer påvisas inför en njurtransplantation brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation. Men nu visar en studie att sannolikheten för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation inte ökade över tid.

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

I en studie dras slutsatsen att det inte finns data som motsäger att man bör behandla även gamla och sjuka patienter med ST-höjningsinfarkt invasivt.(2 kommentar)

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

En kohortstudie visar att tillgången till epilepsisjukvård kan vara ojämlik och att utbildning skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot arbetslöshet och låg inkomst vid epilepsi. 

Minskning av suicid – men inte i USA

Minskning av suicid – men inte i USA

Antalet suicid sjunker i de flesta länder i världen, men med USA som undantag. Analyser har visat ett samband mellan vapeninnehav och suicid. (1 kommentar)

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Subjektiva sväljsvårigheter vanligare hos patienter med KOL

Subjektiva sväljsvårigheter förefaller finnas i signifikant högre grad hos patienter med KOL i stabil fas än hos befolkningen i allmänhet, visar en studie av 571 patienter med KOL. (1 kommentar)

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet.

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit.

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos.

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning.