Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

Gammalt och billigt läkemedel upphäver behandlingsresistens vid leukemi

I en studie har man hittat substanser som kan upphäva behandlingsresistensen som vissa patienter med akut myeloisk leukemi uppvisar. Om forskningsresultat fungerar även i kliniskt bruk skulle behandlingen kunna förbättras i utvecklingsländer med begränsade resurser.

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

Läkemedelsanvändning efter kranskärlskirurgi minskar över tid

En studie visar att användningen av sekundärpreventiva läkemedel efter kranskärlskirurgi var hög tidigt efter operationen men därefter sjönk successivt. Samtidigt fanns en association mellan användning av alla läkemedelsgrupper utom betablockerare och minskad mortalitet.

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Ökad risk för död i kolorektal cancer vid ulcerös kolit

Den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år, men fortfarande ses en överrisk för såväl insjuknande som död i kolorektal cancer hos patienter med ulcerös kolit.

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

Litiuminducerad hypotyreos oftast reversibel efter litiumutsättning

En studie visar att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling, och fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos.

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Arbetsförmåga vid cykelarbetsprov en stark prognostisk markör

Sambandet mellan grad av arbetsförmåga och dödlighet har nyligen undersökts i en studie. Det visade sig att sänkt arbetsförmåga, jämfört med normal arbetsförmåga, var associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning.

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

En ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrisk bypass

En ny mättnadshämmande mekanism, ketonproduktion i tunntarmsslemhinnan, har identifierats i en studie som undersökt effekterna av gastrisk bypass. Förhoppningen är att upptäckten ska möjliggöra en ny typ av framtida läkemedel som kan efterlikna effekterna av gastrisk bypass på diabetes och övervikt.

Sämre kognitivt utfall hos barn med lätt hypoxisk ischemisk encefalopati

Sämre kognitivt utfall hos barn med lätt hypoxisk ischemisk encefalopati

En studie visar att barn som drabbats av lätt hypoxisk ischemisk encefalopati vid födseln har lägre resultat på kognitivt test jämfört med barn vars förlossning varit okomplicerad. (2 kommentar)

Smartklocka kan användas för att upptäcka förmaksflimmer

Smartklocka kan användas för att upptäcka förmaksflimmer

En amerikansk studie i New England Journal of Medicine visar att det kan vara möjligt att identifiera förmaksflimmer med hjälp av en app via en smartklocka. 

Fallgropar i icke-randomiserade studier kan döljas i metaanalyser

Fallgropar i icke-randomiserade studier kan döljas i metaanalyser

I en nyligen publicerad genomgång illustreras fallgropar när icke-randomiserade studier sammanvägs. Detta belyses genom exemplet kardiovaskulära läkemedel och fallrisk.

Geografisk analys av epilepsi och socioekonomi i Göteborg

Geografisk analys av epilepsi och socioekonomi i Göteborg

I en studie undersöktes om det gick att se samband mellan förekomst av epilepsi respektive epilepsirelaterade ambulansuppdrag och socioekonomiska variabler i Göteborg.

Kirurgiska och neurologiska komplikationer vid epilepsikirurgi

Kirurgiska och neurologiska komplikationer vid epilepsikirurgi

En avhandling från Göteborgs universitet har undersökt komplikationer och anfallsförsämring efter epilepsikirurgi. Resultaten visar att 4,0 procent av de opererade hade fler anfall efter två år än före operationen, medan 37 procent hade varit helt anfallsfria efter operationen.

Association mellan depression och abdominellt aortaaneurysm

Association mellan depression och abdominellt aortaaneurysm

I en studie undersöktes sambandet mellan depression och senare utveckling av abdominellt aortaaneurysm. Studiens resultat tyder på att depression bör evalueras som en möjlig riskfaktor i samband med att man överväger strategisk ultraljudsscreening av personer med ökad risk för abdominellt aortaaneurysm.

Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling

Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling

En avhandling från Linköpings universitet pekar på brister i de gängse rekommenderade metoderna för målstyrd vätskebehandling. I stället rekommenderas att integrera algoritmer för målstyrd vätskebehandling i en totalöversyn av patienten som inkluderar andra parametrar såsom vätskebalans, hjärtfrekvens, blodtryck och laktat.

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

Menscykler mer varierade i längd än allmänt känt

En studie som genomförts i syfte att beskriva menstruationscykeln utifrån en stor mängd data insamlade via en app visar att menscykler och cykelfaser är väsentligt mer varierade i längd än vad som tidigare angetts.

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

IBD under barndomen kopplad till lägre skolbetyg

En registerbaserad kohortstudie visar att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon.

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

I en kohortstudie dras slutsatsen att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom och att höga nivåer inte bör ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling. (2 kommentar)

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

I en studie undersöktes yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes med registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen. Det visade sig att risken för typ 2-diabetes för män var högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och för kvinnor bland fabriksarbetare, städare samt köks- och restaurangbiträden.

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Hög prevalens av borrelia i norrländska taigafästingar

Taigafästingen, som hittats på öar och halvöar i Bottenviken, har nu analyserats. Det visade sig att 56 procent av de adulta taigafästingarna var borreliainfekterade – en avsevärt högre prevalens än hos fästingarten Ixodes ricinus i södra och mellersta Sverige.

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

En svensk studie publicerad i BMJ visar på högre perinatal dödlighet med den rutin för igångsättning vid överburenhet som i dag rekommenderas i Sverige jämfört med att sätta igång förlossningen vid 41 graviditetsveckor.

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides.